3335 سایت آموزشی با ترافیک رایگان

3335 سایت آموزشی با ترافیک رایگان

ردیف استان شهر نام دانشگاه نوع دانشگاه آدرس URL Address IP
1 بوشهر بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی

vc.bpums.ac.ir

217.219.165.18
2 بوشهر بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی

/vc.bpums.ac.ir

10.150.32.150
3 بوشهر بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی

samalive.ir

94.232.172.161
4 بوشهر بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی

www.ircme.ir

172.21.67.194
5 بوشهر بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی

ems.bpums.ac.ir

78.39.61.193
6 بوشهر بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی

lms.bpums.ac.ir

10.150.40.2
7 فارس شیراز آموزش های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی استان فارس علمی و کاربردی

jd.farsuast.ir

151.233.51.64
8 فارس شیراز آموزش های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی استان فارس علمی و کاربردی

amjad.jde.ir

164.138.19.105
9 زنجان زنجان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قائم وزارت علوم

/samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
10 بوشهر بوشهر موسسه آموزش عالی لیان بوشهر غیرانتفاعی

online.liangroup.ir

45.149.79.104
11 سمنان سمنان دانشکده دندانپزشکی شهرستان سمنان علوم پزشکی

vc.edu-online.ir

45.94.255.203
12 خراسان رضوی قوچان آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهید رجائی قوچان فنی وحرفه ای

su2.parsvlp.ir

185.181.182.87
13 خراسان رضوی قوچان آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهید رجائی قوچان فنی وحرفه ای

217.219.247.208

217.219.247.208
14 گلستان گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان وزارت علوم

gau.ac.ir

80.191.248.3
15 گلستان گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان وزارت علوم

vu.gau.ac.ir

45.159.198.30
16 گلستان گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان وزارت علوم

learn.gau.ac.ir

80.191.248.43
17 گلستان گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان وزارت علوم

amoozesh.gau.ac.ir

80.191.248.7
18 تهران تهران حوزه علمیه تهران حوزه علمیه

o04.howzeh.online

5.144.131.43
19 کرمان کرمان علوم پزشکی کرمان علوم پزشکی

vc2.kmu.ac.ir

185.144.65.114
20 کرمان رفسنجان دانشگاه حضرت نرجس (س) وزارت علوم

lms.narjesrafsanjan.ir

77.104.87.28
21 کرمان رفسنجان دانشگاه حضرت نرجس (س) وزارت علوم

vc.narjesrafsanjan.ir

77.104.87.29
22 خراسان رضوی کاشمر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر غیرانتفاعی

kau.amjad.jde.ir

37.152.181.135
23 خراسان رضوی کاشمر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کاشمر غیرانتفاعی

vc-server59.jde.ir

37.152.188.207
24 کرمان رفسنجان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی میثاق رفسنجا غیرانتفاعی

Edu.misagh.ac.ir

78.39.88.107
25 کرمان رفسنجان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی میثاق رفسنجا غیرانتفاعی

Lms.misagh.ac.ir

185.97.117.189
26 تهران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی وزارت علوم

meet.kntu.ac.ir

94.184.176.90
27 تهران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی وزارت علوم

meetbk.kntu.ac.ir

94.184.176.81
28 تهران تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی وزارت علوم

meet-en.kntu.ac.ir

94.184.176.101
29 مرکزی اراک دانشگاه اراک وزارت علوم

comp.lms.araku.ac.ir

185.55.225.181
30 مرکزی اراک دانشگاه اراک وزارت علوم

zaban.lms.araku.ac.ir

185.55.225.190
31 مرکزی اراک دانشگاه اراک وزارت علوم

hoghoogh.lms.araku.ac.ir

185.55.225.244
32 مرکزی اراک دانشگاه اراک وزارت علوم

varzeshi.lms.araku.ac.ir

185.55.225.251
33 مرکزی اراک دانشگاه اراک وزارت علوم

farsh.lms.araku.ac.ir

185.55.225.252
34 مرکزی اراک دانشگاه اراک وزارت علوم

fani.lms.araku.ac.ir

78.38.175.7
35 مرکزی اراک دانشگاه اراک وزارت علوم

shimi.lms.araku.ac.ir

78.38.175.8
36 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

vclass.uok.ac.ir

2.182.201.81
37 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

lb.uok.ac.ir

2.182.201.91
38 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb2.uok.ac.ir

2.182.201.82
39 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb3.uok.ac.ir

2.182.201.83
40 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb4.uok.ac.ir

2.182.201.84
41 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb5.uok.ac.ir

2.182.201.85
42 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb6.uok.ac.ir

2.182.201.86
43 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb7.uok.ac.ir

2.182.201.87
44 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb8.uok.ac.ir

2.182.201.88
45 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb9.uok.ac.ir

2.182.201.89
46 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb10.uok.ac.ir

2.182.201.92
47 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb11.uok.ac.ir

2.182.201.93
48 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb12.uok.ac.ir

2.182.201.94
49 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb13.uok.ac.ir

2.182.201.95
50 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb14.uok.ac.ir

2.182.201.96
51 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb15.uok.ac.ir

2.182.201.97
52 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb16.uok.ac.ir

2.182.201.98
53 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb17.uok.ac.ir

2.182.201.99
54 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb18.uok.ac.ir

2.182.201.118
55 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb19.uok.ac.ir

2.182.201.119
56 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb20.uok.ac.ir

