طرح گل نیلوفر

طرح گل نیلوفر

جدول تعرفه گل نیلوفر ساتیا

ویژه اینترنت نامحدود

ردیف کد سرویس سرعت پایه
(بعد از اتمام گیگ)
سرعت اولیه
(قبل از اتمام گیگ)
ترافیک ماهیانه حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB هزینه ماهیانه (ریال)
1 نیلوفر 1 ۱۲۸Kbps ۱Mbps نامحدود 16 ۲۷۰,۰۰۰
2 نیلوفر 2 ۲۵۶Kbps ۱.۵Mbps نامحدود 25 ۴۵۰,۰۰۰
3 نیلوفر 3 ۳۸۴Kbps ۲.۵Mbps نامحدود 40 ۶۰۰,۰۰۰
4 نیلوفر 4 ۵۱۲Kbps ۳Mbps نامحدود 55 ۹۰۰,۰۰۰
5 نیلوفر 5 ۱Mbps ۴Mbps نامحدود 120 ۲,۱۹۰,۰۰۰
6 نیلوفر 6 ۲Mbps ۶Mbps نامحدود 240 ۳,۹۵۰,۰۰۰
7 نیلوفر 7 ۴Mbps ۱۰Mbps نامحدود 340 ۹,۵۰۰,۰۰۰
8 نیلوفر 8 ۴Mbps ۲۰Mbps نامحدود 140 ۶۰۰۰.۰۰۰
کد سرویس نیلوفر 1
سرعت پایه
(بعد از اتمام گیگ)
۱۲۸Kbps
سرعت اولیه
(قبل از اتمام گیگ)
۱Mbps
ترافیک ماهیانه نامحدود
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB 16
هزینه ماهیانه (ریال) ۲۷۰,۰۰۰
کد سرویس نیلوفر 2
سرعت پایه
(بعد از اتمام گیگ)
۲۵۶Kbps
سرعت اولیه
(قبل از اتمام گیگ)
۱.۵Mbps
ترافیک ماهیانه نامحدود
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB ۲۵
هزینه ماهیانه (ریال) ۴۵۰,۰۰۰
کد سرویس نیلوفر 3
سرعت پایه
(بعد از اتمام گیگ)
۳۸۴Kbps
سرعت اولیه
(قبل از اتمام گیگ)
۲.۵Mbps
ترافیک ماهیانه نامحدود
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB ۴۰
هزینه ماهیانه (ریال) ۶۰۰,۰۰۰
کد سرویس نیلوفر 4
سرعت پایه
(بعد از اتمام گیگ)
۵۱۲Kbps
سرعت اولیه
(قبل از اتمام گیگ)
۳Mbps
ترافیک ماهیانه نامحدود
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB ۵۵
هزینه ماهیانه (ریال) ۹۰۰,۰۰۰
کد سرویس نیلوفر 5
سرعت پایه
(بعد از اتمام گیگ)
۱Mbps
سرعت اولیه
(قبل از اتمام گیگ)
۴Mbps
ترافیک ماهیانه نامحدود
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB ۱۲۰
هزینه ماهیانه (ریال) ۲,۱۹۰,۰۰۰
کد سرویس نیلوفر 6
سرعت پایه
(بعد از اتمام گیگ)
۲Mbps
سرعت اولیه
(قبل از اتمام گیگ)
۶Mbps
ترافیک ماهیانه نامحدود
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB ۲۴۰
هزینه ماهیانه (ریال) ۳,۹۵۰,۰۰۰
کد سرویس نیلوفر 7
سرعت پایه
(بعد از اتمام گیگ)
۴Mbps
سرعت اولیه
(قبل از اتمام گیگ)
۱۰Mbps
ترافیک ماهیانه نامحدود
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB ۳۴۰
هزینه ماهیانه (ریال) ۹,۵۰۰,۰۰۰
کد سرویس نیلوفر 8
سرعت پایه
(بعد از اتمام گیگ)
۴Mbps
سرعت اولیه
(قبل از اتمام گیگ)
۲۰Mbps
ترافیک ماهیانه نامحدود
حداقل ترافیک ماهیانه بین الملل دریافتی GB ۱۴۰
هزینه ماهیانه (ریال) ۶۰۰۰.۰۰۰

برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس بگیرید : 08633805

برای پرینت تصویر تعرفه کلیک کنید

نویسنده:satiaisp تاریخ: شنبه, 5 آگوست , 17
دسته بندی ها:

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه