175 سایت آموزشی با ترافیک رایگان ساتیا175 سایت آموزشی با ترافیک رایگان ساتیا

#کرونا_را_شکست_میدهیم

 

ردیف IP نام مرکز داده نشانی وب سایت عنوان سایت توضیحات
1 217.218.70.46 دانشگاه پیام نور http://lms.pnu.ac.ir/ دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای دولتی
194.225.184.27 دانشگاه علوم پزشکی ایران http://lms.iums.ac.ir/ سامانه یادگیری الکترونیکی دولتی
194.225.184.58 webco.iums.ac.ir سیستم وب کنفرانس دولتی
185.123.209.163 iumsnavid.vums.ac.ir سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه مجازی دولتی
2 178.239.158.91 دانشگاه شهید چمران اهواز https://coursework.scu.ac.ir/ درس افزار دانشگاه دولتی
94.232.173.145 https://samalive.ir وب سایت برگزاری دوره های مجازی و آنلاین سما دولتی
46.209.66.61 http://meeting.sculms.ir/ سرویس کلاس آنلاین دروس مجازی دولتی
46.209.66.54 http://lms.scu.ac.ir/ وب سایت برگزاری دروس مجازی دولتی
78.39.192.20 https://mail.scu.ac.ir/ ایمیل دانشگاهی 1 دولتی
78.39.192.21 https://newmail.scu.ac.ir ایمیل دانشگاهی 2 دولتی
178.239.158.137 http://scu.ac.ir/ پرتال دانشگاهی دولتی
3 78.39.205.70 دانشگاه بوعلی سینا http://elearning.basu.ac.ir/ درس گروه آموزش های کاربردی و الکترونیک دولتی
78.39.205.148 http://cw.basu.ac.ir/ آدرس سامانه درس افزار برای بارگزاری محتوا دولتی
78.39.205.70 http://basu.ac.ir/ آدرس دانشگاه دولتی
4 194.225.24.96 دانشگاه شهید بهشتی azadac.sbu.ac.ir سرور کلاس آنلاین دوره کوتاه مدت دولتی
194.225.24.75 mainac.sbu.ac.ir سرور کلاس آنلاین دوره آموزش الکترونیکی دولتی
194.225.24.94 vuac.sbu.ac.ir سرور کلاس آنلاین دوره روزانه دانشگاه شهید بهشتی دولتی
194.225.24.92 Content.sbu.ac.ir دانلود محتوای کلاس دولتی
194.225.24.83 zabt.sbu.ac.ir دانلود ضبط دولتی
194.225.24.76 vu.sbu.ac.ir وب سایت برگزاری آنلاین دوره روزانه دولتی
194.225.24.90 lms.sbu.ac.ir وب سایت برگزاری دوره مجازی دولتی
194.225.24.82 lmsplus.sbu.ac.ir وب سایت برگزاری دوره کوتاه مدت دولتی
5 81.31.168.172 دانشگاه صنعتی شریف vclass.ecourse.sharif.edu سامانه کلاس های مجازی شریف دولتی
81.31.168.20 cw.sharif.edu سامانه درس افزار شریف دولتی
81.31.168.46 ocw.sharif.edu مرکز آموزش های الکترونیکی دولتی
6 94.184.88.216 دانشگاه اصفهان https://vu.ui.ac.ir/ آموزش های الکترونیک و آزاد دولتی
94.184.89.236 http://vc2.ui.ac.ir/ کلاس های آنلاین آدوبی دولتی
94.184.89.247 http://vc.ui.ac.ir/ کلاس های آنلاین جام دولتی
94.184.89.248 http://lms.ui.ac.ir/ آموز ش های الکترونیک دولتی
94.184.89.202 https://class.ui.ac.ir/ کلاس های آنلاین بیگبلوباتن دولتی
7 176.101.51.113 دانشگاه صنعتی اصفهان https://elearning.iut.ac.ir/ سامانه آموزش الکترونیکی دولتی
8 109.201.27.146 دانشگاه فرهنگیان http://www.cfu.ac.ir/ آدرس سایت دانشگاه دولتی
http://elearning.cfu.ac.ir/ آدرس سامانه یادگیری الکترونیکی دولتی
9 194.225.166.14 دانشگاه تربیت مدرس www.modares.ac.ir پورتال دولتی
194.225.171.60 oc.modares.ac.ir اداره یادگیری الکترونیکی دولتی
194.225.166.79 el.modares.ac.ir دفتر آموزش های آزاد دولتی
194.225.166.65 lms.modares.ac.ir سامانه الکترونیکی دروس دولتی
194.225.166.74 vc1.modares.ac.ir آموزش الکترونیک دولتی
194.225.171.59 vc2.modares.ac.ir آموزش الکترونیک دولتی
194.225.166.15 cloud.modares.ac.ir فضای ذخیره سازی ابری دولتی
194.225.171.41 skype.modares.ac.ir ارتباط تصویری دولتی
194.225.171.111 skype.modares.ac.ir ارتباط تصویری دولتی
10 80.191.172.17 دانشگاه سیستان و بلوچستان http://vu.usb.ac.ir Electronic Course System دولتی
80.191.172.18 http://vle.usb.ac.ir Virtual Learning Environment دولتی
80.191.172.71 http://webinar.usb.ac.ir سامانه وبینار 1 دولتی
80.191.172.13 http://webinar2.usb.ac.ir سامانه وبینار 2 دولتی
11 2.182.201.6 دانشگاه کردستان lms.uok.ac.ir سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دولتی
