SLA | سایت ساتیا
جشنواره های فروش

اطلاعیه مضمون مصوبه ۱۷۷ و توافقنامه سطح خدمات کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات

در راستای اجرای مصوبه ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شفاف سازی پارامتر های موافقت نامه سطح خدمات (SLA) خدمات ارتباطات داده ها، بدینوسیله اعلام می گردد که اصل مصوبه ۱۷۷ به همراه موافقتامه مذکور با جانمایی مقادیر متغییر(a,b) به آدرس زیر جهت دسترسی کاربران قرار گرفت.

برای دانلود نسخه کامل قرارداد SLA ساتیا اینجا را کلیک کنید.

مصوبه نهايي شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

دستورالعمل  تضمین کیفیت خدمات اینترنت ساتیا به شرح ذیل می باشد و برای پرداخت خسارت به مشترکین مطابق با این دستورالعمل محاسبات انجام خواهد شد.

۱-محدوده تعیین شده برای تضمین Availability :

این محدوده کلیه نودهای واقع درشبکه شرکت رایانکده آپادانا (ساتیا)، پورت دسترسی مشترک و نیز شبکه تامین کننده اینترنت بین الملل(Provider Backbone ) درمسیر هرکدام از دروازهای (Gateways)  شبکه ملی دیتا

شامل می گردد.که شامل ۷۸.۳۸.۱۸۹.۴۹  و ۷۸.۳۸.۱۸۹.۱۸  در مرکز دیتای مخابرات اراک و ۱۰.۱۰.۵۳.۲۶ و۲۱۷.۲۱۸.۱۵۴.۲۵۰ در دیتای تهران می باشد.

۲-۱ روش محاسبه   Availability:  براساس دقیقه

Availability =(((totaltime)-(unavailability))/(total time)*100)

۱۰۰*((مدت کل دقیقه)/((مدت قطع بودن)_(مدت کل دقیقه)) = میزان برقراری شبکه به درصد

 

۳-۱-تعریف unavailability

 

: Unavailability time به موارد زیر اطلاق می شود.

جدولA : چنانچه وقفه ای در خدمات ارائه شده به مشتری پیش بیاید و مشترک برابر موارد فوق خود را بستانکار بداند می بایست درخواست خود را طی حداکثر ۷ روز پس ازبروز وقفه به امور مشترکین به ادرس  support@satiaisp.com   ارسال نماید.

وقفه های ایجاد شده خارج ازموارد خاص بند ۴ بصورت ۲برابر زمان به زمان سرویس مشترک اضافه می شود.

تبصره ۲:جرایم فقط به قطعی هائی که بصورت ایمیل و یا فکس اعلام شده باشند با تایید NOC شرکت تعلق خواهد گرفت.

۲- :(Packet Loss)P.L

۲-۱تعریف :P.L به مقدار متوسط افت یا گم شدن بسته های IP درطول شبکه اطلاق می شود و مقدار آن درشبکه شرکت رایانکده آپادانا (ساتیا) حداکثر۷%  می باشد.

۲-۲-محاسبه : P.Lمحاسبه P.L  شبکه در فاصله زمانی ۲۴ساعت بصورت ذیل انجام خواهد شد.

میزان P. L با ارسال پکت هایICMP به اندازه ۱۰۰۰۰ عدد پکت از پورت روتر مشترک تا شناسه شبکه های شبکه ملی اینترنت که شامل ۷۸.۳۸.۱۸۹.۴۹  و ۷۸.۳۸.۱۸۹.۱۸  در مرکز دیتای مخابرات اراک و ۱۰.۱۰.۵۳.۲۶ و۲۱۷.۲۱۸.۱۵۴.۲۵۰ و براساس میانگین نمونه برداری های متوالی Ping Test در طول یک ساعت تعیین می گردد.

تبصره : محاسبه  P.Lتوسط سیستمNOC  انجام می شود.

۳-۲-جرایم :در صورتیکه P.Lبیش از۷% باشد، قطعی محسوب و مطابق شرایط بند  Aجبران خواهد شد.

تبصره :شرایط تست  P.Lباید به گونه ای باشد که در سمت  مشترک، فقط روتر Gateway مشترک در مدار تست P.Lقرار داشته و تجهیزات اضافی در مسیر تست وجود نداشته باشد .

۳- :Latency (Round Trip Delay)  

۱- ۳-تعریف : متوسط زمانی که طول می کشد تا یک بسته  IPدرطول Backbone شبکه شرکت ساتیا ری ارتباط از پورت دسترسی مشترک تا نقاط شبکه ملی دیتا برسد که این زمان معمولا برای مشترکین در شهر اراک حداکثر ۳۰ms می باشد. البته برای مشترکین ADSL این زمان ۶۰ms می باشد.

۲-۳-محاسبه :Latency میزان  Latencyبراساس متوسط تاخیر پکت های ارسالی به اندازه ۱۰۰ بایت و به تعداد ۱۰۰۰ عدد از پورت روتر مشتری تا نقاط شبکه ملی دیتا و براساس میانگین نمونه برداری در طول یک  ماه تعیین  می شود. که زمان دسترسی به روترهای شرکت مخابرات در اراک به آدرس ۲۱۷.۲۱۸.۲۴۸.۲ و ۲۱۷.۲۱۸.۲۴۸.۷ می باشد.

۳-۳-جرایم: درصورتیکه مقدار متوسط  Latencyمحاسبه شده درطول یک ماه از مقادیر فوق الذکر بیشتر شود، معادل یک روز از شارژ ماهانه  جریمه به مشتری پرداخت خواهد شد .

تبصره۱: شرایط تست باید به گونه ای باشد که درسمت مشترک، فقط روتر Gateway مشترک در مدار تست قرار داشته و تجهیزات اضافی در مسیر تست وجود نداشته باشد.

تبصره۲: در یک زمان بیش از یک جریمه (قطعی یا P.L ویاLatency ) به مشترک تعلق نخواهدگرفت.

۴-مواردی که جریمه نمی شود.

قطعی های ناشی از موارد ذیل شامل جریمه نمی شود .

۲-۴.قطعی های مربوط به تعمیر و نگهداری و سرویسهای دوره ای که مطابق با شرایط ذیل انجام گردد.

الف) حداقل ۱۲ ساعت قبل ازطریق E-Mail  وWebsite شرکت، به اطلاع  مشترک رسیده باشد .

ب) مدت زمان  Down Timeهای  مربوط  به شبکه حداکثر ۴ ساعت باشد

ج) مدار  Down Timeهای مربوط  به شبکه حداکثر ۱ بار در ماه  باشد.

۲-۴قطعی های ناشی از حوادث قوه قهریه (فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی و جنگ در این حالت مدت زمان قطعی شامل کسر آبونمان می شود .

۴-۴ قطعی هایی که دارای هیچ گونه Ticket Trouble تائید شده از جانب  NOCنباشد.

۵-۴ قطعی هایی که بواسطه خرابی تجهیزات مشترک باشد .

۶-۴ قطعی هایی که بنا به درخواست مشترک (عملیات انتقال محل، تست شبکه داخلی و غیره).

۷-۴ قطعی های ناشی از تخطی مشترک از قوانین یا مقرارت مصوب یا قرارداد فیمابین باشد.

۸-۴ قطعی ناشی از عدم پرداخت صورتحساب باشد.

۹-۴ قطعی ناشی از صدور احکام از سوی مراجع قضائی و یا امنیتی کشور (مراجع ذیصلاح)، در این حالت مدت زمان  قطعی شامل کسر آبونمان  می  شود.

۱۰-۴ در صورتیکه down time های اشاره  شده در بند ۴ – ۲ به لحاظ زمانی و یا تعداد بیش از مقادیر فوق باشد، مازاد آن مطابق جدول ۱ مشمول جریمه خواهد بود.

۱۱ – ۴ – در صورتیکه افزایش P.L  ناشی از استفاده بیش از ۸۰% ظرفیت سرویس مشترک باشد. مشمول جریمه نمی گردد.

۵- در صورت بروز قطعی یا  P.L و یا Latency  خدمات ارایه شده توسط شرکت، مشترک موظف استخرابی را به مرکز  NOC گزارش نماید و مرکز NOC   پس از بررسی اولیه گزارش، نسبت به ایجاد Trouble Ticket اقدام خواهد نمود. لازم به ذکر است زمان قطعی از لحظه ایجاد Trouble Ticket محاسبه خواهد شد.

خاطر نشان می سازد شرکت تحت هیچ شرایطی ping ها و سایر تست های اجرا شده توسط مشترک را بصورت یک جانبه نخواهد پذیرفت و تمامی تست ها و آزمایش ها باید با حضور طرفین انجام و موضوع صورتجلسه شود.

سایت: WWW.SATIAISP.COM

شماره مستقیم پشتیبانی: ۲۲۱۳۳۸۴

شماره شرکت: ۳۸۰۵-۰۸۶۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


درباره ساتیا

 

شرکت مهندسی ساتیاری ارتباط پارس دارنده پروانه سروکو به شماره 65-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد

گروه ساتیا در تاریخ 1381 با هدف توسعه صنعت IT کشور آغاز به فعالیت نمود . که در حال حاضر متشکل از چند شرکت رسمی زیر گروه می باشد . این گروه با در اختيار داشتن کادري مجرب و دارای گواهینامه های معتبر بین المللی در زمینه پیاده سازی سرویسهای شبکه ، و همکاری با چند شرکت خارجی و داخلی فعال در این زمینه، آماده ارائه خدمات می باشد. سياست کلي گروه ­ فراهم آوردن بستري مناسب جهت ارائه راهکارهای جامع شبکه،سیستمهای مدرن زیرساخت و نيز ارائه سرويس هاي مختلف امنيت اطلاعات ، پیشرو در زمینه شبکه های تلفنی و طراحی و پیاده سازی سوئیچ های مخابراتی NGN و همچنین ارائه تجهیزاتی زیر ساختی و مخابراتی ، در سطح کشور مي باشد.

 

چشم انداز

 

 ارائه خدمات تخصصی، بهینه و مستمر در زمینه فناوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی که از یک سو

نیازها و خواسته های سازمانها و شرکتهای تجاری ایرانی را به بهترین وجه برآورده می سازد و از سوی

دیگر هماهنگ با رشد و تحولات تکنولوژیکی روز دنیا پیش می رود.

تماس با ما

دفتر مرکزی :اراک - خیابان شهید رجایی - ابتدای خیابان جنت - کوچه واعظ زاده - ساختمان ساتیا - شرکت رایانکده آپادانا

 

دفتر تهران :سعادت آباد، میدان کتاب، مجتمع اساتید سرو تلفن :(021) 26765642

 

کد پستی : 3813674679

 

تلفن : 33805-086 (10خط)

 

 

ایمیل : info@satiaisp.com

 

سایت :www.satiaisp.com