طرح یاس ساتیا ویژه اینترنت بی سیم

طرح یاس ساتیا ویژه اینترنت بی سیمجدول تعرفه یاس ساتیا ویژه اینترنت بیسیم

 

نام طرح زمان سرعت (Mbps) گیگ بین الملل (GB) قیمت (تومان)
یاس ۱ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۶ ۱۴۸۵۰
یاس ۲ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۸ ۱۶۸۳۰
یاس ۳ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰ ۱۸۸۱۰
یاس ۴ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۶ ۲۴۷۵۰
یاس ۵ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۶ ۳۷۴۰۰
یاس ۶ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۵۱ ۶۴۳۵۰
یاس ۷ ۱ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰۱ ۱۱۸۸۰۰
نام طرح یاس ۱
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۶
قیمت (تومان) ۱۴۸۵۰
نام طرح یاس 2
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۸
قیمت (تومان) ۱۶۸۳ ۰
نام طرح یاس 3
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰
قیمت (تومان) ۱۸۸۱۰
نام طرح یاس 4
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۶
قیمت (تومان) ۲۴۷۵۰
نام طرح یاس 5
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+
قیمت (تومان) ۳۷۴۰۰
نام طرح یاس ۶
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۵۱
قیمت (تومان) ۶۴۳۵۰
نام طرح یاس ۷
زمان ۱ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰۱
قیمت (تومان) ۱۱۸۸۰۰

 

نام طرح زمان سرعت (Mbps) گیگ بین الملل (GB) قیمت (تومان)
یاس ۱ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۲ ۲۵۳۰۰
یاس ۲ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۶ ۲۹۷۰۰
یاس ۳ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۱ ۳۴۶۵۰
یاس ۴ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۵۱ ۶۹۳۰۰
یاس ۵ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰۱ ۱۲۳۷۵۰
یاس۶  ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۰۱ ۲۱۷۸۰۰
یاس ۷ ۳ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۳۰۱ ۳۱۴۶۰۰

 

نام طرح یاس۱
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۲
قیمت (تومان) ۲۵۳۰۰
نام طرح یاس ۲
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۶
قیمت (تومان) ۲۹۷۰۰
نام طرح یاس ۳
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۱
قیمت (تومان) ۳۴۶۵۰
نام طرح یاس ۴
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۵۱
قیمت (تومان) ۶۹۳۰۰
نام طرح یاس ۵
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰۱
قیمت (تومان) ۱۲۳۷۵۰
نام طرح یاس ۶
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۰۱
قیمت (تومان) ۲۱۷۸۰۰
نام طرح یاس۷
زمان ۳ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۳۰۱
قیمت (تومان) ۳۱۴۶۰۰

 

نام طرح زمان سرعت (Mbps) گیگ بین الملل (GB) قیمت (تومان)
یاس ۱ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۱ ۳۹۶۰۰
یاس ۲ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۶ ۴۴۵۵۰
یاس ۳ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۵۱ ۷۴۲۵۰
یاس ۴ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰۱ ۱۲۸۷۰۰
یاس ۵ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۰۱ ۲۲۲۷۵۰
یاس ۶ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۳۰۱ ۳۲۰۱۰۰
یاس ۷ ۶ ماه ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۶۰۱ ۶۱۶۰۰۰
نام طرح یاس ۱
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۱
قیمت (تومان) ۳۹۶۰۰
نام طرح یاس ۲
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۶
قیمت (تومان) ۴۴۵۵۰
نام طرح یاس ۳
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۵۱
قیمت (تومان) ۷۴۲۵۰
نام طرح یاس ۴
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰۱
قیمت (تومان) ۱۲۸۷۰۰۰
نام طرح یاس ۵
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۰۱
قیمت (تومان) ۲۲۲۷۵۰
نام طرح یاس ۶
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۳۰۱
قیمت (تومان) ۳۲۰۱۰۰
نام طرح یاس ۷
زمان ۶ ماه
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۶۰۱
قیمت (تومان) ۶۱۶۰۰۰

 

نام طرح زمان سرعت (Mbps) گیگ بین الملل (GB) قیمت (تومان)
یاس ۱ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۵۱ ۸۴۱۵۰
یاس ۲ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰۱ ۱۳۸۶۰۰
یاس 3 ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۲۰۱ ۲۳۲۶۵۰
یاس ۴ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۳۰۱ ۳۳۲۲۰۰
یاس ۵ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۵۰۱ ۵۳۰۲۰۰
یاس ۶ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۶۰۱ ۶۲۹۲۰۰
یاس۷ ۱ سال ۱ تا ۷۰ ۵%+ ۱۰۰۱ ۱۰۲۴۱۰۰
نام طرح یاس ۱
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۵۱
قیمت (تومان) ۸۴۱۵۰
نام طرح یاس ۲
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰۱
قیمت (تومان) ۱۳۸۶۰۰
نام طرح یاس ۳
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۲۰۱
قیمت (تومان) ۲۳۲۶۵۰
نام طرح یاس ۴
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۳۰۱
قیمت (تومان) ۳۳۲۲۰۰
نام طرح یاس ۵
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۵۰۱
قیمت (تومان) ۵۳۰۲۰۰
نام طرح یاس ۶
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۶۰۱
قیمت (تومان) ۶۲۹۲۰۰
نام طرح یاس ۷
زمان ۱ سال
سرعت (Mbps) ۱ تا ۷۰
گیگ بین الملل (GB) ۵%+ ۱۰۰۱
قیمت (تومان) ۱۰۲۴۱۰۰

 

  توضیحات تکمیلی : 

  * سرویس های فوق از نوع وایرلس (اینترنت بیسیم) و بدون نیاز به خط تلفن می باشد.

  * درمیزان گیگ بین الملل اعلامی 5 درصد ترافیک بیشتر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران بنا بر دستور وزارت ارتباطات اضافه شده است.

  * ترافیک مصرفی سرویس های تماشای فیلم ( فیلیمو، نماوا ، آیو و …) نیز یک چهارم محاسبه می شود.

  * شما می توانید در این طرح ها بیش از ۱۰۰۰ وب‌سایت ایرانی را با 75% تخفیف ترافیک مشاهده فرمائید .برای مشاهده لیست سایت های با ترافیک داخلی کلیک کنید.

  * تمامی تجهیزاتی که برای اینترنت وایرلس در طرح های فوق مورد نیاز است باید توسط مشتری خریداری شود.

  * مالیات بر ارزش افزوده به سرویس های فوق اضافه خواهد شد.

  * برای کسب اطلاعات بیشتر با واحد فروش شرکت تماس بگیرید 08633805

 

   مزایای اینترنت وایرلس (بیسیم) :

   1- ارائه اینترنت با پهنای باند اختصاصی

   2- امکان ارائه سرویس حتی در صورت وجود مشکل فیبر نوری بودن خطوط تلفن

   3- اختصاص تجهیزات ویژه برای هر مشترک

   4- راه اندازی و نصب اینترنت در کوتاهترین زمان ممکن به علت نبود واسط مخابرات

   5- استفاده سریع و آسان

   6- بدون هزینه تلفن و آبونمان مخابرات

   7- امکان استفاده همزمان از اینترنت، تلفن و فکس

   8- امکان تمدید آنلاین اشتراک، بدون لحظه ای درنگ

   9- پشتیبانی شبانه روزی در تمام روزهای سال

   10- کاهش قابل توجه هزینه به دلیل امانی بودن تجهیزات در این روش

   11- بدون زیان بودن امواج در این تکنولوژی

نویسنده:مهدی میرزایی تاریخ: پنج‌شنبه, 25 آوریل , 19
دسته بندی ها: تعرفه ها

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه