جدول تعرفه اینترنت +ADSL2 ساتیا 

جدول تعرفه و طرح های +ADSL2 ساتیا 

 

نام سرویس سرعت Mbps گیگ بین الملل هر ماه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت یکساله
زنبق نیم نیم ۱۲.۵+۰.۶۲ ۱۵,۶۰۰ ۴۲,۱۲۰ ۷۹,۵۶۰ ۱۴۹,۷۶۰
زنبق ۱ ۱ ۲۰ ۲۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
زنبق ۲ ۲ ۳۲.۵+۱.۶ ۳۱,۲۰۰ ۸۴,۲۴۰ ۱۵۹,۱۲۰ ۲۹۹,۵۲۰
زنبق ۳ ۳ ۳۷.۵+۱.۸ ۴۳,۷۰۰ ۱۱۷,۹۹۰ ۲۲۲,۸۷۰ ۴۱۹,۵۲۰
زنبق ۴ ۴ ۸۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
زنبق ۸ ۸ ۱۷۵+۸.۷ ۶۲,۵۰۰ ۱۶۸,۷۵۰ ۳۱۸,۷۵۰ ۶۰۰,۰۰۰
زنبق ۱۶ ۱۶ ۳۵۰+۱۷.۵ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
نام سرویس زنبق نیم
سرعت Mbps نیم
گیگ بین الملل هر ماه ۱۲.۵+۰.۶۲
قیمت ۱ ماهه ۱۵,۶۰۰
قیمت ۳ ماهه ۴۲,۱۲۰
قیمت ۶ ماهه ۷۹,۵۶۰
قیمت یکساله ۱۴۹,۷۶۰
نام سرویس زنبق ۱
سرعت Mbps ۱
گیگ بین الملل هر ماه ۲۰
قیمت ۱ ماهه ۲۵,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۶۷,۵۰۰
قیمت ۶ ماهه ۱۲۷,۵۰۰
قیمت یکساله ۲۴۰,۰۰۰
نام سرویس زنبق ۲
سرعت Mbps ۲
گیگ بین الملل هر ماه ۳۲.۵+۱.۶
قیمت ۱ ماهه ۳۱,۲۰۰
قیمت ۳ ماهه ۸۴,۲۴۰
قیمت ۶ ماهه ۱۵۹,۱۲۰
قیمت یکساله ۲۹۹,۵۲۰
نام سرویس زنبق ۳
سرعت Mbps ۳
گیگ بین الملل هر ماه ۳۷.۵+۱.۸
قیمت ۱ ماهه ۴۳,۷۰۰
قیمت ۳ ماهه ۱۱۷,۹۹۰
قیمت ۶ ماهه ۲۲۲,۸۷۰
قیمت یکساله ۴۱۹,۵۲۰
نام سرویس زنبق ۴
سرعت Mbps ۴
گیگ بین الملل هر ماه ۸۰
قیمت ۱ ماهه ۵۰,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۱۳۵,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه ۲۵۵,۰۰۰
قیمت یکساله ۴۸۰,۰۰۰
نام سرویس زنبق ۸
سرعت Mbps ۸
گیگ بین الملل هر ماه ۱۷۵+۸.۷
قیمت ۱ ماهه ۶۲,۵۰۰
قیمت ۳ ماهه ۱۶۸,۷۵۰
قیمت ۶ ماهه ۳۱۸,۷۵۰
قیمت یکساله ۶۰۰,۰۰۰
نام سرویس زنبق ۱۶
سرعت Mbps ۱۶
گیگ بین الملل هر ماه ۳۵۰+۱۷.۵
قیمت ۱ ماهه ۱۰۰,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۲۷۰,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه ۵۱۰,۰۰۰
قیمت یکساله ۹۶۰,۰۰۰

 

 