2.182.201.6 lms1.uok.ac.ir سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دولتی
2.182.201.24 lms2.uok.ac.ir سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دولتی
2.182.201.25 lms3.uok.ac.ir سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دولتی
2.182.201.11 vc.uok.ac.ir سامانه وبینار 1 دولتی
2.182.201.26 vc1.uok.ac.ir سامانه وبینار 2 دولتی
2.182.201.27 vc2.uok.ac.ir سامانه وبینار 3 دولتی
2.182.201.15 uok.ac.ir سایت دانشگاه دولتی
2.182.201.29 elc.uok.ac.ir سامانه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی دولتی
12 185.96.240.26 دانشگاه یزد http://www.yazd.ac.ir/ صفحه اصلی دانشگاه یزد دولتی
185.96.240.89 https://el.yazd.ac.ir سامیاد دولتی
185.96.240.13 https://meeting.yazd.ac.ir open meetings دولتی
185.96.240.52 http://vclass.yazd.ac.ir Adobe Connect دولتی
13 109.122.252.38 دانشگاه فردوسی مشهد http://vu.um.ac.ir/ سیستم آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد دولتی
109.122.252.42 http://webinar2.um.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
109.122.252.43 http://webinar3.um.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
109.122.252.40 http://webinar5.um.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
109.122.252.36 http://fum-elearning.um.ac.ir/ سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد دولتی
109.122.252.37 http://ocw.um.ac.ir/ لیست دروس و فیلم های آموزشی دولتی
109.122.252.135 http://fumdrive.um.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
14 185.64.176.46 دانشگاه شیراز http://vu.shirazu.ac.ir/ آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز دولتی
185.64.176.46 http://vus.ir/ آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز دولتی
185.64.179.197 http://vc2.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
185.64.179.196 http://vc3.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
185.64.179.195 http://vc4.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
185.64.176.51 http://www.shirazu.ac.ir/ سایت اصلی دانشگاه دولتی
185.64.176.58 http://vc1.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
185.64.176.238 http://vclass.shirazu.ac.ir کلاس مجازی دولتی
185.64.179.199 http://offline.shirazu.ac.ir سرور دانلود محتوای کلاس ها دولتی
185.64.176.239 http://vc11.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
185.64.176.240 http://vc12.shirazu.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
15 5.190.154.104 دانشگاه صنعتی شیراز Lms.sutech.ac.ir سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه صنعتی شیراز دولتی
5.190.154.130 El.sutech.ac.ir مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی شیراز دولتی
16 194.225.33.37 دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک) https://lms.aut.ac.ir/ نرم افزار یادگیری مجازی امیرکبیر دولتی
185.211.88.249 https://courses.aut.ac.ir/ مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد دولتی
77.104.120.0/22     دولتی
194.225.108.0/22
194.225.32.0/22
    دولتی
212.80.2.0/24
212.80.12.0/22
    دولتی
17 194.225.14.160 دانشگاه تهران elearn.ut.ac.ir مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران دولتی
194.225.14.165 utec.ut.ac.ir مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران دولتی
194.225.14.159 utecmedia.ut.ac.ir
net.ut.ac.ir
سامانه مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات دانشگاه تهران دولتی
194.225.14.134 mooc.ut.ac.ir سامانه آموزش های حرفه ای و تخصصی  
194.225.14.142 webinar.ut.ac.ir وبینار دولتی
194.225.14.137 vclas.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.147 vclas1.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.149 vclas2.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.150 vclas3.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.131 vclas4.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.129 vclas5.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.130 vclas6.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.138 vclas7.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.141 vclas8.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.144 vclas9.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.145 vclas10.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.90 vclas11.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.91 vclas12.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.92 vclas13.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.93 vclas14.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.94 vclas15.ut.ac.ir کلاس مجازی دولتی
194.225.14.151 utecsso.ut.ac.ir مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران دولتی
  194.225.14.164 divan.ut.ac.ir, aoi.ut.ac.ir سامانه مدیریت دانش دولتی
  194.225.14.167 vino.ut.ac.ir سامانه ویدئویی دانشگاه تهران دولتی
  194.225.14.166 hayan.ut.ac.ir سامانه ویدئویی دانشگاه تهران دولتی
  80.66.177.54 ut.ac.ir پرتال دانشگاه تهران دولتی
  80.66.177.10 mail.ut.ac.ir میل سرور دانشگاه تهران دولتی
  80.66.177.189 cecm.ut.ac.ir سامانه یادگیری الکترونیکی دانشکده فنی دولتی
18 5.232.202.17 دانشگاه بیرجند http://lms.birjand.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
5.232.202.50 http://vc.birjand.ac.ir کلاس مجازی دولتی
19 194.225.230.63 دانشگاه علم وصنعت ایران http://lms.iust.ac.ir/ سایت مدیریت دروس دانشگاه علم و صنعت ایران دولتی
194.225.238.26 http://vc.iust.ac.ir/ مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران دولتی
194.225.238.50 http://ocw.iust.ac.ir/ آموزشهای آزاد پردیس دانشگاه علم و صنعت ایران دولتی
194.225.238.69 http://iconnect.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.56 http://iconnect1.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.57 http://iconnect2.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.58 http://iconnect3.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.59 http://iconnect4.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.60 http://iconnect5.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.61 http://iconnect6.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.32 http://connect.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.34 http://connect1.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.35 http://connect2.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.36 http://connect3.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.54 http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.51 http://ocwvc1.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.52 http://ocwvc2.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.238.53 http://ocwvc3.unreal.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.230.100 http://stream.iust.ac.ir/ کلاس مجازی دولتی
194.225.230.99 http://video.iust.ac.ir/ سامانه ویدیوهای آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران دولتی
20 94.184.176.36 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://elearning.kntu.ac.ir/ مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
94.184.176.67 http://vumaster.kntu.ac.ir/ مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
94.184.176.88 https://educonnect.kntu.ac.ir مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
94.184.176.91 https://vc.kntu.ac.ir/ مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
94.184.176.226 http://connect.kntu.ac.ir مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
94.184.176.4 https://kntu.ac.ir سایت اصلی دانشگاه دولتی
94.184.176.64 https://courses.kntu.ac.ir مرکز آموزش الکترونیکی دولتی
21 185.100.47.86 دانشگاه صنعتی سیرجان fvc.sirjantech.ac.ir ذخییره فایل کلاس های آموزشی دولتی
185.100.45.56   پشتیبان کلاس مجازی دولتی
185.100.45.53 http://185.100.45.53 کلاس مجازی دولتی
22 185.83.88.4 مرکز آموزش عالی استهبان estahbanihe.ac.ir سامانه آموزش دولتی
23 80.191.156.235 دانشگاه هرمزگان https://hormozgan.ac.ir وبسایت دانشگاه دولتی
80.191.156.250 https://mail.hormozgan.ac.ir ایمیل دانشگاه دولتی
80.191.156.229 http://elc.hormozgan.ac.ir سامانه کلاس های مجازی 1 دولتی
80.191.156.236 https://vcm.hormozgan.ac.ir سامانه کلاس های مجازی 2 دولتی
80.191.156.233 https://ostad.hormozgan.ac.ir سامانه بارگزاری فایل های کلاس مجازی دولتی
24 94.232.173.145 دانشگاه علامه طباطبایی samalive.ir سما لایو دولتی
45.93.168.163 atu.iranlms.org سامانه آموزش مجازی دولتی
185.95.180.110 elearning.atu.ac.ir سامانه آموزش مجازی دولتی
185.95.180.149 vc.atu.ac.ir سامانه آموزش مجازی دولتی
25 185.114.188.29 دانشگاه بین المللی امام خمینی lms.ikiu.ac.ir مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه دولتی
185.114.188.53 vec.ikiu.ac.ir adobe connect central login دولتی
26 78.39.159.45 پارک علم و فناوری یزد lms.ystp.ac.ir آموزش مجازی دولتی
27 185.96.240.89 موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان http://www.iranian.ac.ir/ موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان غیر انتفاعی
28 185.37.55.216-227 تبیان نت،
قرارداد تحت عنوان:
فناوران هوشمند خبره
www.mehralborz.ac.ir موسسه آموزش عالی مهرالبرز غیر انتفاعی
185.78.23.214-218
185.37.55.180-184
29 94.232.175.5 تبیان نت https://ebarkhat.ac.ir/ موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط غیر انتفاعی
30 2.179.165.205 غیر انتفاعی طلوع مهر قم edu.tolouemehr.ac.ir میز کار آموزش و سروردانلود کلاس های مجازی
برگزار شده مرکز آموزش الکترونیکی
غیر انتفاعی
2.179.167.38
31 79.127.47.173 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری lms.eqbal.ac.ir مرکز آموزش های مجازی غیر انتفاعی
79.127.47.172 class.eqbal.ac.ir adobe connect
32 185.37.55.216-227 موسسه آموزش عالي مهرالبر lcms.mehralborz.ac.ir سامانه آموزش مجازی غیر انتفاعی
185.37.55.180-184 lms.mehralborz.ac.ir سامانه آموزش مجازی
185.78.23.214-218    
33 185.143.232.5 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها Ec.nahad.ir    
185.143.233.5 Lms.nahad.ir    
185.143.234.5 Un.nahad.ir    
212.16.88.185 Lib.nahad.ir    
34 77.36.166.10 دانشگاه صدا و سیما lms.iribu.ac.ir سامانه آموزش مجازی  
77.36.166.9 vc.iribu.ac.ir سامانه آموزش مجازی  
دفتر آموزش های آزاد و چند رسانه ای
نام مرکز داده دانشگاه پیام نور
نشانی وب سایت http://lms.pnu.ac.ir/
سیستم وب کنفرانس
نام مرکز داده دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشانی وب سایت webco.iums.ac.ir
سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه مجازی
نام مرکز داده سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه مجازی
نشانی وب سایت iumsnavid.vums.ac.ir
درس افزار دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت https://coursework.scu.ac.ir
وب سایت برگزاری دوره های مجازی و آنلاین سما
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت https://samalive.ir
سرویس کلاس آنلاین دروس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت http://meeting.sculms.ir
وب سایت برگزاری دروس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت http://lms.scu.ac.ir
ایمیل دانشگاهی ۱
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت https://mail.scu.ac.ir
ایمیل دانشگاهی ۲
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت https://newmail.scu.ac.ir
پرتال دانشگاهی
نام مرکز داده دانشگاه شهید چمران اهواز
نشانی وب سایت http://scu.ac.ir

درس گروه آموزش های کاربردی و الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه بوعلی سینا
نشانی وب سایت
http://elearning.basu.ac.ir/
آدرس سامانه درس افزار برای بارگزاری محتوا
نام مرکز داده دانشگاه بوعلی سینا
نشانی وب سایت cw.basu.ac.ir
آدرس دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه بوعلی سینا
نشانی وب سایت basu.ac.ir

سرور کلاس آنلاین دوره کوتاه مدت
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت azadac.sbu.ac.ir
سرور کلاس آنلاین دوره آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت mainac.sbu.ac.ir
سرور کلاس آنلاین دوره روزانه دانشگاه شهید بهشتی
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت vuac.sbu.ac.ir
دانلود محتوای کلاس
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت Content.sbu.ac.ir
دانلود ضبط
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت zabt.sbu.ac.ir
وب سایت برگزاری آنلاین دوره روزانه
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت vu.sbu.ac.ir
وب سایت برگزاری دوره مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت lms.sbu.ac.ir
وب سایت برگزاری دوره کوتاه مدت
نام مرکز داده دانشگاه شهید بهشتی
نشانی وب سایت lmsplus.sbu.ac.ir

سامانه کلاس های مجازی شریف
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شریف
نشانی وب سایت vclass.ecourse.sharif.edu
سامانه درس افزار شریف
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شریف
نشانی وب سایت cw.sharif.edu
مرکز آموزش های الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شریف
نشانی وب سایت ocw.sharif.edu

آموزش های الکترونیک و آزاد
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت https://vu.ui.ac.ir/
کلاس های آنلاین آدوبی
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت http://vc2.ui.ac.ir/
کلاس های آنلاین جام
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت http://vc.ui.ac.ir/
آموز ش های الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت http://lms.ui.ac.ir
کلاس های آنلاین بیگبلوباتن
نام مرکز داده دانشگاه اصفهان
نشانی وب سایت https://class.ui.ac.ir

سامانه آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی اصفهان
نشانی وب سایت https://elearning.iut.ac.ir

آدرس سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
نشانی وب سایت http://www.cfu.ac.ir
آدرس سامانه یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
نشانی وب سایت http://elearning.cfu.ac.ir

پورتال
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت www.modares.ac.ir
اداره یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت oc.modares.ac.ir
دفتر آموزش های آزاد
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت el.modares.ac.ir
سامانه الکترونیکی دروس
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت lms.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت vc1.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت vc2.modares.ac.ir
فضای ذخیره سازی ابری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت  
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir

Electronic Course System
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت vu.usb.ac.ir
Virtual Learning Environment
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://vle.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar2.usb.ac.ir

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms1.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms2.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms3.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc1.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۳
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc2.uok.ac.ir
سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت uok.ac.ir
سامانه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت elc.uok.ac.ir

صفحه اصلی دانشگاه یزد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت www.yazd.ac.ir
سامیاد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت el.yazd.ac.ir
open meetings
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت meeting.yazd.ac.ir
Adobe Connect
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت vclass.yazd.ac.ir

سیستم آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت vu.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت webinar2.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت webinar3.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت webinar5.um.ac.ir
سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه فردوسی
مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت fum-elearning.um.ac.ir
لیست دروس و فیلم های آموزشی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت ocw.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت fumdrive.um.ac.ir

آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده  
نشانی وب سایت vu.shirazu.ac.ir
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vus.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc2.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc3.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc4.shirazu.ac.ir
سایت اصلی دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت www.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc1.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vclass.shirazu.ac.ir
سرور دانلود محتوای کلاس ها
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت offline.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc11.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت vc12.shirazu.ac.ir

سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
نشانی وب سایت Lms.sutech.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
نشانی وب سایت El.sutech.ac.ir

آدرس سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
نشانی وب سایت http://www.cfu.ac.ir
آدرس سامانه یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه فرهنگیان
نشانی وب سایت http://elearning.cfu.ac.ir

پورتال
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت www.modares.ac.ir
اداره یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت oc.modares.ac.ir
دفتر آموزش های آزاد
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت el.modares.ac.ir
سامانه الکترونیکی دروس
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت lms.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت vc1.modares.ac.ir
آموزش الکترونیک
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت vc2.modares.ac.ir
فضای ذخیره سازی ابری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت cloud.modares.ac.ir
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir
ارتباط تصویری
نام مرکز داده دانشگاه تربیت مدرس
نشانی وب سایت skype.modares.ac.ir

Electronic Course System
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://vu.usb.ac.ir
Virtual Learning Environment
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://vle.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar.usb.ac.ir
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه سیستان و بلوچستان
نشانی وب سایت http://webinar2.usb.ac.ir

سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms1.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms2.uok.ac.ir
سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت lms3.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۱
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۲
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc1.uok.ac.ir
سامانه وبینار ۳
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت vc2.uok.ac.ir
سایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت uok.ac.ir
سامانه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه کردستان
نشانی وب سایت elc.uok.ac.ir

صفحه اصلی دانشگاه یزد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت http://www.yazd.ac.ir
سامیاد
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت https://el.yazd.ac.ir
open meetings
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت https://meeting.yazd.ac.ir
Adobe Connect
نام مرکز داده دانشگاه یزد
نشانی وب سایت http://vclass.yazd.ac.ir

سیستم آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://vu.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://webinar2.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://webinar3.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://webinar5.um.ac.ir
سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://fum-elearning.um.ac.ir
لیست دروس و فیلم های آموزشی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://ocw.um.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی وب سایت http://fumdrive.um.ac.ir

آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vu.shirazu.ac.ir
آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vus.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc2.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc3.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc4.shirazu.ac.ir
سایت اصلی دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://www.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc1.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vclass.shirazu.ac.ir
سرور دانلود محتوای کلاس ها
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://offline.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc11.shirazu.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه شیراز
نشانی وب سایت http://vc12.shirazu.ac.ir

سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
نشانی وب سایت Lms.sutech.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی شیراز
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی شیراز
نشانی وب سایت El.sutech.ac.ir

نرم افزار یادگیری مجازی امیرکبیر
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)
نشانی وب سایت https://lms.aut.ac.ir
مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک)
نشانی وب سایت https://courses.aut.ac.ir

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت elearn.ut.ac.ir
مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت utec.ut.ac.ir
سامانه مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت utecmedia.ut.ac.ir
net.ut.ac.ir
سامانه آموزش های حرفه ای و تخصصی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت mooc.ut.ac.ir
وبینار
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت webinar.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas1.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas2.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas3.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas4.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas5.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas6.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas7.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas8.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas9.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas10.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas11.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas12.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas13.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas14.ut.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vclas15.ut.ac.ir
مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت utecsso.ut.ac.ir
سامانه مدیریت دانش
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت divan.ut.ac.ir , aoi.ut.ac.ir
سامانه ویدئویی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت vino.ut.ac.ir
سامانه ویدئویی دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت hayan.ut.ac.ir
پرتال دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت ut.ac.ir
میل سرور دانشگاه تهران
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت mail.ut.ac.ir
سامانه یادگیری الکترونیکی دانشکده فنی
نام مرکز داده دانشگاه تهران
نشانی وب سایت cecm.ut.ac.ir

کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه بیرجند
نشانی وب سایت http://lms.birjand.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه بیرجند
نشانی وب سایت http://vc.birjand.ac.ir

