طرح یاس ساتیا ویژه اینترنت بی سیمجدول تعرفه یاس ساتیا ویژه اینترنت بیسیم

 

نام طرح زمان سرعت (Mbps) گیگ بین الملل (GB) قیمت (تومان)
یاس ۱ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۶ ۱۴۸۵۰
یاس ۲ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۸ ۱۶۸۳۰
یاس ۳ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰ ۱۸۸۱۰
یاس ۴ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۶ ۲۴۷۵۰
یاس ۵ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۶ ۳۷۴۰۰
یاس ۶ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۵۱ ۶۴۳۵۰
یاس ۷ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰۱ ۱۱۸۸۰۰
نام طرح یاس ۱
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۶
قیمت (تومان) ۱۴۸۵۰
نام طرح یاس 2
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۸
قیمت (تومان) ۱۶۸۳ ۰
نام طرح یاس 3
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰
قیمت (تومان) ۱۸۸۱۰
نام طرح یاس 4
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۶
قیمت (تومان) ۲۴۷۵۰
نام طرح یاس 5
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+
قیمت (تومان) ۳۷۴۰۰
نام طرح یاس ۶
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۵۱
قیمت (تومان) ۶۴۳۵۰
نام طرح یاس ۷
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰۱
قیمت (تومان) ۱۱۸۸۰۰

 

نام طرح زمان سرعت (Mbps) گیگ بین الملل (GB) قیمت (تومان)
یاس ۱ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۲ ۲۵۳۰۰
یاس ۲ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۶ ۲۹۷۰۰
یاس ۳ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۱ ۳۴۶۵۰
یاس ۴ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۵۱ ۶۹۳۰۰
یاس ۵ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰۱ ۱۲۳۷۵۰
یاس۶  ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۰۱ ۲۱۷۸۰۰
یاس ۷ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۳۰۱ ۳۱۴۶۰۰

 

نام طرح یاس۱
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۲
قیمت (تومان) ۲۵۳۰۰
نام طرح یاس ۲
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۶
قیمت (تومان) ۲۹۷۰۰
نام طرح یاس ۳
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۱
قیمت (تومان) ۳۴۶۵۰
نام طرح یاس ۴
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۵۱
قیمت (تومان) ۶۹۳۰۰
نام طرح یاس ۵
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰۱
قیمت (تومان) ۱۲۳۷۵۰
نام طرح یاس ۶
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۰۱
قیمت (تومان) ۲۱۷۸۰۰
نام طرح یاس۷
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۳۰۱
قیمت (تومان) ۳۱۴۶۰۰

 

نام طرح زمان سرعت (Mbps) گیگ بین الملل (GB) قیمت (تومان)
یاس ۱ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۱ ۳۹۶۰۰
یاس ۲ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۶ ۴۴۵۵۰
یاس ۳ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۵۱ ۷۴۲۵۰
یاس ۴ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰۱ ۱۲۸۷۰۰
یاس ۵ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۰۱ ۲۲۲۷۵۰
یاس ۶ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۳۰۱ ۳۲۰۱۰۰
یاس ۷ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۶۰۱ ۶۱۶۰۰۰
نام طرح یاس ۱
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۱
قیمت (تومان) ۳۹۶۰۰
نام طرح یاس ۲
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۶
قیمت (تومان) ۴۴۵۵۰
نام طرح یاس ۳
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۵۱
قیمت (تومان) ۷۴۲۵۰
نام طرح یاس ۴
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰۱
قیمت (تومان) ۱۲۸۷۰۰۰
نام طرح یاس ۵
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۰۱
قیمت (تومان) ۲۲۲۷۵۰
نام طرح یاس ۶
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۳۰۱
قیمت (تومان) ۳۲۰۱۰۰
نام طرح یاس ۷
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۶۰۱
قیمت (تومان) ۶۱۶۰۰۰

 

نام طرح زمان سرعت (Mbps) گیگ بین الملل (GB) قیمت (تومان)
یاس ۱ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۵۱ ۸۴۱۵۰
یاس ۲ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰۱ ۱۳۸۶۰۰
یاس 3 ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۰۱ ۲۳۲۶۵۰
یاس ۴ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۳۰۱ ۳۳۲۲۰۰
یاس ۵ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۵۰۱ ۵۳۰۲۰۰
یاس ۶ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۶۰۱ ۶۲۹۲۰۰
یاس۷ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰۰۱ ۱۰۲۴۱۰۰
نام طرح یاس ۱
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۵۱
قیمت (تومان) ۸۴۱۵۰
نام طرح یاس ۲
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰۱
قیمت (تومان) ۱۳۸۶۰۰
نام طرح یاس ۳
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۰۱
قیمت (تومان) ۲۳۲۶۵۰
نام طرح یاس ۴
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۳۰۱
قیمت (تومان) ۳۳۲۲۰۰
نام طرح یاس ۵
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۵۰۱
قیمت (تومان) ۵۳۰۲۰۰
نام طرح یاس ۶
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۶۰۱
قیمت (تومان) ۶۲۹۲۰۰
نام طرح یاس ۷
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰۰۱
قیمت (تومان) ۱۰۲۴۱۰۰

 

  توضیحات تکمیلی : 

  * سرویس های فوق از نوع وایرلس (اینترنت بیسیم) و بدون نیاز به خط تلفن می باشد.

  * درمیزان گیگ بین الملل اعلامی 5 درصد ترافیک بیشتر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران بنا بر دستور وزارت ارتباطات اضافه شده است.

  * ترافیک مصرفی سرویس های تماشای فیلم ( فیلیمو، نماوا ، آیو و …) نیز یک چهارم محاسبه می شود.

  * شما می توانید در این طرح ها بیش از ۱۰۰۰ وب‌سایت ایرانی را با 75% تخفیف ترافیک مشاهده فرمائید .برای مشاهده لیست سایت های با ترافیک داخلی کلیک کنید.

  * تمامی تجهیزاتی که برای اینترنت وایرلس در طرح های فوق مورد نیاز است باید توسط مشتری خریداری شود.

  * مالیات بر ارزش افزوده به سرویس های فوق اضافه خواهد شد.

  * برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس بگیرید 08633805

 

   مزایای اینترنت وایرلس (بیسیم) :

   1- ارائه اینترنت با پهنای باند اختصاصی

   2- امکان ارائه سرویس حتی در صورت وجود مشکل فیبر نوری بودن خطوط تلفن

   3- اختصاص تجهیزات ویژه برای هر مشترک

   4- راه اندازی و نصب اینترنت در کوتاهترین زمان ممکن به علت نبود واسط مخابرات

   5- استفاده سریع و آسان

   6- بدون هزینه تلفن و آبونمان مخابرات

   7- امکان استفاده همزمان از اینترنت، تلفن و فکس

   8- امکان تمدید آنلاین اشتراک، بدون لحظه ای درنگ

   9- پشتیبانی شبانه روزی در تمام روزهای سال

   10- کاهش قابل توجه هزینه به دلیل امانی بودن تجهیزات در این روش

   11- بدون زیان بودن امواج در این تکنولوژی

نویسنده:مهدی میرزایی تاریخ: پنج‌شنبه, 25 آوریل , 19
دسته بندی ها: تعرفه ها

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه