لیست سایت های ترافیک داخلی | سایت ساتیا
جشنواره های فروش

آدرس و لیست سایت های با ترافیک داخلی :

مشترکین گرامی به اطلاع می رسانیم از این پس مدل اعطای ترافیک بصورتی است که هر۴ گیگ استفاده از ترافیک داخلی معادل استفاده یک گیگ ترافیک بین الملل می باشد و ترافیک اعطا شده به مشترکین هم به صورت گیگ داخلی و هم به صورت بین المللی در پورتال مشترکین ساتیا قابل مشاهده می باشد.

لازم به ذکر است که استفاده از سایت شرکت www.satiaisp.com ، سایت موزیک www.Ahang101.ir ، سایت تماشای فیلم فیلیمو www.filimo.com و سرویس اشتراک فیلم به همراه تلویزیون اینترنتی آیو www.Aionet.ir کاملا رایگان بوده و در صورت استفاده از این سایت ها و تماشای فیلم از گیگ و ترافیک شما کسر نمی شود.

 

نشانی وب سایت IP تاریخ بروز رسانی
https://mpedc.ir/ ۱۸۵.۱۱۳.۵۸.۶۴/۲۷ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
https://afarinak.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۱.۱۷۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
http://sibsmspanel.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
https://cubase.shop ۳۷.۲۲۸.۱۳۶.۷۴/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
http://karan.ir ۵.۱۶۰.۸۵.۱۵۴/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
https://www.choobshoor.com ۹۴.۲۳۲.۱۷۲.۱۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
https://damdash.com ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۰۱/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
http://damdash.com ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۰۱/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
https://bale.ai ۳۷.۲۲۸.۱۳۷.۲۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
https://bale.ai ۱۸۵.۱۳.۲۳۱.۶۴/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
Http://ParsanERP.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۱.۲۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
Http://ParsanERP.com ۷۹.۱۷۵.۱۵۱.۲۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
http://Sanatyar.com ۷۹.۱۷۵.۱۵۱.۲۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
http://sabzehmeydoon.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۱.۲۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
http://sabzehmeydoon.com ۷۹.۱۷۵.۱۵۱.۲۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
http://emdadkeshavarz.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۱.۲۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
http://emdadkeshavarz.com ۷۹.۱۷۵.۱۵۱.۲۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
http://parsandehyar.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۱.۲۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
https://tsun.ir ۹۱.۹۹.۱۰۰.۲۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
https://sunseir.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
https://beitezohoor.ir ۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۱۵۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
https://mymoodic.com ۱۷۸.۲۲.۱۲۱.۱۲۰/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
https://mymoodic.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۱۲۸/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
https://mymoodic.com ۱۷۸.۲۲.۱۲۰.۸۸/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
https://mymoodic.com ۳۷.۱۵۶.۱۴۵.۱۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://www.shiadars.ir ۱۸۵.۲۱۳.۱۱.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://www.dte.ir ۱۸۵.۲۱۳.۹.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.net/ ۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.net/ ۷۹.۱۷۵.۱۷۰.۲۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.com/ ۷۷.۷۷.۷۶.۶۴/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.com/ ۷۷.۷۷.۷۶.۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.com/ ۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.com/ ۷۹.۱۷۵.۱۷۰.۲۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.ir/ ۷۷.۷۷.۷۶.۶۴/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.ir/ ۷۷.۷۷.۷۶.۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.ir/ ۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.ir/ ۷۹.۱۷۵.۱۷۰.۲۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khorasannews.com/ ۷۷.۷۷.۷۶.۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khorasannews.com/ ۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khorasannews.com/ ۷۹.۱۷۵.۱۷۰.۲۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khabarapp.com ۷۷.۷۷.۷۶.۶۴/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khabarapp.com ۷۷.۷۷.۷۶.۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khabarapp.com ۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khabarapp.com ۷۹.۱۷۵.۱۷۰.۲۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.net/ ۷۷.۷۷.۷۶.۶۴/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.net/ ۷۷.۷۷.۷۶.۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khorasannews.com/ ۷۷.۷۷.۷۶.۶۴/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akhr.ir/ ۷۷.۷۷.۷۶.۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akhr.ir/ ۷۹.۱۷۵.۱۷۰.۲۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akhr.ir/ ۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akhr.ir/ ۷۷.۷۷.۷۶.۶۴/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.ir/ ۷۷.۷۷.۷۶.۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.ir/ ۷۹.۱۷۵.۱۷۰.۲۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.ir/ ۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.ir/ ۷۷.۷۷.۷۶.۶۴/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.com/ ۷۹.۱۷۵.۱۷۰.۲۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.com/ ۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khorasannews.com/ ۷۷.۷۷.۷۶.۶۴/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khorasannews.com/ ۷۷.۷۷.۷۶.۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khorasannews.com/ ۷۹.۱۷۵.۱۴۶.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://khorasannews.com/ ۷۹.۱۷۵.۱۷۰.۲۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.com/ ۷۷.۷۷.۷۶.۶۴/۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://akharinkhabar.com/ ۷۷.۷۷.۷۶.۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://www.tasnimweb.ir/ ۸۹.۳۲.۲۴۹.۱۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://www.filmashpazi.com/ ۸۹.۳۲.۲۴۹.۱۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://www.filmashpazi.com/ ۵.۶۳.۱۱.۴۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
http://majidmozaffari.ir ۸۹.۳۲.۲۵۱.۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
http://my.kahkeshan.com/ ۵.۱۶۰.۸۵.۱۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
https://ammaryar.ir/ ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۲۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
https://portal.matalkhan.com ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۲۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
https://www.matalkhan.com ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۲۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
https://ms-mtlz1-mtl.r24srv.com ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۲۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
https://api.matalkhan.r24srv.com ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۲۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
https://api1.matalkhan.com ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۲۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
http://avayetowheed.ir ۱۸۸.۲۵۳.۳.۱۸۵/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
https://www.kahkeshan.com ۵.۱۶۰.۸۵.۱۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://ldey.ir ۱۸۵.۷۹.۱۵۷.۷۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://avayetowheed.com/mava/ ۱۸۵.۵۵.۲۲۵.۲/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://auction.rightel.ir ۱۸۵.۲۴.۱۳۹.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://my.rightel.ir ۱۸۵.۲۴.۱۳۹.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://billing.rightel.ir ۱۸۵.۲۴.۱۳۹.۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://mybusiness.rightel.ir ۳۷.۱۳۷.۳۸.۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://charge.rightel.ir ۱۸۵.۲۴.۱۳۹.۲۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://package.rightel.ir ۱۸۵.۲۴.۱۳۹.۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://reg.rightel.ir ۱۸۵.۲۴.۱۳۹.۹/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://ecare.rightel.ir ۱۸۵.۲۴.۱۳۹.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://speedtest.rightel.ir ۱۸۵.۲۴.۱۳۶.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
http://rightel.ir ۱۸۵.۲۴.۱۳۹.۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
https://Barghplus.ir ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
https://www.mellikalabank.com ۷۷.۲۳۸.۱۲۲.۱۰۴/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
http://network1.ir ۱۸۵.۴.۳۱.۵/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
http://tvbeta.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۰۳.۱۸۴/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
http://dldec18.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۱۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://dldec18.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://dldec18.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://dldec18.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۶/۳۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://dl.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://voice.parsvoice.ir ۹۴.۱۸۲.۵۴.۷۷/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://parsvoice.ir ۹۴.۱۸۲.۵۴.۷۸/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://ParsStream.ir ۹۴.۱۸۲.۵۴.۷۵/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://cdn.ParsStream.ir ۹۴.۱۸۲.۵۴.۷۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://ir.cdn.ParsStream.ir ۹۴.۱۸۲.۵۴.۷۶/۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://www.binesh.org ۱۸۵.۱۵۹.۱۵۴.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://dl.codfans.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۱.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://beitezohoor.ir ۸۹.۳۲.۲۵۱.۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://bxf3.irbroker.com  ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۴۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://bxf3.irbroker.com  ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۴۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://krzf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://asaf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۹۷/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://raf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۹۲/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://bmf3.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۲۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://tff.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۴۱/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://bif3.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۸۵/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://axf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://prf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۸۵/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://pnf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۸۴/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://bmf2.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۲۷/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://tsif.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://ashf3.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۹۱/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://ksf2.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۶۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://tnpf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://pushmail.mtnirancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://iwiki.mtnirancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://iptvepg.mtnirancell.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://iptvupg.mtnirancell.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://legacy.mtnirancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۶.۱۰۲/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://www.irancell.land ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://www.hoorsa.com ۱۸۵.۱۱۲.۳۳.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://clients.hoorsa.com ۱۸۵.۱۱۲.۳۳.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://api.hoorsa.com ۱۸۵.۱۱۲.۳۳.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://arianet24.ir ۱۸۵.۱۱۰.۲۸.۰/۲۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://panaonehost.com/ ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۷.۱۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://ns44.spadana.net ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۶.۴۴/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://mail.spadana.net ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۶.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://cp.spadana.net/ ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۶.۴۱/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://hosting38.spadana.net/7 ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۶.۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://hosting38.spadana.net/ ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۶.۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://tk.spadana.net ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۶.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://ekolbeh.ir ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۶.۱۴۰/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://novinspadana.net ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۶.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://panaone.com ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۶.۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://Ns2.panaonehost.com ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۷.۱۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
http://shop.panaone.com ۱۸۸.۱۳۶.۱۳۶.۵۸/۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
https://www.asemooni.com ۱۸۵.۵۰.۳۷.۱۷۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
http://files.binesh.org ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
http://weblog.binesh.org ۱۸۵.۱۵۹.۱۵۴.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
http://landroid.binesh.org ۱۸۵.۱۵۹.۱۵۴.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
http://dorna.binesh.org ۱۸۵.۱۵۹.۱۵۴.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
http://cdn12.vr-tops.ir ۵.۱۶۰.۲۴۷.۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
http://cdn13.vr-tops.ir ۵.۱۶۰.۲۴۷.۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
http://movies.vr-tops.ir ۵.۱۶۰.۲۴۷.۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
http://panel.peykcell.com ۱۳۰.۱۸۵.۷۷.۱۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
https://anodebattery.ir ۹۵.۳۸.۵۹.۱۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
http://dl.netman24.ir ۸۹.۳۲.۲۴۸.۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
http://netman24.ir ۸۹.۳۲.۲۴۸.۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
https://resktop.net ۸۷.۲۳۶.۲۰۹.۷۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
http://vip.bitsfa.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۱.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
https://epanda.ir ۳۷.۱۵۶.۲۸.۹۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
https://www.irandeserts.com/ ۱۸۵.۱۲۹.۱۶۹.۱۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
http://new-song.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
https://s1.bitsfa.ir ۷۹.۱۴۳.۸۵.۲۱۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
https://bitsfa.ir ۱۸۵.۱۲۶.۲۰۲.۱۴۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
http://dll.vaezin.com ۵.۱۶۰.۲۴۷.۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
http://vaezin.com ۹۱.۹۹.۹۸.۱۸۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
https://www.hardsara.com ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۴.۹۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
http://www.masiremovafaghiiat.ir ۵.۲۰۲.۲۱۰.۲۴۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
http://tb31.trainbit.com ۱۸۵.۱۰۵.۱۰۲.۱۲۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://beepreport.mtnirancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۷.۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://beeppanel.mtnirancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۷.۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://ecare.mtnirancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۷.۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://www.isim.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://reg.lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۸۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://api.lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۰۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://app.lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۰۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://www.lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۰۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://web.lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://upg.lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://webtw.lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://webte.lenz.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://websh.lenz.ir ۵.۱۲۰.۰.۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://webes.lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۹.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://webta.lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۸.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://webah.lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۷.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://webms.lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۶.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://meet.mtnirancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://fleetmanagement.mtnirancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://onlinechat.mtnirancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://vdi.mtnirancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۴۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://vpngw.mtnirancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۷۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://mx3-mail.mtnirancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۹۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://mx4-mail.mtnirancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۹۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://ecare.irancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۷.۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://charge.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptvms.irancell.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۶.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptvah.irancell.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۷.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptvta.irancell.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۸.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptves.irancell.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۹.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://socket3-shaya.irancell.ir ۵.۱۱۲.۰.۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://speedtest2.irancell.ir ۵.۱۱۲.۰.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://speedtest1.irancell.ir ۵.۱۱۲.۰.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://shiraz2.irancell.ir ۵.۱۲۰.۰.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://shiraz1.irancell.ir ۵.۱۲۰.۰.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptvsh.irancell.ir ۵.۱۲۰.۰.۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://tabriz2.irancell.ir ۵.۱۲۱.۰.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://tabriz1.irancell.ir ۵.۱۲۱.۰.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://esfahan2.irancell.ir ۵.۱۲۳.۰.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://esfahan1.irancell.ir ۵.۱۲۳.۰.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://mashhad2.irancell.ir ۵.۱۲۵.۰.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://mashhad1.irancell.ir ۵.۱۲۵.۰.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://ahvaz2.irancell.ir ۵.۱۲۷.۰.۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://ahvaz1.irancell.ir ۵.۱۲۷.۰.۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://st.irancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۶.۸۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://rbt.irancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۷.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://ahangepishvaz.irancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۷.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://rbtplayer.irancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۷.۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://pay.irancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۷.۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://ebillassets.irancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۷.۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://ebill.irancell.ir ۸۵.۱۸۵.۳۷.۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://message.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۰۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptvte.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://shop.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://rond.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://mms.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://mns.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://register.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://pgweb.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://www1.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://www.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://wimax.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://pishnahad.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://mnp.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://m.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://likotv.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://join.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://itssummit.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://irancelluat.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://ipanel.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://gisheh.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://geek.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://eform.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://eb.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://drive.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://dana.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://corporate.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://business.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://blog.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://bazik.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://bazifon.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://arbaein.irancell.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptvuatepg.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptvuateds.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptvupg.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptvtw.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptvuathms.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptvuatupg.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://maad.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iptv.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://vitrin.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۰۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://vitrin.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۰۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://pishvaz.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://socket1-shaya.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://peer1-shaya.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://mcu1-shaya.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://socket2-shaya.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://peer2-shaya.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://mcu2-shaya.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://turn1-shaya.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://turn2-shaya.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://shayaportal.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://app1-shaya.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://app2-shaya.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۳۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://smtp.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۶۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://mybusiness.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۷۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://login.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://forum.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۰۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://sim.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://olr3.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://olr1.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://olr.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://bill.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://myirancell.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۲۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://vitrin.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۳۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://vitrin.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۴۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://vitrin.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۴۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://vitrin.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۲۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://pop3.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://imap.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://onlinechat.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://axcell.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://survey.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://my.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۷۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://ritm.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۸۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://mx2-mail.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۹۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://msdp.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۵.۱۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://pishkhan.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۵.۱۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://echarge.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۵.۹۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://www.fanaptelecom.ir ۸۹.۲۳۵.۶۸.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://dlnov18.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://dlnov18.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://dlnov18.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://www.bot.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://www.bot.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://bot.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://bot.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://dl7.dlsdm.net/ ۱۸۵.۱۹۱.۷۶.۳۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://dl6.dlsdm.net/ ۱۸۵.۱۹۱.۷۶.۴۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://dl3.pgupgame.com ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۲۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://dl11.pgupgame.com ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۲۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://vd.pgupgame.com/ ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://dl10.pgupgame.com/ ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://msbmusic.ir ۸۹.۳۲.۲۴۸.۱۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://parcham.asia ۸۹.۳۲.۲۴۹.۱۰۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://www.tiaonline.ir ۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۱۴۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://www.paadars.com/ ۱۷۸.۲۲.۱۲۱.۹۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://dl.pstools.ir ۵.۱۶۰.۲۱۸.۸۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://dl.twittmusic.ir ۵.۶۳.۱۴.۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://twittmusic.ir ۵.۶۳.۱۴.۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://speedtest.khalijfarsonline.net ۹۵.۱۳۰.۵۶.۱۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://spt1.khalijfarsonline.net ۱۰۹.۷۲.۲۰۷.۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://my.khalijfarsonline.net ۹۵.۱۳۰.۵۶.۱۰۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://www.khalijfarsonline.net ۹۵.۱۳۰.۵۶.۴۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://www.itpiran.com ۱۰۹.۲۳۸.۱۸۵.۱۸۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://www.itpiran.com ۱۰۹.۲۳۸.۱۹۰.۹۶/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://mobazi.ir/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۱۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://ritmo.ir/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۱۱۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://naqare.ir/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۱۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://7sobh.com/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۱۴۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://blog.ritmo.ir/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://charechi.com/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://doorbino.com/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://24onlinenews.ir/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://avayeaval.ir/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://falyab.ir/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://koudaki.com/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://mostar.ir/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://roozgram.com/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://banifilm.ir/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://sharjak.com/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://autocharge.ir/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://autoirancell.com/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://richarge.ir/ ۱۸۵.۱۵۵.۷۴.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://farahoosh.ir ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://app.farahoosh.ir/farahoosh.php ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://www.bazistation.com ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://biau.ac.ir ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://danabfars.ir ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://www.daramesh.com ۹۴.۷۴.۱۲۸.۷۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://digibebin.com ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://farassan.org ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://samafrz.ac.ir ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://iausepidan.ac.ir ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://sepidan.com ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://tablighatfars.ir ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://farabard.org ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://farapox.com ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://vesalsoft.ir ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://farsdabir.ir ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
http://speedtest.farahoosh.ir ۹۴.۷۴.۱۲۸.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
https://www.ulabs.ir ۸۹.۳۲.۲۴۸.۹۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
http://dl.playnewmusic.com ۵.۶۳.۱۴.۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
http://playnewmusic.com ۵.۶۳.۱۴.۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
http://dl.pgupgame.com/ ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۴۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
http://dl2.pgupgame.com/ ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۴۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
https://forum.gamefa.com ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۱۸۵/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
https://cinema.gamefa.com ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۱۷۸/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
https://gamefa.com ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۱۸۵/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
https://tech.gamefa.com ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۱۷۸/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
https://dl.gamefa.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۹۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
https://30nama.website ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
https://30nama.website ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۳۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
https://30nama.website ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
https://30nama.website ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۱۳۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
https://30nama.website ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۱۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
https://mrmmg.ir ۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۱۴۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
http://nersifood.ir ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۵۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
https://nersifood.ir ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۵۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
http://www.favarazavi.ir ۱۸۵.۱۱۵.۱۶۸.۰/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
http://www.favarazavi.ir ۱۸۵.۲۳.۱۲۸.۰/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://api.didesho.io ۸۹.۴۲.۲۰۹.۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://api.didesho.io ۸۹.۴۲.۲۰۹.۸۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://ozdilekshop.ir ۸۹.۴۲.۲۰۹.۸۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://api.didesho.io ۸۹.۴۲.۲۰۹.۸۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://didesho.io ۸۹.۴۲.۲۰۹.۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://lahzenegar.com ۱۸۵.۵۳.۱۴۳.۲۳۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://nnf2.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://hzf4.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۴۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://pbf7.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۸۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://nsif.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۷۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://fund.irbroker.com/pbf2 ۸۰.۲۵۳.۱۵۷.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://tff2.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۰۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://bdf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://axf7.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://ashf2.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۹۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://fund.irbroker.com/aadf ۸۰.۲۵۳.۱۵۷.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
http://www.iseema.ir ۱۸۵.۲۴۹.۵۲.۰/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
http://mobile-tv.ir ۱۸۵.۲۲۹.۲۸.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
http://mobile-tv.ir ۱۸۵.۲۲۹.۲۸.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
http://taknet.ir ۱۸۵.۴۷.۴۸.۱۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
https://1543.ir ۱۸۵.۴۷.۴۸.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
http://sepanta.com ۱۸۵.۴۱.۰.۰/۲۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://sepanta.com ۸۵.۱۳۳.۱۲۸.۰/۱۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://dl.new-song.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://cdn2.myket.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۹۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://cdn3.myket.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://cdn1.myket.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۹۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://api.myket.ir ۱۸۵.۴۹.۸۵.۲۲۴/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://myket.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۹۲/۲۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://dl.fileniko.com ۱۸۵.۷۹.۱۵۶.۴۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://pub2.fileniko.ir ۱۸۵.۷۹.۱۵۶.۶۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://pub.fileniko.ir ۱۸۵.۷۹.۱۵۶.۶۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://tvniko.com ۱۸۵.۷۹.۱۵۶.۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
http://fileniko.com ۱۸۵.۷۹.۱۵۶.۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
https://raad.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://raad.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
https://www.raad.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://www.raad.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://dl9.softsaaz.ir/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://dl1.3dinga.com/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://dl8.softsaaz.ir/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://dl7.softsaaz.ir/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://dl6.softsaaz.ir/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://dl5.softsaaz.ir/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://dl4.softsaaz.ir/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://dl3.softsaaz.ir/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://dl2.softsaaz.ir/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://dl.softsaaz.ir/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://toosgame.ir/ ۵.۶۳.۱۱.۱۹۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://toosgame.ir/ ۵.۶۳.۱۱.۱۹۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://toosgame.ir/ ۵.۶۳.۱۱.۱۹۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://toosgame.ir/ ۵.۶۳.۱۱.۱۹۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://class.classino.com ۱۸۵.۴۹.۸۶.۲۵۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
https://www.kanazspid.ir ۸۹.۳۲.۲۵۱.۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
https://pm133.ir ۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۱۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
https://mail.fanaptelecom.ir ۸۹.۲۳۵.۶۸.۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://pstn.fanaptelecom.ir ۸۹.۲۳۵.۶۸.۲۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://voip.fanaptelecom.ir ۸۹.۲۳۵.۶۸.۲۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
https://oss.fanaptelecom.ir ۸۹.۲۳۵.۶۸.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://www.azinkia.ir ۱۸۵.۱۵۹.۱۵۳.۱۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
https://baharnet.ir ۳۱.۲۴.۲۰۲.۶۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
https://my.baharnet.ir ۳۱.۲۴.۲۰۱.۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://goldkish.com/ ۳۱.۲۴.۲۰۰.۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://moeinparsian.ir ۵.۲۰۰.۶۹.۲۰۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