نام سرویس سرعت Mbps گیگ بین الملل هر ماه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت یکساله
لاله نیم نیم ۸+۰.۴ ۱۲,۵۰۰ ۳۳,۷۵۰ ۶۳,۷۵۰ ۱۲۰,۰۰۰
لاله ۱ ۱ ۱۲+۰.۶ ۲۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
لاله ۲ ۲ ۱۶+۰.۸ ۲۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
لاله ۳ ۳ ۲۲+۱.۱ ۳۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ ۱۷۸,۵۰۰ ۳۳۶,۰۰۰
لاله ۴ ۴ ۳۰+۱.۵ ۴۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۲۰۴,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰
لاله ۸ ۸ ۴۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
لاله ۱۶ ۱۶ ۶۰ ۸۰,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰
نام سرویس لاله نیم
سرعت Mbps نیم
گیگ بین الملل هر ماه ۸+۰.۴
قیمت ۱ ماهه ۱۲,۵۰۰
قیمت ۳ ماهه ۳۳,۷۵۰
قیمت ۶ ماهه ۶۳,۷۵۰
قیمت یکساله ۱۲۰,۰۰۰
نام سرویس لاله ۱
سرعت Mbps ۱
گیگ بین الملل هر ماه ۱۲+۰.۶
قیمت ۱ ماهه ۲۰,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۵۴,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه ۱۰۲,۰۰۰
قیمت یکساله ۱۹۲,۰۰۰
نام سرویس لاله ۲
سرعت Mbps ۲
گیگ بین الملل هر ماه ۱۶+۰.۸
قیمت ۱ ماهه ۲۵,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۶۷,۵۰۰
قیمت ۶ ماهه ۱۲۷,۵۰۰
قیمت یکساله ۲۴۰,۰۰۰
نام سرویس لاله ۳
سرعت Mbps ۳
گیگ بین الملل هر ماه ۲۲+۱.۱
قیمت ۱ ماهه ۳۵,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۹۴,۵۰۰
قیمت ۶ ماهه ۱۷۸,۵۰۰
قیمت یکساله ۳۳۶,۰۰۰
نام سرویس لاله ۴
سرعت Mbps ۴
گیگ بین الملل هر ماه ۳۰+۱.۵
قیمت ۱ ماهه ۴۰,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۱۰۸,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه ۲۰۴,۰۰۰
قیمت یکساله ۳۸۴,۰۰۰
نام سرویس لاله ۸
سرعت Mbps ۸
گیگ بین الملل هر ماه ۴۰
قیمت ۱ ماهه ۵۰,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۱۳۵,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه ۲۵۵,۰۰۰
قیمت یکساله ۴۸۰,۰۰۰
نام سرویس لاله ۱۶
سرعت Mbps ۱۶
گیگ بین الملل هر ماه ۶۰
قیمت ۱ ماهه ۸۰,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۲۱۶,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه ۴۰۸,۰۰۰
قیمت یکساله ۷۶۸,۰۰۰

 

نام سرویس سرعت Mbps گیگ بین الملل هر ماه قیمت ۱ ماهه قیمت ۳ ماهه قیمت ۶ ماهه قیمت یکساله
نسترن ۴ ۴ ۱۰+۰.۵ ۲۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰
نسترن ۸ ۸ ۱۲.۵+۰.۶ ۲۵,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
نسترن ۱۶ ۱۶ ۲۰ ۴۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۲۱۶,۰۰۰ ۳۸۴,۰۰۰
نام سرویس نسترن ۴
سرعت Mbps ۴
گیگ بین الملل هر ماه ۱۰+۰.۵
قیمت ۱ ماهه ۲۰,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۵۷,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه ۱۰۸,۰۰۰
قیمت یکساله ۱۹۲,۰۰۰
نام سرویس نسترن ۸
سرعت Mbps ۸
گیگ بین الملل هر ماه ۱۲.۵+۰.۶
قیمت ۱ ماهه ۲۵,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۷۱,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه ۱۳۵,۰۰۰
قیمت یکساله ۲۴۰,۰۰۰
نام سرویس نسترن ۱۶
سرعت Mbps ۱۶
گیگ بین الملل هر ماه ۲۰
قیمت ۱ ماهه ۴۰,۰۰۰
قیمت ۳ ماهه ۱۱۴,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه ۲۱۶,۰۰۰
قیمت یکساله ۳۴۸,۰۰۰

 

 

مدل اعطای ترافیک بصورتی است که هر۴ گیگ استفاده از ترافیک داخلی معادل استفاده یک گیگ ترافیک بین الملل می باشد و ترافیک اعطا شده به مشترکین هم به صورت گیگ داخلی و هم به صورت بین المللی در پورتال مشترکین ساتیا قابل مشاهده می باشد. برای دیدن سایت های داخلی اینجا را کلیک کنید.

 

  • *استفاده از سایت شرکت www.satiaisp.com رایگان و سایت تماشای فیلم فیلیمو www.filimo.com و تلویزیون اینترنتی آیو www.aionet.ir با ۷۵ درصد تخفیف می باشد.
  • این سرویس ها بعد از پایان ترافیک قطع نمی شوند و سرعت آنها به ۱۲۸Kbps کاهش می یابد با خرید گیگ اضافه به سرعت عادی سرویس خود بازمی گردید.
  • * هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران، ۱۲٫۰۰۰ تومان و هزینه نصب و راه اندازی در محل در صورت نیاز کاربر ۱۵٫۰۰۰ تومان می باشد که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
  • * با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید.


نویسنده:مهدی میرزائی تاریخ: پنج شنبه, ۱۵ خرداد , ۹۹
دسته بندی ها: تعرفه ها
دیدگاهها

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!