2.182.201.120
57 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb21.uok.ac.ir

2.182.201.121
58 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb22.uok.ac.ir

2.182.201.122
59 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb23.uok.ac.ir

2.182.201.123
60 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb24.uok.ac.ir

2.182.201.124
61 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb25.uok.ac.ir

2.182.201.125
62 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb26.uok.ac.ir

2.182.201.126
63 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb27.uok.ac.ir

2.182.201.127
64 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb28.uok.ac.ir

2.182.201.128
65 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb29.uok.ac.ir

2.182.201.129
66 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb30.uok.ac.ir

2.182.201.130
67 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb31.uok.ac.ir

2.182.201.131
68 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb32.uok.ac.ir

2.182.201.132
69 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb33.uok.ac.ir

2.182.201.133
70 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb34.uok.ac.ir

2.182.201.134
71 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb35.uok.ac.ir

2.182.201.135
72 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb36.uok.ac.ir

2.182.201.136
73 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb37.uok.ac.ir

2.182.201.137
74 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb38.uok.ac.ir

2.182.201.138
75 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb39.uok.ac.ir

2.182.201.139
76 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb40.uok.ac.ir

2.182.201.140
77 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb41.uok.ac.ir

2.182.201.141
78 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb42.uok.ac.ir

2.182.201.142
79 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb43.uok.ac.ir

2.182.201.143
80 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb44.uok.ac.ir

2.182.201.144
81 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb45.uok.ac.ir

2.182.201.145
82 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb46.uok.ac.ir

2.182.201.146
83 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb47.uok.ac.ir

2.182.201.147
84 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb48.uok.ac.ir

2.182.201.148
85 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb49.uok.ac.ir

2.182.201.149
86 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb50.uok.ac.ir

2.182.201.150
87 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb51.uok.ac.ir

2.182.201.151
88 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb52.uok.ac.ir

2.182.201.152
89 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb53.uok.ac.ir

2.182.201.153
90 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb54.uok.ac.ir

2.182.201.154
91 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb55.uok.ac.ir

2.182.201.155
92 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb56.uok.ac.ir

2.182.201.156
93 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb57.uok.ac.ir

2.182.201.157
94 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb58.uok.ac.ir

2.182.201.158
95 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb59.uok.ac.ir

2.182.201.159
96 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb60.uok.ac.ir

2.182.201.160
97 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb61.uok.ac.ir

2.182.201.161
98 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb62.uok.ac.ir

2.182.201.162
99 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb63.uok.ac.ir

2.182.201.163
100 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb64.uok.ac.ir

2.182.201.164
101 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb65.uok.ac.ir

2.182.201.165
102 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb66.uok.ac.ir

2.182.201.166
103 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb67.uok.ac.ir

2.182.201.167
104 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb68.uok.ac.ir

2.182.201.168
105 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb69.uok.ac.ir

2.182.201.169
106 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb70.uok.ac.ir

2.182.201.170
107 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb71.uok.ac.ir

2.182.201.171
108 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb72.uok.ac.ir

2.182.201.172
109 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb73.uok.ac.ir

2.182.201.173
110 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb74.uok.ac.ir

2.182.201.174
111 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb75.uok.ac.ir

2.182.201.175
112 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb76.uok.ac.ir

2.182.201.176
113 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb77.uok.ac.ir

2.182.201.177
114 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb78.uok.ac.ir

2.182.201.178
115 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb79.uok.ac.ir

2.182.201.179
116 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb80.uok.ac.ir

2.182.201.180
117 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb81.uok.ac.ir

2.182.201.181
118 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb82.uok.ac.ir

2.182.201.182
119 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb83.uok.ac.ir

2.182.201.183
120 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb84.uok.ac.ir

2.182.201.184
121 کردستان سنندج دانشگاه کردستان وزارت علوم

uokbbb85.uok.ac.ir

2.182.201.185
122 خراسان رضوی تربت جام دانشکده علوم پزشکی تربت جام علوم پزشکی

78.157.32.175/

78.157.32.175
123 خراسان رضوی گناباد مجتمع آموزش عالی گناباد وزارت علوم

webinar.gonabad.ac.ir

77.237.85.12
124 قم قم موسسه آموزش عالی رهپویان سیدالشهداء علیه السلام غیرانتفاعی

onlineamoozan.ir

89.235.99.177
125 زنجان زنجان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قائم وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
126 هرمزگان بندرعباس علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان هرمزگان علمی و کاربردی

45.149.78.36

lms10-server.iastjd.ac.ir
127 قزوین قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین علوم پزشکی

10.124.253.64

vc.qums.ac.ir
128 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند وزارت علوم

78.38.125.2

vpn.birjand.ac.ir
129 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند وزارت علوم

5.232.202.57

view.birjand.ac.ir
130 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند وزارت علوم

5.232.202.54

offline.birjand.ac.ir
131 گلستان کردکوی دانشکده فنی و حرفه ای پسران کردکوی-امام علی(ع) وزارت علوم

tvuftp.tvu.ac.ir

80.191.47.208
132 مازندران ساری آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قدسیه ساری وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
133 مازندران ساری آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قدسیه ساری وزارت علوم

/81.12.5.198

81.12.5.198
134 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی خراسان غیرانتفاعی

lms.khorasan.onac.ir

86.104.33.211
135 یزد یزد دانشکده فنی شهید صدوقی وزارت علوم

lms123.tvu.ac.ir

80.191.47.191
136 یزد یزد دانشکده فنی شهید صدوقی وزارت علوم

tvuyazd.ir

195.201.71.232
137 خراسان شمالی بجنورد موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد غیرانتفاعی

adobe.hakiman.ac.ir

157.119.190.48
138 خراسان شمالی اسفراین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین آزاد

iauesf.ac.ir

85.185.83.142
139 کرمان سیرجان دانشگاه صنعتی سیرجان وزارت علوم

fvc.sirjantech.ac.ir

185.100.47.86
140 کرمان سیرجان دانشگاه صنعتی سیرجان وزارت علوم

lms.sirjantech.ac.ir

185.100.45.51
141 کرمان سیرجان دانشگاه صنعتی سیرجان وزارت علوم

vc.sirjantech.ac.ir

185.100.45.53
142 خراسان رضوی کاشمز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر آزاد

lms.iaukashmar.ac.ir

78.38.132.10
143 خراسان شمالی بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد آزاد

bojnourdiau.ac.ir

85.185.82.130
144 خراسان شمالی بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد آزاد

stu.bojnourdiau.ac.ir

85.185.82.136
145 اصفهان نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد آزاد

sima.iaun.ac.ir

185.67.156.72
146 تهران تهران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران آزاد

daan.ir

185.194.76.249
147 تهران تهران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران آزاد

daanaan.daan.ir

185.194.76.119
148 تهران تهران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران آزاد

iautmu.ac.ir

164.138.20.141
149 گیلان رشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت آزاد

iaurasht.ac.ir

217.219.185.3
150 گیلان رشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت آزاد

lms.iaurasht.ac.ir

78.38.45.5
151 گیلان رشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت آزاد

r.iaurasht.ac.ir

217.219.185.2
152 گلستان گرگان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان مائده فنی وحرفه ای

/ftp8.tvu.ac.ir“>

/ftp8.tvu.ac.ir

80.191.47.207
153 اردبیل اردبیل موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی غیرانتفاعی

95.80.136.139

95.80.136.139
154 آذربایجان شرقی تبریز آموزشکده فنی و حرفه ای دختران الزهرا (س) تبریز وزارت علوم

reg.tct.ac.ir

185.142.158.189
155 آذربایجان شرقی تبریز آموزشکده فنی و حرفه ای دختران الزهرا (س) تبریز وزارت علوم

//samyad.tvu.ac.ir//

46.225.240.212
156 قزوین آبیک دانشگاه غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی غیرانتفاعی

95.142.227.118

95.142.227.118
157 فارس شیراز مؤسسه آموزش عالی ارم غیرانتفاعی

lms.eram-shiraz.ac.ir

178.173.162.20
158 فارس شیراز مؤسسه آموزش عالی ارم غیرانتفاعی

webinar.eram-shiraz.ac.ir

178.173.162.21
159 آذربایجان شرقی بناب دانشگاه بناب وزارت علوم

online-learning.ubonab.ac.ir

45.135.241.35
160 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه وزارت علوم

urmia1.viannacloud.ir

195.114.4.141
161 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه وزارت علوم

urmia2.viannacloud.ir

195.114.4.142
162 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه وزارت علوم

urmia3.viannacloud.ir

195.114.4.143
163 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه وزارت علوم

urmia4.viannacloud.ir

195.114.4.144
164 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه وزارت علوم

urmia5.viannacloud.ir

195.114.4.145
165 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه وزارت علوم

urmia6.viannacloud.ir

195.114.4.146
166 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه وزارت علوم

urmia7.viannacloud.ir

195.114.4.147
167 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه وزارت علوم

urmia8.viannacloud.ir

195.114.4.148
168 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه وزارت علوم

urmia9.viannacloud.ir

195.114.4.149
169 فارس شیراز دانشکده فنی شماره 2 شیراز-شهیدرجایی وزارت علوم

tvu.ac.ir

80.191.47.231
170 فارس شیراز دانشکده فنی شماره 2 شیراز-شهیدرجایی وزارت علوم

/samad.tvu.ac.ir

80.191.47.233
171 فارس شیراز دانشکده فنی شماره 2 شیراز-شهیدرجایی وزارت علوم

/samyad.tvu.ac.ir/

46.225.240.212
172 فارس شیراز دانشکده فنی شماره 2 شیراز-شهیدرجایی وزارت علوم

/reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
173 فارس شیراز دانشکده فنی شماره 2 شیراز-شهیدرجایی وزارت علوم

skyroom.online

94.182.112.200
174 فارس شیراز دانشکده فنی شماره 2 شیراز-شهیدرجایی وزارت علوم

skyroom.online/

94.182.149.200
175 فارس شیراز دانشکده فنی شماره 2 شیراز-شهیدرجایی وزارت علوم

skyroom.online//

212.33.195.213
176 گلستان کردکوی موسسه آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی کمیل غیرانتفاعی

lms.komeil.ac.ir

46.32.14.65
177 قزوین آبیک موسسه آموزش عالی بصیر آبیک غیرانتفاعی

185.83.198.18

185.83.198.18
178 قزوین آبیک موسسه آموزش عالی بصیر آبیک غیرانتفاعی

basir.iranian.ac.ir/login/index.php

185.78.23.210
179 خوزستان بهبهان دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان وزارت علوم

lms1.bkatu.ac.ir

85.185.224.90
180 خوزستان بهبهان دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان وزارت علوم

cloud.bkatu.ac.ir

85.185.224.92
181 فارس شیراز آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز وزارت علوم

www.dshiraz.ir

5.160.186.196
182 فارس شیراز آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز وزارت علوم

reg.dshiraz.ir

94.74.128.236
183 فارس شیراز آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز وزارت علوم

online.dshiraz.ir:90

94.74.128.236
184 خوزستان ملاثانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان وزارت علوم

/samalive.ir

94.232.172.161
185 خوزستان ملاثانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان وزارت علوم

lms.asnrukh.ac.ir

45.129.39.228
186 خوزستان ملاثانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان وزارت علوم

sama.asnrukh.ac.ir/samaweb

185.26.32.170
187 هرمزگان قشم مدرسه علوم دینی اهل سنت و جماعت اسماعیلیه (شیخان) حوزه علمیه

lms.esmaeelyeh.net

158.58.184.212
188 تهران تهران موسسه آموزشی مهرآیین غیرانتفاعی

Webinar3.mehraein.sch.ir

185.18.212.223
189 تهران تهران موسسه آموزشی مهرآیین غیرانتفاعی

Webinar2.mehraein.sch.ir

79.175.134.157
190 تهران تهران موسسه آموزشی مهرآیین غیرانتفاعی

Webinar.mehraein.sch.ir

79.175.134.53
191 تهران تهران دانشگاه الزهرا وزارت علوم

vstore.alzahra.ac.ir

217.218.171.102
192 تهران تهران دانشگاه الزهرا وزارت علوم

lms.alzahra.ac.ir

217.218.56.123
193 مرکزی اراک دانشکده دختران اطهر فنی وحرفه ای

mkz.tvu.ac.ir

80.191.47.231
194 مرکزی اراک دانشکده دختران اطهر فنی وحرفه ای

/samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
195 تهران تهران دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه ویژه خواهران غیرانتفاعی

vs.refah.center

81.12.106.100
196 تهران تهران دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه ویژه خواهران غیرانتفاعی

rfiles.refah.ac.ir

81.12.106.107
197 تهران تهران دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه ویژه خواهران غیرانتفاعی

adobe2.refah.ac.ir

103.216.63.119
198 تهران تهران دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه ویژه خواهران غیرانتفاعی

adobe1.refah.ac.ir

212.33.198.55
199 تهران تهران دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه ویژه خواهران غیرانتفاعی

lms.refah.ac.ir

82.99.212.89
200 مازندران قائمشهر موسسه آموزش عالی فروردین غیرانتفاعی

farvardin.ac.ir

185.55.225.200
201 مازندران قائمشهر موسسه آموزش عالی فروردین غیرانتفاعی

skylive.farvardin.ac.ir

185.55.225.200
202 مازندران نوشهر مؤسسه آموزش عالی هنر و معماری کمال الملک نوشهر غیرانتفاعی

/samalive.ir/

94.232.172.0/24
203 قزوین بوئین زهرا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا وزارت علوم

e-learning3.bzte.ac.ir

5.160.59.135
204 همدان ملایر دانشگاه ملایر وزارت علوم

vc.malayeru.ac.ir

217.219.199.58
205 همدان ملایر دانشگاه ملایر وزارت علوم

vc982.malayeru.ac.ir

217.219.199.58
206 همدان ملایر دانشگاه ملایر وزارت علوم

lms982.malayeru.ac.ir

217.219.199.57
207 سمنان گرمسار دانشگاه گرمسار وزارت علوم

vc1.fmgarmsar.ac.ir

78.38.156.197
208 سمنان گرمسار دانشگاه گرمسار وزارت علوم

vc2.fmgarmsar.ac.ir

78.38.156.196
209 سمنان گرمسار دانشگاه گرمسار وزارت علوم

vc3.fmgarmsar.ac.ir

78.38.156.203
210 همدان همدان موسسه آموزش عالی گنجنامه غیرانتفاعی

Ganjnameh.ac.ir

2.185.150.178
211 آذربایجان شرقی تبریز مرکز علمی وکاربردی جمعیت هلال احمر استان علمی و کاربردی

lms.azuast.com

2.186.114.114
212 خراسان شمالی آشخانه دانشگاه فنی و حرفه ای – آموزشکده کشاورزی سمنگان فنی وحرفه ای

k-samangan.tvu.ac.ir

80.191.47.231
213 خراسان شمالی آشخانه دانشگاه فنی و حرفه ای – آموزشکده کشاورزی سمنگان فنی وحرفه ای

/samyad.tvu.ac.ir//

46.225.240.212
214 خراسان شمالی آشخانه دانشگاه فنی و حرفه ای – آموزشکده کشاورزی سمنگان فنی وحرفه ای

su2.parsvlp.ir/

185.181.182.87
215 خراسان رضوی مشهد دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی وزارت علوم

lms.tbm.ir

217.219.72.81
216 خراسان رضوی مشهد دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی وزارت علوم

ac20.tbm.ir

217.219.72.85
217 مازندران نور دانشگاه علامه محدث نوری غیرانتفاعی

mohaddes.ac.ir

185.88.153.71
218 مازندران نور دانشگاه علامه محدث نوری غیرانتفاعی

78.38.78.131

78.38.78.131
219 مازندران نور دانشگاه علامه محدث نوری غیرانتفاعی

mohaddes.iranlms.org

45.91.173.123
220 مازندران بابل آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل (الزهرا) وزارت علوم

d-babol.tvu.ac.ir

80.191.47.231
221 مازندران بابل آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل (الزهرا) وزارت علوم

ftp8.tvu.ac.ir“>

ftp8.tvu.ac.ir

80.191.47.207
222 مازندران بابل آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل (الزهرا) وزارت علوم

45.159.198.87

45.159.198.87
223 تهران تهران مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران1 علمی و کاربردی

lms1.iastjd.ac.ir

37.152.181.135
224 تهران تهران مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران0 علمی و کاربردی

lms1-server.iastjd.ac.ir

194.5.175.38
225 تهران تهران مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران1 علمی و کاربردی

vc-uast101.jde.ir

185.142.157.132
226 اصفهان اصفهان مؤسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان پویا غیرانتفاعی

194.150.68.41

194.150.68.41
227 قم قم دانشگاه قرآن و حدیث غیرانتفاعی

lms.qhu.ac.ir

94.232.173.92
228 قم قم دانشگاه قرآن و حدیث غیرانتفاعی

vc.qhu.ac.ir

94.232.173.91
229 قم قم دانشگاه قرآن و حدیث غیرانتفاعی

vc1.qhu.ac.ir

94.232.173.63
230 خراسان شمالی بجنورد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد-انقلاب اسلامی فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir/

46.225.240.212
231 خراسان شمالی بجنورد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد-انقلاب اسلامی فنی وحرفه ای

su2.parsvlp.ir

185.181.182.87
232 خراسان شمالی بجنورد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد-انقلاب اسلامی فنی وحرفه ای

reg.tvu.ac.ir/

80.191.47.235
233 مازندران قائمشهر موسسه آموزش عالی فروردین غیرانتفاعی

skylive.farvardin.ac.ir/

185.55.225.200
234 قم قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حوزه علمیه

lms.dte.ir

185.213.9.61
235 قم قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حوزه علمیه

webinars.dte.ir

185.213.9.61
236 قم قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حوزه علمیه

ac01.dte.ir

185.213.9.43
237 قم قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حوزه علمیه

bbb02.dte.ir

185.213.9.28
238 قم قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حوزه علمیه

bbb01.dte.ir

185.213.9.27
239 قم قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حوزه علمیه

adobe.dte.ir

185.213.11.207
240 چهارمحال و بختیاری شهرکرد آموزشکده کشاورزی شهرکرد فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir///

46.225.240.212
241 اردبیل اردبیل پیام نور اردبیل پیام نور

10.116.5.155

10.116.5.155
242 اردبیل اردبیل پیام نور اردبیل پیام نور

lms.ardebil.pnu.ac.ir

46.225.233.221
243 فارس شیراز موسسه آموزش عالی حوزوی امام خمینی (ره) شیراز حوزه علمیه

ieks.ir

130.185.78.196
244 فارس شیراز موسسه آموزش عالی حوزوی امام خمینی (ره) شیراز حوزه علمیه

45.149.79.248

45.149.79.248
245 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان غیرانتفاعی

lms.amesf.ac.ir

194.150.70.221
246 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان غیرانتفاعی

vc.amesf.ac.ir

194.150.70.220
247 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان غیرانتفاعی

sad.amesf.ac.ir:3000

194.150.70.211
248 قم قم مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم علمی و کاربردی

lmsq1.iastjd.ac.ir

185.142.157.111
249 خوزستان آبادان موسسه آموزش عالی مهر اروند غیرانتفاعی

lms.nimael.com

193.151.128.33
250 قم قم موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی غیرانتفاعی

lms.itaihe.ac.ir

185.97.117.189
251 قم قم موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی غیرانتفاعی

37.152.176.36

37.152.176.36
252 خراسان شمالی بجنورد موسسه آموزش عالی غیردولتی اشراق بجنورد غیرانتفاعی

85.185.81.66

85.185.81.66
253 خراسان شمالی بجنورد موسسه آموزش عالی غیردولتی اشراق بجنورد غیرانتفاعی

85.185.81.66/1/code/profs/Authenticate.php

85.185.81.66
254 خراسان شمالی بجنورد موسسه آموزش عالی غیردولتی اشراق بجنورد غیرانتفاعی

85.185.81.66/1/code/StuHTML/html/strcss/Aut

85.185.81.66
255 آذربایجان غربی ارومیه موسسه آموزش عالی آفاق غیرانتفاعی

samalive.ir

94.232.172.161
256 ایلام ایلام فرهنگیان پردیس شهید مدرس فرهنگیان

vc.cfu.ac.ir

10.30.56.142
257 ایلام ایلام فرهنگیان پردیس شهید مدرس فرهنگیان

lms5.cfu.ac.ir

10.30.89.124
258 گلستان گرگان مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی غیرانتفاعی

lms.lameigorgani.ac.ir

45.159.198.73
259 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

webinar.parsvlp.ir

185.208.183.113
260 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

tvuftp.tvu.ac.ir

80.191.47.208
261 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

ftp2.tvu.ac.ir

80.191.47.201
262 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

portal.saorg.ir

213.176.5.69
263 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

samad.tvu.ac.ir

80.191.47.233
264 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

khedmat.tvu.ac.ir

80.191.47.232
265 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

support.tvu.ac.ir

80.191.47.232
266 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

hes.msrt.ir

94.184.209.16
267 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

oa.tvu.ac.ir

80.191.47.238
268 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

p-safadasht.tvu.ac.ir

80.191.47.231
269 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
270 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
271 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar25.samatoos.ir

86.104.33.201
272 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar26.samatoos.ir

86.104.33.202
273 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar27.samatoos.ir

86.104.33.203
274 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar28.samatoos.ir

86.104.33.204
275 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar29.samatoos.ir

86.104.33.205
276 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar30.samatoos.ir

86.104.33.206
277 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar31.samatoos.ir

86.104.33.207
278 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar32.samatoos.ir

86.104.33.208
279 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar33.samatoos.ir

86.104.33.209
280 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar34.samatoos.ir

86.104.33.210
281 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar35.samatoos.ir

86.104.33.212
282 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar36.samatoos.ir

86.104.33.213
283 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar37.samatoos.ir

86.104.33.214
284 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar38.samatoos.ir

86.104.33.215
285 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar39.samatoos.ir

86.104.33.216
286 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar40.samatoos.ir

86.104.33.194
287 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar59.samatoos.ir

185.18.213.128
288 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar24.samatoos.ir

86.104.33.200
289 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar23.samatoos.ir

86.104.33.199
290 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar22.samatoos.ir

86.104.33.198
291 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اسرار غیرانتفاعی

webinar21.samatoos.ir

86.104.33.197
292 خراسان جنوبی بیرجند موسسه اموزش عالی هرمزان بیرجند غیرانتفاعی

bir-hormozan.ac.ir/dashboard.pc

94.232.175.5
293 مرکزی اراک مدرسه علمیه آقاضیاءالدین حوزه علمیه

arakzia.ir

185.165.116.18
294 گیلان رشت موسسه آموزش عالی راهبرد شمال غیرانتفاعی

/samalive.ir//

94.232.172.161
295 آذربایجان شرقی تبریز آموزشکده فنی و حرفه ای دختران الزهرا (س) تبریز وزارت علوم

lms.tct.ac.ir/

94.232.172.116
296 آذربایجان شرقی تبریز آموزشکده فنی و حرفه ای دختران الزهرا (س) تبریز وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir//

46.225.240.212
297 مازندران آمل موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان آمل غیرانتفاعی

samangan.ac.ir

185.10.175.6
298 خراسان رضوي مشهد دانشگاه خيام غیرانتفاعی

elc.khayyam.ac.ir

78.38.139.139
299 خراسان رضوي مشهد دانشگاه خيام غیرانتفاعی

elc3.khayyam.ac.ir

87.107.144.162
300 خراسان رضوي مشهد دانشگاه خيام غیرانتفاعی

vu.khayyam.ac.ir

5.56.132.10
301 كردستان سنندج آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج غیرانتفاعی

dsanandajtc.tvu.ac.ir

80.191.47.231
302 مازندران چالوس موسسه آموز ش عالی غیرانتفاعی طبرستان غیرانتفاعی

lms.tabarestan.ac.ir

94.182.133.10
303 كرمانشاه كرمانشاه معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي کرمانشاه حهاد دانشگاهی

jdportal.ir

185.128.139.94
304 كرمانشاه كرمانشاه معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي کرمانشاه حهاد دانشگاهی

vc91.kanifanavar.ir

185.18.215.61
305 كرمانشاه كرمانشاه معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي کرمانشاه حهاد دانشگاهی

vc92.kanifanavar.ir

185.18.215.62
306 كرمانشاه كرمانشاه معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي کرمانشاه حهاد دانشگاهی

vc93.kanifanavar.ir

185.18.215.63
307 كرمانشاه كرمانشاه معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي کرمانشاه حهاد دانشگاهی

vc94.kanifanavar.ir

185.18.215.64
308 كرمانشاه كرمانشاه معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي کرمانشاه حهاد دانشگاهی

vc95.kanifanavar.ir

185.18.215.65
309 مازندران آمل دانشگاه شمال آمل غیرانتفاعی

server966.bbb-server.com

45.135.242.89
310 مازندران آمل دانشگاه شمال آمل غیرانتفاعی

server968.bbb-server.com

45.135.242.91
311 مازندران آمل دانشگاه شمال آمل غیرانتفاعی

bbb182.iranlms.org

45.135.243.6
312 مازندران آمل دانشگاه شمال آمل غیرانتفاعی

shomal.iranlms.org

45.93.171.189
313 مازندران آمل دانشگاه شمال آمل غیرانتفاعی

server961.bbb-server.com

45.135.242.84
314 تهران تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر حهاد دانشگاهی

server02.kanifanavar.ir

45.149.77.252
315 تهران تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر حهاد دانشگاهی

server01.aut.jde.ir

45.149.78.20
316 تهران تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر حهاد دانشگاهی

server00.aut.jde.ir

45.149.78.63
317 گيلان رشت موسسه آموزش عالی احرار غیرانتفاعی

samalive.ir////

109.109.54.169
318 گيلان رشت موسسه آموزش عالی احرار غیرانتفاعی

amouzesh.ahrar.ac.ir/SamaWeb

109.109.54.169
319 كرمانشاه كرمانشاه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی غیرانتفاعی

ks.amjad.jde.ir

37.152.181.135
320 كرمانشاه كرمانشاه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی غیرانتفاعی

vc101.kanifanavar.ir

185.191.78.138
321 كرمانشاه كرمانشاه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی غیرانتفاعی

vc102.kanifanavar.ir

185.191.78.139
322 كرمانشاه كرمانشاه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی غیرانتفاعی

vc103.kanifanavar.ir

185.191.78.140
323 كرمانشاه كرمانشاه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی غیرانتفاعی

vc104.kanifanavar.ir

185.191.78.141
324 كرمانشاه كرمانشاه موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی غیرانتفاعی

vc105.kanifanavar.ir

185.191.78.142
325 مرکزی مرکزی دانشگاه تفرش وزارت علوم

tafreshu.nimael.com/

193.151.128.113
326 اصفهان خمینی شهر موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی فیض الاسلام غیرانتفاعی

lms1.fei.ac.ir

188.136.139.6
327 مازندران آمل موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آمل غیرانتفاعی

85.185.69.85

85.185.69.85
328 مازندران آمل موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی آمل غیرانتفاعی

195.181.41.155

195.181.41.155
329 سیستان و بلوچستان زاهدان موسسه آموزش عالی هاتف وزارت علوم

lms.hatef.ac.ir

78.38.115.162
330 سیستان و بلوچستان زاهدان موسسه آموزش عالی هاتف وزارت علوم

vc.hatef.ac.ir

78.38.115.165
331 سیستان و بلوچستان زاهدان موسسه آموزش عالی هاتف وزارت علوم

78.38.115.164

78.38.115.164
332 قزوین آبیک غیرانتفاعی آبیک غیرانتفاعی

alborz-ac.armaghan.net

95.142.227.126
333 آذربایجان شرقی تبریز موسسه آموزش عالی میزان غیرانتفاعی

lms.mizan.ac.ir

185.97.117.189
334 آذربایجان شرقی تبریز موسسه آموزش عالی میزان غیرانتفاعی

samalive.ir///

94.232.172.161
335 قم قم مدرسه عالی فقه و اصول حضرت قائم عج الله تعالی فرجه حوزه علمیه

qaim.ir

185.211.57.167
336 قم قم مدرسه عالی فقه و اصول حضرت قائم عج الله تعالی فرجه حوزه علمیه

skyroom.online///

212.33.195.247
337 قم قم مدرسه عالی فقه و اصول حضرت قائم عج الله تعالی فرجه حوزه علمیه

gharar.ir

86.104.35.245
338 قم قم مدرسه عالی فقه و اصول حضرت قائم عج الله تعالی فرجه حوزه علمیه

qaim.org

185.211.57.167
339 قم قم مدرسه عالی فقه و اصول حضرت قائم عج الله تعالی فرجه حوزه علمیه

qaim.net

185.211.57.167
340 گیلان رشت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گیلان علمی و کاربردی

samalive.ir//

94.232.172.0/24
341 مازندران آمل موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی – غیر دولتی آبان هراز غیرانتفاعی

samalive.ir/

94.232.172.0/24
342 تهران تهران دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وزارت علوم

live.ujsas.ac.ir

185.181.181.31
343 کرمانشاه کرمانشاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی علمی و کاربردی

vc85.kanifanavar.ir

185.18.215.55
344 کرمانشاه کرمانشاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی علمی و کاربردی

vc84.kanifanavar.ir

185.18.215.54
345 کرمانشاه کرمانشاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی علمی و کاربردی

vc83.kanifanavar.ir

185.18.215.52
346 کرمانشاه کرمانشاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی علمی و کاربردی

vc82.kanifanavar.ir

185.18.215.51
347 کرمانشاه کرمانشاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی علمی و کاربردی

lms15.iastjd.ac.ir

37.152.181.135
348 البرز کرج پیام نور کرج پیام نور

lms.alborz.pnu.ac.ir

45.156.186.156
349 تهران تهران موسسه آموزش عالی ابرار غیرانتفاعی

lms.abrar.ac.ir

5.160.218.181
350 تهران تهران موسسه آموزش عالی ابرار غیرانتفاعی

vc.abrar.ac.ir

5.160.218.182
351 گیلان لاهیجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان آزاد

pezeshki.daan.ir

185.194.76.46
352 خراسان شمالی بجنورد مرکز و واحد های دانشگاه پیام نور خراسان شمالی پیام نور

vlms.nkh-pnu.ac.ir

78.38.100.71
353 خراسان شمالی بجنورد مرکز و واحد های دانشگاه پیام نور خراسان شمالی پیام نور

lms2.nkh-pnu.ac.ir

78.38.100.79
354 خراسان شمالی بجنورد مرکز و واحد های دانشگاه پیام نور خراسان شمالی پیام نور

lms.nkh-pnu.ac.ir

78.38.100.76
355 تهران تهران دانشگاه شهید مطهری وزارت علوم

lms1.motahari.ac.ir

46.209.144.82
356 تهران تهران دانشگاه شهید مطهری وزارت علوم

lms2.motahari.ac.ir

46.209.144.82
357 تهران تهران دانشگاه شهید مطهری وزارت علوم

lms3.motahari.ac.ir

46.209.144.82
358 تهران تهران دانشگاه شهید مطهری وزارت علوم

lms4.motahari.ac.ir

46.209.144.82
359 تهران تهران دانشگاه شهید مطهری وزارت علوم

lms5.motahari.ac.ir

46.209.144.82
360 تهران تهران دانشگاه شهید مطهری وزارت علوم

lms6.motahari.ac.ir

46.209.144.82
361 تهران تهران دانشگاه شهید مطهری وزارت علوم

lms7.motahari.ac.ir

46.209.144.82
362 تهران تهران دانشگاه شهید مطهری وزارت علوم

lms8.motahari.ac.ir

46.209.144.82
363 تهران تهران دانشگاه شهید مطهری وزارت علوم

lms9.motahari.ac.ir

46.209.144.82
364 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

o03.howzeh.online

5.144.131.40
365 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

5.144.131.41

5.144.131.41
366 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

5.144.131.42

5.144.131.42
367 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

o04.howzeh.online

5.144.131.43
368 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

m04.howzeh.online.