سایت مدیریت دروس دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://lms.iust.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://vc.iust.ac.ir
آموزشهای آزاد پردیس دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocw.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect1.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect2.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect3.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect4.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect5.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://iconnect6.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect1.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect2.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://connect3.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc1.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc2.unreal.iust.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://ocwvc3.unreal.iust.ac.ir/
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://stream.iust.ac.ir/
سامانه ویدیوهای آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران
نام مرکز داده دانشگاه علم وصنعت ایران
نشانی وب سایت http://video.iust.ac.ir

مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت http://elearning.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت http://vumaster.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت https://educonnect.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت https://vc.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت http://connect.kntu.ac.ir
مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت https://courses.kntu.ac.ir
سایت اصلی دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نشانی وب سایت https://kntu.ac.ir

ذخیره فایل کلاس های آموزشی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی سیرجان
نشانی وب سایت fvc.sirjantech.ac.ir
کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه صنعتی سیرجان
نشانی وب سایت http://185.100.45.53

سامانه آموزش
نام مرکز داده مرکز آموزش عالی استهبان
نشانی وب سایت estahbanihe.ac.ir

وبسایت دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت https://hormozgan.ac.ir
ایمیل دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت https://mail.hormozgan.ac.ir
سامانه کلاس های مجازی ۱
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت http://elc.hormozgan.ac.ir
سامانه کلاس های مجازی ۲
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت https://vcm.hormozgan.ac.ir
سامانه بارگزاری فایل های کلاس مجازی
نام مرکز داده دانشگاه هرمزگان
نشانی وب سایت https://ostad.hormozgan.ac.ir

سما لایو
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
نشانی وب سایت samalive.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
نشانی وب سایت atu.iranlms.org
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
نشانی وب سایت elearning.atu.ac.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه علامه طباطبایی
نشانی وب سایت vc.atu.ac.ir

مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه
نام مرکز داده دانشگاه بین المللی امام خمینی
نشانی وب سایت lms.ikiu.ac.ir
adobe connect central login
نام مرکز داده دانشگاه بین المللی امام خمینی
نشانی وب سایت vec.ikiu.ac.ir

آموزش مجازی
نام مرکز داده پارک علم و فناوری یزد
نشانی وب سایت lms.ystp.ac.ir

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
نام مرکز داده موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان
نشانی وب سایت http://www.iranian.ac.ir

 

موسسه آموزش عالی مهرالبرز
نام مرکز داده تبیان نت،
قرارداد تحت عنوان:
فناوران هوشمند خبره
نشانی وب سایت www.mehralborz.ac.ir

موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط
نام مرکز داده تبیان نت
نشانی وب سایت https://ebarkhat.ac.ir

میز کار آموزش و سروردانلود کلاس های مجازی
برگزار شده مرکز آموزش الکترونیکی
نام مرکز داده غیر انتفاعی طلوع مهر قم
نشانی وب سایت edu.tolouemehr.ac.ir

مرکز آموزش های مجازی
نام مرکز داده موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
نشانی وب سایت lms.eqbal.ac.ir
adobe connect
نام مرکز داده موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
نشانی وب سایت class.eqbal.ac.ir

سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده موسسه آموزش عالي مهرالبر
نشانی وب سایت lcms.mehralborz.ac.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده موسسه آموزش عالي مهرالبر
نشانی وب سایت lms.mehralborz.ac.ir

Ec.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Ec.nahad.ir
Lms.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Lms.nahad.ir
Un.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Un.nahad.ir
Lib.nahad.ir
نام مرکز داده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
نشانی وب سایت Lib.nahad.ir

سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه صدا و سیما
نشانی وب سایت lms.iribu.ac.ir
سامانه آموزش مجازی
نام مرکز داده دانشگاه صدا و سیما
نشانی وب سایت lms.iribu.ac.ir

نویسنده: تاریخ: شنبه, 18 آگوست , 18
دسته بندی ها: اخبار

دیدگاه ها