http://speedtest.fanaptelecom.ir ۸۹.۲۳۵.۶۹.۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.fanapmobile.ir ۸۹.۲۳۵.۶۸.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://persiangfx.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۳۶/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://dl.persiangfx.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۷۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://shop.ziaossalehin.ir ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://www.webpouya.com ۵.۱۴۴.۱۲۹.۹۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://qomnews.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۶۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://tv.qomnews.ir ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۲۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://nasr19.ir ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://minayeasil.ir ۸۹.۴۲.۲۰۹.۲۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://novinnam.com ۸۹.۴۲.۲۰۹.۲۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://dl.downloadly.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۸۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://downloadly.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۱۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://www.parsich.com/ ۱۸۵.۲۱۳.۱۶۵.۷۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://xn-ihb2rud.net ۵.۶۱.۲۴.۹۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://server.jk-sensor.com ۸۴.۲۴۱.۳.۱۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://jkit.ir ۹۴.۱۸۲.۱۹۷.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://electronicsoltani.ir ۹۴.۱۸۲.۱۹۷.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://elecsoltani.com ۹۴.۱۸۲.۱۹۷.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://server.jahankit.cc ۸۴.۲۴۱.۳.۱۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://jahankit.cc ۹۴.۱۸۲.۱۹۷.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://www.jahankitshop.com ۹۴.۱۸۲.۱۹۷.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://jahankit.ir ۹۴.۱۸۲.۱۹۷.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://daypanel.30view.com ۳۱.۱۹۳.۱۵۲.۷۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://daypanel.30view.com ۳۱.۱۹۳.۱۵۲.۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://mail.30view.com ۳۱.۱۹۳.۱۵۲.۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.30view.com/ ۳۱.۱۹۳.۱۵۲.۷۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.30view.com/ ۳۱.۱۹۳.۱۵۲.۸۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://selfcare.fanaptelecom.ir ۸۹.۲۳۵.۶۸.۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://crm.torange.com ۸۹.۲۳۵.۶۸.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://samaknet.ir ۸۹.۳۹.۲۰۸.۲۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://tv.aionet.ir ۱۸۵.۱۳۳.۱۵۲.۰/۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.icinema.ir/ ۸۵.۱۹۸.۱.۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.tva.ir/ ۸۵.۱۹۸.۱۰.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.isport.ir/ ۸۵.۱۹۸.۲۰.۱۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://www.bisphone.com/ ۱۸۸.۱۲۱.۱۵۵.۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://www.tstonline.com/ ۸۵.۱۹۸.۱۰.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.tva.ir/ ۸۵.۱۹۸.۱۰.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://www.bisphone.com/ ۱۸۸.۱۲۱.۱۵۵.۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.isport.ir/ ۸۵.۱۹۸.۲۰.۱۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.icinema.ir/ ۸۵.۱۹۸.۱.۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://www.tstonline.com/ ۸۵.۱۹۸.۱۰.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://montazerstore.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۲۵۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://app.azartel.ir ۹۱.۲۳۲.۶۸.۸۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://shop.azartel.ir ۹۱.۲۳۲.۶۸.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://aptel.ir ۹۱.۲۳۲.۶۸.۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.hikvisionstore.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۴.۲۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.fiberopticstore.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۴.۲۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.westerndigitalstore.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۴.۲۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://www.seagatestore.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۴.۲۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
https://www.mikrotikstore.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۴.۲۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
http://film.ziaossalehin.ir ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://iali.ziaossalehin.ir ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://app.ziaossalehin.ir ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://moghan.ziaossalehin.ir ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://z110.ir/ ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://ru.ziaossalehin.ir/ ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://net.ziaossalehin.ir/ ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://az.ziaossalehin.ir/ ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://pic.ziaossalehin.ir/ ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://links.ziaossalehin.ir/ ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://akhlagh.ziaossalehin.ir/ ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://teb.ziaossalehin.ir/ ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://www.ziaossalehin.ir ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://www.tablet.ir ۱۸۵.۸.۱۷۲.۲۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://yphc.ir ۵.۵۶.۱۳۴.۱۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://sgas.ir ۴۶.۳۲.۴.۲۴۰/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://sgas.ir ۷۹.۱۷۴.۱۶۴.۰/۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://sgas.ir ۸۵.۱۸۵.۴۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://sgas.ir ۸۵.۱۸۵.۴۶.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://sgas.ir ۸۰.۱۹۱.۳۶.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://sgas.ir ۸۵.۱۸۵.۴۷.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://sgas.ir ۸۵.۱۸۵.۴۸.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://sgas.ir ۸۵.۱۸۵.۵۳.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
https://parfums.ir ۱۸۵.۱۵۹.۱۵۳.۰/۲۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://www.bizcatalog.ir/ ۱۸۵.۹۴.۹۶.۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://parvaz24.ir ۵.۶۱.۲۸.۱۳۵/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://dl.softgozar.com ۷۷.۲۳۸.۱۲۲.۱۷۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://hpqe.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۳.۹۸/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://20payam.ir ۱۸۵.۴۹.۸۷.۶۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://www.termegold.com ۸۹.۳۲.۲۴۹.۱۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://4gamer.ir ۹۴.۱۸۲.۱۶۶.۱۶۶/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://dad-ava.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۸۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://automation.golnoor.com ۹۱.۲۴۰.۶۰.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://4gamer.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۱.۱۷۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://parsrad.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://filimo.com ۱۸۵.۱۴۷.۱۷۶.۰/۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://aparat.com ۱۸۵.۱۴۷.۱۷۶.۰/۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://www.0-1.ir ۸۸.۱۳۵.۳۶.۱۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://faratelecom.ir ۱۸۵.۵۰.۳۸.۱۰۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
http://Adli.ir ۸۹.۳۲.۲۴۸.۱۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://giran.ir/ ۹۵.۳۸.۶۱.۱۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://www.softgozar.com ۴۶.۲۲۴.۳.۱۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://dl3.softgozar.com ۷۷.۲۳۸.۱۲۲.۱۷۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://technet24.ir ۷۹.۱۴۳.۸۵.۱۷۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://paalam.ir ۵.۶۳.۱۲.۲۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://www.paalam.ir ۵.۶۳.۱۲.۲۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://www.paalam.ir ۵.۶۳.۱۲.۲۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://paalam.ir/ ۵.۶۳.۱۲.۲۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://www.iran4moderntalking.ir ۸۹.۳۲.۲۴۹.۱۵۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://dl-ir.iran-remix.net ۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۱۸۴/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://tehran-gaming.com ۵.۶۳.۹.۳۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://upload8.net/ ۵.۱۶۰.۱۳۹.۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://dl.new-film.ir ۵.۲۳۹.۲۴۴.۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://no.narenjonline.ir ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://sw.narenjonline.ir ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://ms.narenjonline.ir ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://mu.narenjonline.ir ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://mohrestan.ir ۵.۵۶.۱۳۵.۱۴۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://sv.dcnm.ir/ ۱۸۵.۱۰۵.۱۰۱.۲۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://qazavimail.ir ۸۹.۳۲.۲۵۱.۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://sepehrtowers.ir ۸۹.۳۲.۲۵۱.۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://www.30view.com/ ۳۱.۱۹۳.۱۵۲.۸۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://nabo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://tamasha.com ۹۴.۱۸۲.۱۳۲.۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://anten.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۸.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://svbo.irbroker.com  ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://sybo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://sabo.irbroker.com  ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://gsbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://pybo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://bzbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۵۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://sxbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۳۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://rabo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۶۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://rsbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۵۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://rdbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://sgbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://snbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۷۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://stbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://ombo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://kabo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://khbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://ksbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://mrbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۳۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://mabo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://nnbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://noandishan.exirbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۶.۱۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://aldetf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://fund.irbroker.com/kgtf ۸۰.۲۵۳.۱۵۷.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://fund.irbroker.com/aadf_b ۸۰.۲۵۳.۱۵۷.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://anfb.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۰۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://fund.irbroker.com/ashf_b ۸۰.۲۵۳.۱۵۷.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://nbmf_b.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://pbf2.irbroker.com  ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۰۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://pbf2.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۰۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://mbf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://srfb.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۰۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://yifb.irbroker.com  ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://pbf4.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۸۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://bkf3.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://bxf4.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۴۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://tsf3.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://saf3.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۹۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://smgf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۰۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://rpf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۹۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://asaf2.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۹۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://ashf5.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۰۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://btf2.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://ashf6.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://saf6.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۹۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://saf6.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۹۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://pbf5.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۸۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://mstf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۶۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://ashf7.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۰۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://tstf.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
https://fund.irbroker.com/kgtf3 ۸۰.۲۵۳.۱۵۷.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://www.kavl.ir ۹۱.۹۹.۹۷.۲۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://www.kavl.ir ۹۱.۹۹.۹۷.۲۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://www.hyperexpo.ir ۱۸۵.۹۴.۹۹.۵۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
http://farakaranet.com ۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۹۴.۱۸۲.۹۸.۱۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۹۱.۲۲۵.۵۳.۳۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۹۱.۲۲۵.۵۳.۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۹۱.۲۲۵.۵۳.۲۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۷۹.۱۷۵.۱۷۴.۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۷۹.۱۷۵.۱۷۲.۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۵۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۵.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۷۷.۲۳۸.۱۲۱.۷۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۴۶.۲۲۴.۳.۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۴۶.۲۲۴.۳.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۴۶.۲۲۴.۲.۹۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farakaranet.com ۴۶.۲۲۴.۲.۹۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farsnews.com ۱۷۸.۲۲.۷۸.۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://tadkala.com ۸۲.۹۹.۲۱۶.۶۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://tablet.ir ۱۸۵.۸.۱۷۲.۲۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://sunkala.store ۱۸۵.۲.۱۲.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://storeiranian.com ۱۸۵.۱۶۵.۱۱۶.۳۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://startkala.com ۶۲.۱۹۳.۱۵.۱۴۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://soghatenab.com ۱۸۵.۵۰.۳۸.۱۴۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://simcart.com ۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۲۴۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://saymandigital.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://sadetar.com ۱۸۵.۲.۱۲.۲۰۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://sabzcenter.com ۵.۶۱.۲۹.۴۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://romis.com ۸۵.۱۵.۱.۲۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mci24.com ۹۱.۹۸.۹۶.۲۲۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mdc.ir ۳۱.۲۵.۸۹.۱۰۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mob.ir ۱۶۴.۱۳۸.۲۰.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mobilekomak.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۶۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://kalaina.com ۱۶۴.۲۱۵.۱۳۰.۱۸۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://kala-center.ir ۹۱.۹۸.۲۹.۱۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://kajalmarket.com ۳۱.۲۵.۸۹.۲۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://jetkharid.com ۹۱.۹۸.۹۷.۱۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://janebi.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mahashop.ir ۹۵.۳۸.۵۹.۱۹۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://iranhp.ir ۱۸۵.۳۷.۵۵.۲۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mahfashop.com ۱۸۵.۹۴.۹۶.۶۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://i24.ir ۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://hypershine.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۰۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://hpaba.com ۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://marketestan.com ۱۸۵.۲.۱۲.۲۰۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://gooshishop.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ghalebazi.com ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://getsharj.com ۵.۱۶۰.۲۴۶.۱۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://galleriha.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://final.ir ۷۹.۱۷۵.۱۶۶.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://fileman.parspa.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۴.۲۴۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://fanasan.com ۹۱.۹۸.۳۰.۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://fafait.net ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۸.۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ever247.net ۸۵.۱۸۵.۹۳.۹۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://etoranj.com ۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۱۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://eshopp.ir ۵.۶۱.۳۱.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ekalamarket.com ۱۳۰.۱۸۵.۷۶.۱۶۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://echarge.samanepay.com ۹۱.۲۴۰.۱۸۰.۱۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ebpnovin.com ۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۱۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ebagh.com ۵.۱۶۰.۲۴۷.۲۳۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://digimana.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۴.۷۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://digikhane.com ۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۰۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://digibyte.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۵۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://digibaneh.com ۸۲.۹۹.۲۱۵.۱۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://dbuy.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://datakey.ir ۹۱.۹۹.۱۰۲.۱۵۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://comland.ir ۱۸۵.۴.۲۸.۲۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://cnstore.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://chilazemdari.com ۱۶۴.۱۳۸.۲۳.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://charjer.ir ۵.۱۴۴.۱۳۰.۴۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://chargeok.com ۹۱.۱۰۸.۱۲۶.۷۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://chare.ir ۷۸.۱۱۱.۵.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bziran.com ۹۱.۹۹.۱۰۰.۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://boorsika.com ۱۶۴.۱۳۸.۲۲.۷۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bizonline.ir ۱۵۸.۵۸.۱۸۷.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bitdefenderme.ir ۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۱۹۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://alef.1000charge.com ۵.۱۶۰.۲۱۸.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://hagh-olhaghigh.com ۹۵.۳۸.۶۰.۱۸۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://anhar.ir ۹۵.۳۸.۵۹.۱۴۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ammarname.ir ۹۵.۳۸.۱۵.۱۵۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ketabe-zendegi.tebyan.net ۹۴.۲۳۲.۱۷۵.۵۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://qaraati.ir ۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۲۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://binesheno.com ۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۱۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://teror-victims.com ۹۴.۲۳۲.۱۷۴.۱۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://zamane.info ۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۸۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://qunoot.net ۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://2noor.com ۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۲۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mahdaviat.org ۹۴.۲۳۲.۱۷۳.۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://fatehan.ir ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۵۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://quran-mojam.ir ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bootorab.com ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۲۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://masjedbelal.ir ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۱۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://dastavardha.com ۹۴.۲۳۲.۱۶۸.۱۶۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farsi.rouhollah.ir ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۴۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ehavadar.com ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ravayatgar.org ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://shahidblog.com ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://tadabbor.org ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://behnamcharity.org.ir ۹۴.۱۸۲.۱۸۷.۱۷۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ehda.center ۹۴.۱۸۲.۱۸۷.۱۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://navideshahed.com ۹۴.۱۸۲.۱۴۷.۱۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://tanvir.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۸۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://aghigh.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۴۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://iqna.ir ۹۴.۱۸۲.۱۴۶.۱۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://irdc.ir ۹۴.۱۸۲.۱۳۱.۱۳۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://defapress.ir ۹۴.۱۸۲.۱۳۱.۱۰۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://samenquran.ir ۹۳.۱۲۶.۷.۱۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://madayeh.com ۹۲.۵۰.۲.۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://shia24.com ۹۱.۹۹.۱۰۱.۲۳۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://maarefquran.com ۹۱.۹۸.۹۹.۸۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://pasokhgoo.ir ۹۱.۹۸.۹۷.۱۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://askdin.com ۹۱.۹۸.۹۷.۱۸۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://soroushhekmat.ir ۹۱.۹۸.۹۶.۶۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://rcs.ir ۹۱.۹۸.۳۱.۲۲۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://masaf.ir ۹۱.۹۸.۲۸.۱۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ajashohada.ir ۹۱.۹۸.۱۴۶.۱۷۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://andisheqom.com ۹۱.۹۸.۱۰۱.۲۰۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://sayedalkarim.ir ۹۱.۲۴۰.۶۰.۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ekramtehran.ir ۹۱.۲۲۴.۱۱۱.۳۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://emdad.ir ۹۱.۲۲۴.۱۱۱.۱۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://moazen-haram.ir ۸۹.۳۹.۲۰۸.۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://gilan.haj.ir ۸۹.۲۳۵.۶۵.۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://nikancharity.org ۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۹۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://samarcharity.com ۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://alghadir.ir ۸۷.۲۴۷.۱۷۹.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mahdiehtehran.tv ۸۷.۲۴۷.۱۷۷.۶۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mahdieha.ir ۸۷.۲۴۷.۱۷۷.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://dinonline.com ۸۷.۱۰۷.۱۳۳.۸۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mahak-charity.org ۸۲.۹۹.۲۱۸.۲۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ebnearabi.com ۸۲.۹۹.۲۱۶.۶۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://menhajeferdowsian.ir ۸۲.۹۹.۲۱۶.۲۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://hajj.ir ۸۲.۹۹.۲۰۰.۱۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://telavat.com ۸۱.۱۲.۱۳.۱۸۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://asibdidegan.com ۷۹.۱۷۵.۱۴۵.۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://almiqat.com ۷۹.۱۷۵.۱۴۵.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://anvartaha.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۲۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://muhammadi.org ۷۸.۳۸.۲۳۸.۲۱۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://tafahoseshohada.ir ۷۸.۱۵۷.۶۰.۷۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://labbaik.ir ۷۷.۳۶.۱۶۶.۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mehrhouse.com ۶۲.۱۹۳.۱۵.۱۸۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://nodbehprayer.dde.ir ۵.۶۱.۳۱.۲۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://anti666.ir ۵.۶۱.۳۱.۱۱۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://thevaluefestival.ir ۵.۶۱.۲۹.۵۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://moheban-hfze.ir ۵.۶۱.۲۵.۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://tanghim.com ۵.۶۱.۲۵.۱۶۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://meza.ir ۵.۶۱.۲۵.۱۴۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://shahecheragh.ir ۵.۱۴۵.۱۱۳.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://hojb.ir ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://jelveh.org ۵.۱۴۴.۱۳۱.۱۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bonyadedoa.com ۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://gomnam.ir ۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ahsanolhadis.ir ۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://engbasijsem.ir ۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://rcs-tehran-m10.persianblog.ir ۴۶.۲۲۴.۲.۱۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ahlolbait.com ۳۷.۲۵۵.۱۷۲.۲۰۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://quran.ahlolbait.com ۳۷.۲۵۵.۱۷۲.۲۰۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://safiresobh.com ۳۱.۲۵.۹۳.۱۵۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://shahed41.ir ۳۱.۲۵.۸۹.۵۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://absharatefeha.ir ۳۱.۲۵.۸۹.۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://quranhefz.ir ۲۱۷.۲۱۸.۱۱۴.۲۰۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://quraniran.ir ۲۱۷.۲۱۸.۱۱۴.۱۹۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mouood.salehin.ir ۲۱۲.۸۰.۲۱.۹۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://serajnet.org ۲۱۲.۸۰.۲۱.۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://koolebar.ir ۲۱۲.۸۰.۲۱.۶۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://systan.beest.ir ۲۱۲.۸۰.۲۱.۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://razavi.basij.ir ۲۱۲.۸۰.۲۱.۲۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://rissp.org ۲۱۲.۸۰.۲۱.۱۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://porseman.org ۲۱۲.۱۶.۸۸.۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ehda.sbmu.ac.ir ۲.۱۸۸.۲۶.۶۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://leader.ir ۲.۱۸۸.۲۰.۱۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ebratmuseum.ir ۲.۱۸۷.۲۵۲.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ghadiany.com ۱۸۸.۲۵۳.۲.۹۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mataf.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۶۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://basijpress.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۶۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://khayyen.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۵۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://monji12.com ۱۸۸.۲۵۳.۲.۵۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://okhowah.com ۱۸۸.۲۵۳.۲.۵۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://khatteemam.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۲۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://salehintehran.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://tavabin.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://tamhid.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۹۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://asr-entezar.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۹۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://moslemebnaghil.ghasam.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۷۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bfnews.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۶۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://t-pasokhgoo.ir ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۵۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://rahyafte.com ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۴۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://maarefislam.net ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mehranehcharity.ir ۱۸۵.۹۴.۹۷.۵۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ahlebeit.tk ۱۸۵.۹۴.۹۷.۱۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://pchamran.ir ۱۸۵.۹۴.۹۷.۱۰۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ahlulbaytclub.com ۱۸۵.۸۸.۱۵۳.۵۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://behzisti.ir ۱۸۵.۸۸.۱۵۲.۹۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://shia-leaders.com ۱۸۵.۸۳.۱۱۴.۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://313fadai.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bntabriz.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://yamojir.com ۱۸۵.۸.۱۷۳.۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bonyadhad.ir ۱۸۵.۸.۱۷۲.۵۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ghanongostar.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://fordo.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bdv.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://chbehzisty.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۹۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://salate-jomeh.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۶۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://zohd.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://jannatefakkeh.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۳۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mehad.org ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۸۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://hayauni.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://quranfa.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۶۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farhangeaval.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://salavaat.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://zeynabkf.ir ۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://javananhelal.ir ۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۲۰۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://raro.ir ۱۸۵.۵۰.۳۷.۳۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ch-iran.org ۱۸۵.۴۹.۸۷.۲۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://i20.ir ۱۸۵.۴۹.۸۶.۹۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ibso.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۸۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://naseroon.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://shiraznarjes.com ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ayneshamdoon.ir ۱۸۵.۴.۳۱.۸۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ramezan.com ۱۸۵.۴.۳۱.۱۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://mah-as.com ۱۸۵.۴.۲۸.۱۴۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://tebyan12.net ۱۸۵.۳۷.۵۵.۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://library.aqr.ir ۱۸۵.۲۳.۱۳۱.۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://razavi.aqr.ir ۱۸۵.۲۳.۱۳۱.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://kheimegah.com ۱۸۵.۲.۱۲.۱۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://sadaadnoor.ir ۱۸۵.۱۸۱.۱۸۰.۷۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://islamicdatabank.com ۱۸۵.۱۸۱.۱۸۰.۱۱۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://iska.ir ۱۸۵.۱۷۳.۱۰۶.۶۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://kashan-behzisti.ir ۱۸۵.۱۶۵.۱۱۶.۱۷۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bagiyatoalshhda.kowsarblog.ir ۱۸۵.۱۴۲.۱۵۹.۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bahmanemamzadegan.ir ۱۸۵.۱۳.۲۳۱.۲۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://behdashtemanavi.com ۱۸۵.۱۳.۲۳۱.۲۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://raad-charity.org ۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۱۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://valiamr.com ۱۸۵.۱۱۶.۱۶۰.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://besh.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۴.۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://harammotahar.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۴.۱۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://sedayeshia.com ۱۸۵.۱۰.۷۲.۱۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://afsaran.ir ۱۷۸.۲۲.۷۷.۱۳۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://quranmp3.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۱.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://rahpouyan.com ۱۷۶.۱۲۳.۶۶.۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bigharar.ir ۱۶۴.۱۳۸.۲۲.۲۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://raad-alghadir.org ۱۶۴.۱۳۸.۱۹.۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://motaghin.com ۱۶۴.۱۳۸.۱۷.۲۵۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://pmbhva.ir ۱۶۴.۱۳۸.۱۶.۲۰۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ketabequran.ir ۱۵۸.۵۸.۱۹۰.۸۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://shahid-jafari.ir ۱۵۸.۵۸.۱۸۷.۱۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ahaad.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۸.۱۹۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://shds.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۸.۱۵۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://kalamehaq.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۸.۱۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://farsi.khamenei.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۵.۶۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://nooremobin.org ۱۳۰.۱۸۵.۷۴.۲۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://isoa.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۸۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://hadith.net ۱۰۹.۲۰۱.۲۷.۲۲۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://maktabozahra.ir ۱۰۹.۱۱۰.۱۶۳.۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://shatelland.com ۹۴.۱۸۲.۱۲۹.۶۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://shatelland.com ۹۴.۱۸۲.۹۸.۹۶/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://motamem.org ۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۵۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://qmb.ir ۸۲.۹۹.۲۲۸.۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://rqbank.ir ۹۱.۹۸.۱۰۲.۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://askariye.ir ۷۹.۱۷۵.۱۷۱.۲۰۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://cinoor.ir ۹۴.۲۳۲.۱۶۸.۱۵۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ba24.ir ۱۸۵.۱۳.۲۳۰.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://middleeastbank.ir ۵.۱۶۰.۲۴۵.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://ghbi.ir ۱۸۵.۳۰.۴.۱۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://izbank.ir ۹۱.۹۸.۱۰۰.۱۶۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://hibank24.ir ۲۱۷.۲۱۸.۱۰۸.۱۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://refah-bank.ir ۸۲.۹۹.۲۱۹.۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://bank-day.ir ۹۱.۹۹.۹۷.۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://shahr-bank.ir ۷۹.۱۷۵.۱۴۵.۱۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://sinabank.ir ۹۱.۹۸.۹۶.۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
https://emji.app ۱۸۵.۸۸.۱۵۴.۸۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
http://pakhsho.ir ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
https://urban-center.ir ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
https://iranpoems.ir ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
http://1abzar.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۴۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
http://dl.narenjonline.ir ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
https://narenjonline.ir ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۵۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
http://mathbook.ir ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
http://irmath.com ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۴۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
http://tamrino.ir ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
http://spcri.ir ۱۰۹.۱۱۰.۱۷۳.۱۷۶/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
http://220volt.ir/forum/ ۸۹.۳۲.۲۴۹.۱۵۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
http://dl.androidstar.ir ۱۸۵.۴۹.۸۶.۸۸/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
http://androidstar.ir ۱۸۵.۱۷۳.۱۰۵.۱۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
https://2dasti.ir ۸۹.۳۲.۲۴۸.۹۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
https://tkbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://txbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://jsbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://kgbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۷۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://dkbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://rdbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://sdbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۳۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://tfbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://tgbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://rpbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://pnbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://pibo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://bbbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://bxbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۶۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://rpbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://pnbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://pibo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://bbbo.irbroker.com  ۱۸۵.۴.۱۰۷.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://bxbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۶۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://bibo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://bpbo.irbroker.com  ۱۸۵.۴.۱۰۷.۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://bebo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۷۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://bdbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۷۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://bhbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://shbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://pbbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://bkbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://kbbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://smbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://sbbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۶۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://tsbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://btbo.irbroker.com  ۱۸۵.۴.۱۰۷.۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://kpbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۵۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://tabo.irbroker.com  ۱۸۵.۴.۱۰۷.۵۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://nbbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://rbbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۶۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://www.taxiiran.ir:44 ۲.۱۸۰.۳۷.۲۱۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
http://www.online.txi.ir:84 ۴۶.۲۰۹.۳۰.۱۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
http://s2.emperapool.com ۷۷.۲۳۸.۱۲۳.۶۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
https://pgbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://axbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۵۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://albo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۷۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://atbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۴۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://apbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۶۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://akbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://ambo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://abbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://osbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://kcbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۶۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://esbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۱۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://arbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۳۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://brbo.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۷.۶۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://asel.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۴.۱۵۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://atisaz.irbroker2.com ۱۸۵.۴.۱۰۵.۱۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://atisaz.irbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۴.۱۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://ebb.exirbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۶.۱۸۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://etminansahm.exirbroker.com ۱۸۵.۴.۱۰۶.۱۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://xzn.ir ۸۲.۹۹.۲۴۴.۲۳۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
https://xzn.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۸۹/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://live.yek73.com ۸۹.۳۲.۲۴۸.۲۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱
https://top2download.com ۸۲.۹۹.۲۱۶.۶۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://ivector.ir ۱۸۵.۹۴.۹۷.۵۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
http://microdars.com ۱۸۵.۸.۱۷۳.۸۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
https://www.mihanlearn.net ۸۹.۳۲.۲۵۱.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
http://unity-full.ir ۱۸۵.۹۴.۹۷.۱۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
http://api.emperapool.com ۷۹.۱۴۳.۸۶.۶۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
https://www.akkasee.com/ ۹۱.۹۹.۱۰۱.۱۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
http://datapayamak.ir/ ۱۸۵.۱۰۵.۲۳۹.۸۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
http://iqeshm.net ۷۹.۱۴۳.۸۶.۸۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
http://tameshk.info ۱۸۵.۲۰۸.۱۷۵.۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
https://shatelland.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۶.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://shatelland.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۶.۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://shatelland.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۶.۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://shatelland.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۶.۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://shatelland.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۶.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://shatelland.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۶.۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://shatelland.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۲۹.۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://shatelland.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۲۹.۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://shatelland.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۲۹.۷۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://shatelland.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۷.۱۷۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://shatelland.com/ ۹۴.۱۸۲.۱۲۹.۶۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://www.iranmobile.org ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۱.۲۲۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
http://tebyanhost.com ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۴.۶۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
http://nazdoonak.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۱۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
http://resno.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۱۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
https://www.linux.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://www.linux.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://linux.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
https://linux.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://pak-group.ir ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۱۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
http://20pay.ir ۱۸۵.۴۹.۸۷.۶۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
http://www.aso32.ir ۹۱.۹۹.۹۷.۱۴۰/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
http://kmu.ac.ir ۱۸۵.۱۴۴.۶۴.۰/۲۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
https://ashnaapp.ir/ ۸۹.۳۲.۲۴۹.۱۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
https://mobinsb.com ۹۴.۱۸۲.۲۱۴.۱۶۰/۲۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://mobinsb.com ۹۴.۱۸۲.۲۱۴.۱۶۰/۲۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
https://cdn.ninitime.com ۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
http://tarh.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۰۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
https://sejdeh.com ۱۸۵.۹۴.۹۸.۱۳۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
https://www.mihanlearn.net ۸۹.۳۲.۲۵۰.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
http://20ping.ir ۱۸۵.۴۹.۸۷.۶۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
http://yazd.ir ۸۵.۹.۶۷.۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
http://Live.Muharrameyazd.ir ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۱۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
https://Muharrameyazd.ir ۱۸۵.۴۱.۳.۲۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
https://Muharrameyazd.ir ۱۸۵.۴۱.۳.۲۱/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
https://cdn2.Muharrameyazd.ir ۱۸۵.۴۱.۳.۲۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
https://photokade.com ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۳۰/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
https://keyhanshenas.com ۱۷۸.۲۲.۱۲۳.۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
http://payamtck.ir ۸۹.۳۹.۲۰۸.۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
https://www.fam.ir/ ۱۷۸.۲۲.۱۲۲.۱۶۰/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
https://www.fam.ir/ ۱۷۸.۲۲.۱۲۲.۱۶۹/۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
http://blog.namava.ir/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۲۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
http://s27.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s26.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s28.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s29.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s30.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s24.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s22.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s20.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s19.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s23.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s21.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s18.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s17.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s16.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s25.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s15.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s14.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s13.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s12.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s11.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s10.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s9.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s8.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s7.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s6.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s5.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s4.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s3.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s2.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://s1.bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
https://patogh.me ۱۸۵.۱۱۲.۳۴.۱۷۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
https://lahzenegar.com ۵.۵۶.۱۳۲.۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
https://storage.backtory.com/ ۱۸۵.۸۳.۱۱۵.۱۶۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
http://asrezibayi.ir ۸۹.۳۲.۲۵۰.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
http://www.FarzandeSabz.ir ۳۷.۲۲۸.۱۳۶.۷۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
http://x3net.ir ۸۹.۴۲.۲۱۰.۱۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
https://ghonoot.com ۱۸۵.۹۴.۹۸.۱۳۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
https://unitypackage.ir ۸۹.۳۲.۲۴۸.۹۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
https://morse.mobi/ ۸۹.۳۹.۲۰۸.۱۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
http://www.itips.ir ۸۹.۳۹.۲۰۸.۱۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
https://www.itips.io ۸۹.۳۹.۲۰۸.۱۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
https://www.itipsstore.com ۸۹.۳۹.۲۰۸.۱۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
http://dl2.pesfa.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۵۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
https://shimaiptv.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۶.۱۲۸/۲۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
https://tva.tv ۸۵.۱۹۸.۳.۱۶/۲۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
https://tva.tv ۱۸۵.۱۶۶.۱۱۲.۰/۲۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
https://lahzenegar.com ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
https://cdn.ninitime.com ۱۸۵.۸.۱۷۳.۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
http://www.exchange24.ir ۹۴.۱۸۲.۱۸۳.۲۲۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
https://www.darsan.ir ۸۹.۳۲.۲۴۹.۱۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
http://sms.rakee.ir ۳۷.۱۳۰.۲۰۲.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
http://www.temfa.net ۸۹.۴۲.۲۱۱.۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
https://www.mobinsoft.net ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
https://gametips.tv ۸۹.۴۲.۲۱۰.۱۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
https://www.tpbin.com ۱۸۵.۵۰.۳۸.۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
https://www.tpbin.com ۱۸۵.۵۰.۳۸.۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
http://sazgah.com ۵.۱۴۴.۱۳۰.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
https://www.maskannet.ir ۸۹.۴۲.۲۱۱.۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
http://msm.ir ۸۹.۴۲.۲۱۱.۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
https://ninitime.com ۱۸۵.۸.۱۷۳.۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
https://ninitime.com ۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۸۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
http://s2.hitgram.ir ۱۸۵.۴۹.۸۵.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
http://s1.hitgram.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۲۳۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
http://hitgram.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۲۳۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
http://softsara.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۱۱۳/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
http://dl.softsara.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۱۱۶/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
https://panel.toranj-store.ir ۸۹.۴۲.۲۱۱.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
https://toranj-store.ir ۸۹.۴۲.۲۱۱.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
https://zist.ir/ ۱۸۸.۲۵۳.۲.۱۹۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
http://akharinmadahi.ir ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۲۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
http://ansariha.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
http://linkplay.tv ۱۸۵.۱۰۵.۱۰۱.۲۰۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
https://toranj-store.com ۸۹.۴۲.۲۱۱.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
https://toranj.app ۸۹.۴۲.۲۱۱.۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
http://linkplay.tv ۱۸۵.۱۰۵.۱۰۱.۲۰۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
http://tizhoushan.ir/ ۱۸۵.۲۰۸.۱۷۵.۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
http://mobile-tv.ir ۹۵.۱۴۲.۲۲۷.۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
http://mobile-tv.ir ۹۵.۱۴۲.۲۲۷.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
http://mobile-tv.ir ۹۵.۱۴۲.۲۲۷.۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
http://panel.rakee.ir ۳۷.۱۳۰.۲۰۲.۱۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
http://sr1.animelist1.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۳/۲۶ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
http://bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۲.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://bitdl.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://cdn.persiamkv.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۱.۲۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
http://persiamkv.ir/ ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۱.۲۱۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
http://Madya.ir ۵.۵۶.۱۳۵.۲۳۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://rakee.ir ۱۸۵.۱۵۹.۱۵۳.۷۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
http://drshakeri.sch.ir ۱۸۵.۲۰۸.۱۷۵.۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
http://s4mihanvideo.com ۷۷.۲۳۸.۱۲۲.۱۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
http://mihanvideo.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۶۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
http://dlserver.fullkade.com ۱۸۵.۲۱۳.۱۶۶.۲۰۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
http://dl.fullkade.com ۱۸۵.۲۱۳.۱۶۶.۲۰۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
https://fullkade.com ۱۸۵.۲۱۳.۱۶۶.۲۰۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
http://upload8.net/ ۱۸۵.۴۹.۸۵.۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
http://upload8.net/ ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۶۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
http://upload8.net/ ۷۷.۲۳۸.۱۲۲.۱۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
http://upload8.net/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
https://www.jahanbaygan.com/ ۸۹.۳۲.۲۴۹.۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
http://dl.rahpou.com ۵.۱۴۴.۱۳۲.۳۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
http://rahpou.com ۵.۱۴۴.۱۳۲.۳۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
http://mobile-tv.ir ۵.۲۰۲.۱۸۳.۲۵۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
http://mobile-tv.ir ۵.۲۰۲.۱۸۳.۲۵۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
http://www.efshagri.ir/ ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
http://www.zakernews.ir/ ۹۴.۱۸۲.۲۲۷.۱۸۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
https://pardakht.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://pardakht.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
https://borna.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://borna.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://test.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://cdn2.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://cdn1.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://cdn0.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://cdn.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://dl2.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://dl1.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://dl0.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://dl.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://ns2.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://ns1.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
https://email.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://email.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
https://123.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://123.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
https://jdf.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://jdf.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
https://www.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://www.scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
https://scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://scr.ir ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
http://e.vdars.com ۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
http://u.vdars.com ۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
http://h.vdars.com ۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
http://tarh.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۲۵۱/۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
https://cp.sansormedia.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
http://dl.ketabha.info/server4/ ۷۹.۱۴۳.۸۶.۸۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
https://www.lookobook.com/ ۱۸۵.۵۱.۲۰۲.۱۰۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
http://www.alzahra.ac.ir ۶۲.۶۰.۱۹۳.۰/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
http://ili.ir ۹۴.۲۳۲.۱۷۱.۸۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
http://ilireg.ir ۴۶.۲۰۹.۱۹۸.۱۶۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
http://ilireg.ir ۴۶.۲۰۹.۱۹۸.۱۶۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
http://ilireg.ir ۴۶.۲۰۹.۱۹۸.۱۶۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
http://ilireg.ir ۴۶.۲۰۹.۱۹۸.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
http://178.131.33.196 ۱۷۸.۱۳۱.۳۳.۱۹۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
http://gsstech.co.ir ۹۱.۹۲.۲۰۸.۲۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
http://gsstech.co.ir ۹۱.۹۲.۲۰۸.۲۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
http://gsssupport.ir ۴۶.۳۲.۳۰.۱۳۰/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
http://dl1.sansormedia.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
https://sansormedia.com ۱۸۵.۱۵۹.۱۵۳.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
http://dl1.sansormedia.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۵۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
https://sansormedia.com ۱۸۵.۱۵۹.۱۵۳.۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
https://www.tarhan.ir/academy/ ۸۹.۴۲.۲۰۹.۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
https://www.labourlaw.ir ۱۸۵.۲.۱۲.۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
http://irik.ir ۵.۱۶۰.۱۲۸.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
http://yazd.ac.ir ۸۵.۱۸۵.۱۶۳.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
http://myavl.ir ۸۹.۴۲.۲۰۸.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
http://vdars.com ۱۶۴.۱۳۸.۱۸.۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
https://live.epizod.club ۱۸۵.۳۷.۵۵.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://mag.epizod.club ۱۸۵.۳۷.۵۵.۱۹۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://epizod.club ۱۸۵.۳۷.۵۵.۱۹۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
http://www.iseema.ir ۳۷.۲۲۸.۱۳۷.۱۶/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
http://www.iseema.ir ۸۲.۹۹.۲۴۲.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
http://www.parshub.com ۹۴.۱۸۲.۹۶.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
http://www.charkhoneh.com ۹۴.۱۸۲.۹۶.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
http://www.developer-account.store ۸۹.۳۲.۲۴۹.۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
https://live21.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۶.۳۰/۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
https://live21.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۶.۳۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
http://svip.taranesaz.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
http://dl.taranesaz.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
https://jabeja.ir ۵.۱۴۵.۱۱۸.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
http://namaa.ir ۵.۱۴۵.۱۱۸.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
http://www.fasleqtesad.ir ۱۹۵.۱۴۶.۵۹.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
http://p30project.com ۱۸۵.۹۴.۹۷.۵۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
http://www.taliedaran.ir/ ۸۹.۴۲.۲۰۹.۲۳۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
http://24voip.ir ۸۵.۹.۹۵.۸۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://parvaz24.ir ۵.۶۱.۳۰.۵۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://parvaz24.ir ۵.۶۱.۳۱.۱۳۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
https://yaragh.com ۱۵۸.۵۸.۱۹۱.۱۳۳/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
http://www.fasletejarat.ir ۱۹۵.۱۴۶.۵۹.۲۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
http://dl2.par30game.ir ۷۷.۲۳۸.۱۲۱.۱۶۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
http://dl.par30game.ir ۷۷.۲۳۸.۱۲۱.۱۶۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
http://wallpaper.par30game.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۱۴۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
http://dl10.par30game.ir ۷۷.۲۳۸.۱۲۱.۱۶۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
https://par30game.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۱۴۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰
https://img5.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://dl5.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://doc.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
https://forum.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://dl2014.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://dl2.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://dl3.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
https://img.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
https://img2.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
https://img3.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://dl4.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
https://img4.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
https://www.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://dl6.downloadha.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://console.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۱۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://ps4.downloadha.com ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://ps4.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۵۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
https://img5.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://dl5.downloadha.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
http://tehran-gaming.com ۵.۶۳.۱۰.۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://www.aralborz.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
https://ghannadshow.com ۱۸۵.۸۳.۱۱۴.۳۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://dl10.kingupload.net ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://dl9.kingupload.net ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://dl8.kingupload.net ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۵۸/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://dl7.kingupload.net ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۳۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://dl6.kingupload.net ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۷۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://dl5.kingupload.net ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۷۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://dl4.kingupload.net ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۱۱۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://dl3.kingupload.net ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۸۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://dl2.kingupload.net ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۰۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
http://dl1.kingupload.net ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۱۰۳/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
https://www.namava.ir/ ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://www.namava.ir/ ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://www.namava.ir/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۴.۲۴۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://www.namava.ir/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۴.۲۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
http://xzn.ir ۸۲.۹۹.۲۴۴.۴۶/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://xzn.ir ۱۸۵.۱۲۶.۲۰۲.۶۴/۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://s.35.upera.in ۱۸۵.۴۹.۸۵.۸۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
http://s.28.upera.in ۱۸۵.۴۹.۸۵.۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
http://upload08.com ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۲۳۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
http://s3.ifkore.us ۱۸۵.۴.۱.۱۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
http://dbee.org ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۰۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
https://dbeeapp.ir ۱۸۵.۲۰۸.۱۷۵.۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۷.۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۵.۱۲۰.۰.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۵.۱۲۰.۰.۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۸.۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۶.۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۷.۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۹.۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۹.۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۸.۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۶.۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۰۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۴۹.۱۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۷.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۵.۱۲۰.۰.۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۹.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۸.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۱۸۵.۱۱۵.۷۶.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://lenz.ir ۹۲.۴۲.۵۰.۱۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
https://dl.novinspot.com ۱۸۵.۷۹.۱۵۷.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
http://smsamin.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://asiapardaz.net ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://aharnet.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://factoramin.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://aminarasbaran.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://www.Roobinaserver.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://dl.ifkore.us ۱۸۵.۴.۱.۱۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
http://s2.ifkore.us ۱۸۵.۴.۱.۱۳۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
http://tabrizcme.ir ۱۸۵.۴.۲۹.۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
https://asanbar.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۶.۱۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
https://asanbar.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۱۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
https://www.rooyekhat.co ۱۸۵.۲۳۸.۹۲.۰/۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
https://www.igap.net ۱۸۵.۲۳۸.۹۲.۰/۲۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
https://www.tifaa.com ۱۸۵.۱۹۸.۲۵۲.۱۰۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://kiaafzar.ir ۵.۱۶۰.۲۱۸.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://factoramin.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://asiapardaz.net ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://aminarasbaran.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://factoramin.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://aharnet.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://aminarasbaran.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://aminarasbaran.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://factoramin.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://asiapardaz.net ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۶/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://aminarasbaran.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۴.۱۹۶/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
https://alirezaix.ir/ ۱۸۵.۹۴.۹۶.۱۵۰/۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
https://alirezaix.ir/ ۱۸۵.۹۴.۹۷.۲۰۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
http://xzn.ir ۵.۵۶.۱۳۲.۱۲۹/۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://xzn.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۹۰/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://xzn.ir ۱۸۵.۱۲۶.۲۰۳.۱۶/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://xzn.ir ۵.۱۶۰.۱۳۹.۸۶/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
https://persianblog.ir ۴۶.۲۲۴.۲.۱۹۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
https://www.netshahr.com/ ۱۰۹.۱۱۰.۱۶۰.۰/۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
http://anbardari.ir ۱۸۵.۹۴.۹۷.۲۲۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
http://dl5.dlsdm.com/ ۱۸۵.۱۹۱.۷۶.۱۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
http://dl4.dlsdm.com/ ۱۸۵.۱۹۱.۷۶.۴۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
http://dl3.dlsdm.com/ ۱۸۵.۱۹۱.۷۶.۳۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
http://dl2.dlsdm.com/ ۱۸۵.۱۹۱.۷۶.۴۲/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
http://dl1.dlsdm.com/ ۱۸۵.۱۹۱.۷۶.۴۱/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
http://dl.yasdl.com/ ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۴۸/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
https://www.yasdl.com/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۲۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
http://Avvalfy.ir ۱۸۵.۱۱۶.۱۶۲.۱۰۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
http://Majazitv.com ۱۸۵.۴.۲۹.۵۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
http://betarjom.com ۱۸۵.۱۴۲.۱۵۸.۲۴۰/۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
http://mag.betarjom.com ۱۸۵.۱۴۲.۱۵۸.۲۴۰/۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
http://www.betarjom.com ۱۸۵.۱۴۲.۱۵۸.۲۴۰/۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
http://20payam.ir ۱۸۵.۴۹.۸۷.۶۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
http://www.NovinP.ir ۱۸۵.۱۰۵.۲۳۹.۱۱/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://zula.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۵.۱۵۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۵.۱۵۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۵.۱۵۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://my.sibche.ir ۹۱.۹۸.۲۸.۱۵۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
http://iran.fruitcraft.ir ۹۱.۹۸.۳۰.۵۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
https://hayoola.com ۵.۱۴۴.۱۲۸.۲۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
https://hayoola.com ۳۷.۲۲۸.۱۳۹.۱۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
https://hayoola.com ۷۹.۱۷۵.۱۳۳.۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
https://prosis.ir ۱۸۵.۲۰۸.۱۷۴.۱۸۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
http://asiapardaz.net ۸۷.۲۳۶.۲۱۳.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://zula.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۵.۱۴۴/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۵.۱۳۶/۲۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۵.۱۳۲/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۵.۱۳۰/۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۵.۱۲۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
https://peyman.vip ۸۹.۴۲.۲۰۸.۱۴۹/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
http://pmo.egovernment.ir ۱۹۵.۱۴۶.۳۷.۰/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://mob.gov.ir ۷۸.۳۸.۲۳۷.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://iran.gov.ir ۲.۱۸۷.۲۵۳.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://dl2.dariche.ir/ ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۵۹/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
http://zula.ir ۷۹.۱۷۵.۱۶۵.۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۵.۱۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۵.۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۷۹.۱۷۵.۱۶۵.۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۷۹.۱۷۵.۱۶۵.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://backup.pingsky.ir ۲.۱۸۰.۲۴.۹۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
http://zula.ir ۷۹.۱۷۵.۱۶۵.۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۴۶.۱۰۰.۴۳.۱۵۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۴۶.۱۰۰.۴۳.۱۵۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۴۶.۱۰۰.۴۳.۱۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://zula.ir ۴۶.۱۰۰.۴۳.۱۴۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://aminfly.ir/ ۹۵.۱۵۶.۲۵۲.۲۲۶/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
http://aminarasbaran.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۳.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
https://dastaneman.com ۷۹.۱۷۵.۱۷۳.۱۹۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
http://vodatech.ir ۱۸۸.۲۱۲.۲۲.۱۹۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
http://dl2.newadmin.ir ۱۳۰.۱۸۵.۷۹.۹۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
Http://www.NewAdmin.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۱۳۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
http://dariche.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۷۵/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
http://whc.ir ۱۸۵.۱۴۲.۱۵۹.۰/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
http://bitdownload.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۲.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://bitdownload.ir/ ۵.۱۴۵.۱۱۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
http://zoom-tv.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
http://zoom.irancell.ir ۹۲.۴۲.۵۱.۱۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
http://www.agri-food.ir ۱۸۵.۹۴.۹۷.۶۶/۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
http://elap.ir ۱۸۵.۴.۲۹.۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۱۸
http://class.emamrezaschool.ir ۱۸۵.۱۱۷.۵۱.۲۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
http://emamrezaschool.ir ۱۸۵.۱۱۷.۵۱.۳۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
http://zirabserver.ir ۱۸۵.۱۱۷.۵۱.۶۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
http://cpanel.irik.com ۱۸۵.۱۱۷.۵۱.۶۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
http://tahtoo.ir ۱۸۵.۱۱۷.۵۱.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
http://iriknet.ir ۱۸۵.۱۱۷.۵۱.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
http://irikidc.ir ۱۸۵.۱۱۷.۵۱.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
http://www.Roobinaserver.ir ۸۷.۲۳۶.۲۱۳.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://www.Roobinaserver.ir ۷۹.۱۴۳.۸۶.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://esfahanemrooz.ir/ ۱۸۵.۹۴.۹۶.۱۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
http://topak.ir ۱۸۵.۹۴.۹۷.۱۷۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
http://niyazeshoma.ir ۱۸۵.۵۰.۳۹.۵۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
http://pixel.ir ۱۸۵.۱۲۹.۱۶۸.۴۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
http://gotoclass.ir/ ۸۲.۹۹.۲۱۶.۲۴۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
https://payaneh.ir ۷۹.۱۷۵.۱۳۳.۸۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
https://payaneh.ir ۷۹.۱۷۵.۱۷۳.۲۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
http://mkhorsand.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۲۱۸/۲۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
http://noyanavaze.com ۱۸۵.۸.۱۷۳.۲۱۸/۲۵ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
http://www.alzahra.ac.ir ۲۱۷.۲۱۸.۱۷۱.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
http://www.alzahra.ac.ir ۲۱۷.۲۱۸.۵۶.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
http://topak.ir ۱۸۵.۹۴.۹۷.۱۷۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
https://netotik.com ۸۹.۴۲.۲۱۱.۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
http://digitoon.ir ۵.۲۳۹.۲۴۴.۱۶۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://digitoon.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۰.۴۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
https://maktabkhooneh.org ۷۹.۱۷۵.۱۷۲.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
https://maktabkhooneh.org ۷۹.۱۷۵.۱۷۲.۱۳۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
http://qom-iau.ac.ir/ ۱۸۵.۲.۱۲.۱۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
https://khonyagar.com ۱۸۵.۸۱.۹۹.۱۶۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
http://cdn.asandl.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۳۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://img.cdn.asandl.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://image.asandl.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://at1.cdn.asandl.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://niyazeshoma.ir ۱۸۵.۵۰.۳۹.۵۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
http://cdn.sanatisharif.ir ۵.۲۳۹.۲۴۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
http://sanatisharif.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۱۰۴/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
http://sozannakh.ir ۵.۶۱.۲۵.۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴
http://dl.teslamedia.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۶.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
http://www.axprint.com ۳۷.۱۵۶.۱۴۷.۱۱۶/۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
https://dbee.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۰۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
https://storage.backtory.com/ ۷۷.۲۳۸.۱۲۱.۵۵/۳۱ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
https://cdn.backtory.com/ ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۰.۱۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
https://backtory.com/ ۱۸۵.۱۰۵.۱۸۷.۰/۲۷ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
https://gap.im/ ۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۲۲۴/۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
http://1001cns.com ۱۸۵.۸۸.۱۵۴.۹۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
https://radmanp.ir ۱۸۵.۸.۱۷۳.۵۵/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
http://charge.asandl.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://asanecharge.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://payamak.asandl.com ۵.۱۶۰.۱۳۸.۱۱۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://asanpayamak.com ۵.۱۶۰.۱۳۸.۱۱۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://sms.asandl.com ۱۷۸.۲۵۲.۱۳۲.۹۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://asandownload.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۳۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://s1.asandl.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://asandl.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۳۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://topup.asandl.com ۷۹.۱۷۵.۱۶۹.۱۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://echarge.asandownload.com ۹۱.۹۸.۹۶.۲۲۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
http://forum.persiannetworks.com ۹۱.۹۸.۹۶.۰/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
http://feizbook.ir/ ۱۸۵.۹۴.۹۶.۲/۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۴
https://pluswebmaster.com ۳۷.۲۲۸.۱۳۶.۱۳۸/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
https://pluswebmaster.ir ۳۷.۲۲۸.۱۳۶.۱۳۸/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
http://zeeb.in ۹۲.۵۰.۳.۲/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
http://hszeeb1.com ۱۸۵.۵۱.۲۰۱.۱۲۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
http://forum.soft98.ir ۱۸۵.۴۹.۸۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
http://dl3.soft98.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
http://dl3.soft98.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
http://dl2.soft98.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
http://soft98.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
https://cld14.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
http://tct1.irans3.com ۴۶.۱۰۰.۴۳.۱۹۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld19.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld17.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld15.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld12.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld13.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld16.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld18.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://shatel.cdn.download.ir ۹۴.۱۸۲.۹۷.۱۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://tct2.irans3.com ۵.۲۳۹.۲۴۴.۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://tct.cdn.download.ir ۴۶.۱۰۰.۴۳.۱۹۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld11.cdn.download.ir ۵.۲۳۹.۲۴۴.۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld10.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld9.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
http://up.download.ir/ ۵.۱۴۴.۱۳۲.۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://shop.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۲.۹۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://Download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۰.۸۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld8.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld6.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld4.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld3.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۰۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld2.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۰۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld1.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۰۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld7.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۴.۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
https://cld5.cdn.download.ir ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
http://dl5.p30day.ir ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://dl7.p30day.ir ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://dl8.p30day.ir ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://dl6.p30day.ir ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://dl9.p30day.ir ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://news.p30day.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۴۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://forums.p30day.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۴۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://dl1.p30day.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://dl2.p30day.ir ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۹/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://dl3.p30day.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://dl4.p30day.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://dl.p30day.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
https://www.p30day.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۳۲/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
http://madahi313.ir ۹۱.۹۹.۹۸.۱۸۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۳
https://patoghu.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
http://dl2.patoghu.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
http://dl3.patoghu.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
http://dl3.patoghu.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
http://dl.patoghu.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
https://learn.patoghu.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
https://patoghu.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
http://dl2.patoghu.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
http://dl3.patoghu.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
https://learn.patoghu.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
http://pdemy.com ۲۱۲.۳۳.۲۰۷.۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
http://mrtapps.ir/ ۱۸۵.۱۵۹.۱۵۲.۱۶/۲۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
https://ir1.live21.ir ۱۸۵.۳۹.۱۸۰.۱۹۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
https://ir4.live21.ir ۹۱.۲۴۳.۱۷۱.۱۷۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
http://static.uploadboy.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۱.۲۴۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir61.uploadboy.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://pr.uploadboy.com ۹۱.۲۴۰.۶۰.۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir43.uploadboy.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir42.uploadboy.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir41.uploadboy.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir32.uploadboy.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir31.uploadboy.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir23.uploadboy.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir52.uploadboy.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir51.uploadboy.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir62.uploadboy.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۶۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir22.uploadboy.com ۱۸۵.۴۹.۸۴.۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir21.uploadboy.com ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۱۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir12.uploadboy.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۲۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir11.uploadboy.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۲۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://s6.uplod.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۵۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://ir13.uploadboy.com ۱۸۵.۴۹.۸۵.۲۵۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵
http://dl171.top2download.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl196.top2download.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl136.top2download.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl132.top2download.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl131.top2download.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl130.top2download.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl105.top2download.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl136.top2download.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl200.top2download.com ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl199.top2download.com ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl179.top2download.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl134.top2download.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dl135.top2download.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۱۳۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
http://dlfox.trainbit.com ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
http://dl2.dlfox.com ۵.۱۶۰.۲۰۰.۱۰۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
http://dl.dlfox.com ۵.۱۶۰.۱۳۹.۹۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
https://www.chargeok.com ۹۱.۱۰۸.۱۲۶.۷۹/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
https://mohsensoft.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۱.۲۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰
https://wf2.mohsensoft.com ۱۸۵.۴۹.۸۶.۸۸/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰
http://horsenews.ir ۵.۶۱.۲۹.۲۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
http://irantextbook.ir ۵.۶۱.۲۹.۲۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
http://cld16.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld17.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld18.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld19.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://shatel.cdn.p30download.com ۹۴.۱۸۲.۹۷.۱۴۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://tct.cdn.p30download.com ۴۶.۱۰۰.۴۳.۱۹۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld15.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld4.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۱۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld3.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۰۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld2.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۰۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld1.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۰۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۱۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۰.۱۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld14.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld13.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld12.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld6.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۱۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld5.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۲.۱۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld7.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۱۷/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld11.cdn.p30download.com ۵.۲۳۹.۲۴۴.۲۱/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld10.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۲۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld2.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۱۹/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://cld8.cdn.p30download.com ۵.۱۴۴.۱۳۴.۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
http://dl2.technet24.ir ۵.۵۶.۱۳۵.۲۲۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
http://salamzaban.com ۱۸۵.۸۱.۹۷.۱۰۵/۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
http://salamzaban.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۶.۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
https://samarena.ir/ ۱۳۰.۱۸۵.۷۲.۱۱۶/۲۵ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
http://sahebnews.ir ۵.۱۶۰.۲۴۶.۲۴۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
http://niyazeshoma.ir ۱۸۵.۵۰.۳۹.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
https://mrcodenevis.org ۱۸۸.۲۱۲.۲۲.۳۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
http://www.quranpuyan.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
http://artisa.mashaqel.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۹۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
http://mashaqel.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۱۹۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
http://arisandev.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۸۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
https://abjad5.ir ۱۸۵.۱۵۹.۱۵۲.۵/۲۵ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
https://dl.artboard.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۶.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
https://artboard.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
http://appyad.ir ۵.۶۳.۸.۱۵/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
http://storebaz.com ۱۸۵.۹۴.۹۷.۶۶/۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
https://www.novinspot.com ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۲.۱۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
https://WWW.ibiar.com ۷۹.۱۷۵.۱۷۲.۹۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
https://WWW.ibiar.com ۷۹.۱۷۵.۱۷۲.۹۹/۲۹ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
http://sabapardazesh.net ۱۸۵.۸۸.۱۵۳.۲۳۷/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
http://sabapardazesh.org ۱۸۵.۸۸.۱۵۳.۲۳۷/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
http://sabapardazesh.com ۱۸۵.۸۸.۱۵۳.۲۳۷/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
http://sabapardazesh.co.ir ۱۸۵.۸۸.۱۵۳.۲۳۷/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
https://www.ketabrah.ir ۱۸۵.۵۰.۳۹.۲۱۱/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
https://www.namava.ir/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۴.۲۴۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://www.namava.ir/ ۹۴.۱۸۲.۱۸۴.۲۴۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
https://www.namava.ir ۹۴.۱۸۲.۱۸۴.۲۴۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
http://ariogames.ir ۱۸۵.۱۲۹.۱۶۹.۱۶۰/۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
http://mehrabane.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۰.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
http://mehrabane.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
http://ifdc.ir ۱۸۵.۳۷.۵۵.۱۸۷/۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
http://per.city ۹۵.۱۵۶.۲۵۲.۳۸/۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
http://1001co.com ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۱۳۳/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
http://tvserver.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۱۳۳/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
http://www.delsa.net ۹۴.۱۸۲.۹۸.۲۳۴/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
http://onlinechat.delsa.net ۹۴.۱۸۲.۱۸۱.۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
http://map.tehran.ir ۳۱.۲۴.۲۳۶.۱۷/۲۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
http://cdn.map.tehran.ir ۳۱.۲۴.۲۳۶.۱۹/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
http://myaddress.space ۳۷.۱۵۶.۲۸.۶۲/۳۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
https://parsdev.ir ۵.۶۱.۲۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
https://parsdev.ir ۵.۶۱.۲۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
https://parsdev.ir ۵.۶۱.۲۶.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
https://parsdev.ir ۵.۶۱.۲۸.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
https://parsdev.ir ۵.۶۱.۳۰.۰/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
https://parsdev.ir ۵.۶۱.۲۹.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
https://parsdev.ir ۵.۶۱.۳۱.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
http://clipo.tv ۱۸۵.۱۳.۲۳۰.۵۸/۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
http://uznet.ir ۱۸۵.۳۹.۱۸۰.۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
http://mahanuznet.com ۱۸۵.۳۹.۱۸۰.۱۷۹/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
http://gramoapp.com ۱۸۵.۳۹.۱۸۰.۱۷۹/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
http://uzvideo.ir ۱۸۵.۳۹.۱۸۰.۱۹۴/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
http://faradesk.ir ۱۸۵.۳۹.۱۸۰.۱۷۹/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
http://dornanet.net ۱۸۵.۳۹.۱۸۰.۱۷۹/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
http://gramoapp.com ۷۷.۸۱.۷۸.۲۲۴/۲۷ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
https://anten.ir ۹۴.۱۸۲.۱۳۲.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
https://anten.ir ۷۷.۲۳۸.۱۲۱.۱۴۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
https://anten.ir ۹۴.۱۸۲.۱۶۳.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
https://www.skyroom.ir ۱۸۵.۸.۱۷۲.۶۷/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
https://www.skyroom.ir ۱۸۵.۸.۱۷۴.۶۵/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
https://www.skyroom.ir ۱۸۵.۸.۱۷۲.۱۶/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
https://soroush-hamrah.ir ۶۲.۲۲۰.۱۰۶.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
https://soroush-hamrah.ir ۹۱.۲۲۵.۵۳.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
http://sapp.ir ۶۲.۲۲۰.۱۰۵.۱۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
http://www.nmi.ir ۱۸۵.۸۳.۱۱۴.۱۷۵/۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
http://www.nikzee.com ۱۳۰.۱۸۵.۷۶.۲۱۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
http://www.bisphone.com ۸۵.۱۹۸.۵۰.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
http://www.bisphone.com ۷۸.۱۱۰.۱۲۰.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
http://www.bisphone.com ۱۸۸.۱۲۱.۱۵۰.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
http://www.bisphone.com ۱۸۸.۱۲۱.۱۵۷.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
http://www.bisphone.com ۸۵.۱۹۸.۶۰.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
http://www.bisphone.com ۸۵.۱۹۸.۵۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
http://www.bisphone.com ۱۸۸.۱۲۱.۱۵۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
http://www.bisphone.com ۷۸.۱۱۰.۱۲۵.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
https://learning.samservice.net ۷۹.۱۳۲.۲۰۸.۳۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
https://spn.samservice.net ۸۰.۷۵.۱۰.۵۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
https://drm.samservice.net ۸۰.۷۵.۱۰.۶۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
https://pwkara.samservice.net ۷۹.۱۳۲.۲۰۸.۴۴/۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
https://spn.samservice.net ۷۹.۱۳۲.۲۰۸.۳۹/۲۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
https://abfacs.ir ۳۷.۲۲۸.۱۳۸.۶۶/۲۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷
http://ghbook.ir ۳۷.۲۵۵.۲۴۹.۲۰۶/۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
http://www.netmoj.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
http://www.netpasand.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
http://www.sarvsoft.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۴.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
https://cinemamarket.ir ۱۸۵.۲۰.۱۶۳.۲۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
https://gardeshbama.com ۵.۱۴۴.۱۳۰.۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
https://service3.ir ۱۸۵.۱۲۹.۸۳.۲۳/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
https://www.touchmart.ir/ ۱۸۵.۱۲۹.۸۳.۲۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
http://mediazone.ir/ ۱۸۵.۱۲۹.۸۳.۲۵/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
http://qodsshop.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۶۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
https://qodsshop.ir ۱۸۵.۵۵.۲۲۷.۶۶/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
http://workerhouse.ir ۳۷.۱۵۶.۱۴۶.۳۳/۲۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
http://tvnet.ir ۱۸۵.۳۷.۵۲.۱۲۸/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
http://www.hashure.com/ ۱۸۵.۱۷۱.۵۳.۶۴/۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
http://www.hashure.com/ ۱۸۵.۱۹۱.۷۷.۴۰/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
http://epishkhan.ir ۱۹۵.۱۴۶.۵۹.۳۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
http://lms.iranian.ac.ir ۲۱۷.۲۱۸.۱۰۰.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
http://nooran.com ۲۱۲.۳۳.۱۹۷.۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
https://didestan.com ۳۷.۱۵۶.۱۴۶.۲۰۸/۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
https://didestan.com ۷۷.۲۳۸.۱۲۳.۵۶/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
https://ipresta.ir ۱۸۵.۸۸.۱۵۲.۱۵۰/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
http://dongi.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۰.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
http://dongi.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
http://abrino.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۲۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
http://abrino.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۰.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
http://copio.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۰.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
http://copio.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
http://synca.ir ۱۸۵.۱۲۰.۲۲۰.۰/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
http://synca.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۰.۱۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
http://www.nashrafa.ir ۸۹.۱۶۵.۴۵.۷۲/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
http://www.benisi.ir ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۲۰۰/۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
http://www.amaliyateenhedam.com ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۲۰۰/۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
http://www.safarejanjali.ir ۹۴.۲۳۲.۱۶۹.۲۰۰/۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
http://tb30.trainbit.com ۹۴.۱۸۲.۱۱۰.۱۷۰/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
http://tb28.trainbit.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
http://trainbit.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
http://tb29.trainbit.com ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
http://parsaspace.comn ۱۷۸.۲۱۶.۲۴۹.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
https://pasajapp.com ۱۳۰.۱۸۵.۷۳.۶۸/۳۲ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
http://jbplus.ir ۷۹.۱۴۳.۸۵.۲۴۰/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
http://atimarket.com ۷۹.۱۴۳.۸۵.۲۴۰/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
http://jb-team.com ۷۹.۱۴۳.۸۵.۲۴۰/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
http://jbdl.ir ۷۹.۱۴۳.۸۵.۲۴۰/۲۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
http://film21.ir ۷۹.۱۲۷.۱۲۶.۴۸/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
https://tcharter.ir ۷۹.۱۷۵.۱۵۴.۲۷/۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
https://tva.tv ۹۴.۱۸۲.۱۸۰.۶۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
https://tva.tv ۹۴.۱۸۲.۱۸۷.۲۴۰/۲۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
http://pandapayam.ir ۹۱.۱۰۸.۱۲۶.۱۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
http://user.pandapayam.ir ۱۸۵.۱۴۲.۱۵۸.۱۶۲/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
http://www.getasa.ir ۷۷.۲۳۸.۱۲۰.۱۰۰/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
http://parsnetwork.co ۹۱.۱۰۸.۱۲۶.۱۲۶/۳۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹
http://goldoonet.com ۵.۱۴۴.۱۳۰.۰/۲۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
http://www.asauser.ir ۱۷۸.۲۱۶.۲۵۱.۱۴۷/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
http://landing.aionet.ir ۱۸۵.۱۲۹.۱۶۹.۶۸/۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
https://cdn1.vedo.ir ۱۸۵.۴۹.۸۵.۱۴۵/۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.


درباره ساتیا

 

شرکت مهندسی ساتیاری ارتباط پارس دارنده پروانه سرکو به شماره 65-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد

گروه ساتیا در تاریخ 1381 با هدف توسعه صنعت IT کشور آغاز به فعالیت نمود . که در حال حاضر متشکل از چند شرکت رسمی زیر گروه می باشد . این گروه با در اختيار داشتن کادري مجرب و دارای گواهینامه های معتبر بین المللی در زمینه پیاده سازی سرویسهای شبکه ، و همکاری با چند شرکت خارجی و داخلی فعال در این زمینه، آماده ارائه خدمات می باشد. سياست کلي گروه ­ فراهم آوردن بستري مناسب جهت ارائه راهکارهای جامع شبکه،سیستمهای مدرن زیرساخت و نيز ارائه سرويس هاي مختلف امنيت اطلاعات ، پیشرو در زمینه شبکه های تلفنی و طراحی و پیاده سازی سوئیچ های مخابراتی NGN و همچنین ارائه تجهیزاتی زیر ساختی و مخابراتی ، در سطح کشور مي باشد.

 

چشم انداز

 

 ارائه خدمات تخصصی، بهینه و مستمر در زمینه فناوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی که از یک سو

نیازها و خواسته های سازمانها و شرکتهای تجاری ایرانی را به بهترین وجه برآورده می سازد و از سوی

دیگر هماهنگ با رشد و تحولات تکنولوژیکی روز دنیا پیش می رود.

تماس با ما

دفتر مرکزی :اراک - خیابان شهید رجایی - ابتدای خیابان جنت - کوچه واعظ زاده - ساختمان ساتیا - شرکت رایانکده آپادانا

 

دفتر تهران :میدان آزادی ، آزادی شرقی نرسیده به بهبودی ، جنب رستوران پدر خوب طبقه دوم واحد 4 تلفن :(021) 26765642

 

دفتر زنجان : خیابان سعدی خیابان 7 تیر كوچه صادقي ساختمان ساتيا واحد 5 تلفن: (024) 33361402

 

کد پستی : 3813674679

 

تلفن : 33805-086 (10خط)

 

 

ایمیل : info@satiaisp.com

 

سایت :www.satiaisp.com