5.144.131.44
369 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

a04.howzeh.online

5.144.131.45
370 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

o05.howzeh.online

5.144.131.46
371 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

m05.howzeh.online

5.144.131.47
372 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

a05.howzeh.online

5.144.131.48
373 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

o06.howzeh.online

5.144.131.51
374 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

howzeh.online

5.144.131.52
375 تهران تهران مدیریت حوزه علمیه استان تهران حوزه علمیه

144.131.53

5.144.131.53
376 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

vc1.modares.ac.ir

194.225.166.75
377 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

vc2.modares.ac.ir

194.225.166.76
378 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

lms.modares.ac.ir

194.225.166.77
379 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

lms2.modares.ac.ir

194.225.166.65
380 سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان وزارت علوم

lms.usb.ac.ir

80.191.172.20
381 سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان وزارت علوم

webinar.usb.ac.ir

80.191.172.45
382 سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان وزارت علوم

/webinar.usb.ac.ir

80.191.172.43
383 سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان وزارت علوم

vc.usb.ac.ir

80.191.172.71
384 سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان وزارت علوم

media.usb.ac.ir

80.191.172.18
385 اصفهان اصفهان آزاد اصفهان (خوراسگان) آزاد

vc.khuiss.ac.ir

188.136.128.182
386 اصفهان اصفهان آزاد اصفهان (خوراسگان) آزاد

vc.khuiss.ac.ir/

188.136.128.183
387 اصفهان اصفهان آزاد اصفهان (خوراسگان) آزاد

/vc.khuiss.ac.ir

188.136.128.184
388 اصفهان اصفهان آزاد اصفهان (خوراسگان) آزاد

/vc.khuiss.ac.ir/

188.136.128.185
389 اصفهان اصفهان آزاد اصفهان (خوراسگان) آزاد

bbb1.khuiss.ac.ir

188.136.141.241
390 اصفهان اصفهان آزاد اصفهان (خوراسگان) آزاد

bbb2.khuiss.ac.ir

188.136.141.242
391 اصفهان اصفهان آزاد اصفهان (خوراسگان) آزاد

bbb3.khuiss.ac.ir

188.136.141.243
392 اصفهان اصفهان آزاد اصفهان (خوراسگان) آزاد

bbb4.khuiss.ac.ir

188.136.141.244
393 اصفهان اصفهان آزاد اصفهان (خوراسگان) آزاد

bbb5.khuiss.ac.ir

188.136.141.245
394 اصفهان اصفهان آزاد اصفهان (خوراسگان) آزاد

bbb6.khuiss.ac.ir

188.136.141.246
395 خراسان رضوي مشهد دانشگاه آزاد اسلامي مشهد آزاد

lms.mshdiau.ac.ir

217.219.66.55
396 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadafavc-1.iauec.ac.ir

185.162.217.1
397 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadafavc-2.iauec.ac.ir

185.162.217.2
398 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadafavc-11.iauec.ac.ir

185.162.217.3
399 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadafavc-12.iauec.ac.ir

185.162.217.4
400 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadafavc.iauec.ac.ir

185.162.217.5
401 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadafavc1-1.iauec.ac.ir

185.162.217.6
402 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadafavc1-2.iauec.ac.ir

185.162.217.7
403 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadafavc1-5.iauec.ac.ir

185.162.217.8
404 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadafavc1-6.iauec.ac.ir

185.162.217.9
405 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadafavc1.iauec.ac.ir

185.162.217.10
406 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-1.iauec.ac.ir

185.162.217.11
407 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-2.iauec.ac.ir

185.162.217.12
408 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-3.iauec.ac.ir

185.162.217.13
409 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-4.iauec.ac.ir

185.162.217.14
410 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-5.iauec.ac.ir

185.162.217.15
411 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-6.iauec.ac.ir

185.162.217.16
412 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-11.iauec.ac.ir

185.162.217.17
413 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-12.iauec.ac.ir

185.162.217.18
414 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-13.iauec.ac.ir

185.162.217.19
415 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-14.iauec.ac.ir

185.162.217.20
416 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-15.iauec.ac.ir

185.162.217.21
417 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1-16.iauec.ac.ir

185.162.217.22
418 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadamoozvc1.iauec.ac.ir

185.162.217.23
419 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-01.iauc.ac.ir

185.162.218.1
420 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-02.iauc.ac.ir

185.162.218.2
421 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-03.iauc.ac.ir

185.162.218.3
422 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-04.iauc.ac.ir

185.162.218.4
423 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-05.iauc.ac.ir

185.162.218.5
424 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-06.iauc.ac.ir

185.162.218.6
425 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-07.iauc.ac.ir

185.162.218.7
426 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-08.iauc.ac.ir

185.162.218.8
427 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-11.iauc.ac.ir

185.162.218.9
428 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-12.iauc.ac.ir

185.162.218.10
429 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-13.iauc.ac.ir

185.162.218.11
430 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-14.iauc.ac.ir

185.162.218.12
431 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-15.iauc.ac.ir

185.162.218.13
432 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-16.iauc.ac.ir

185.162.218.14
433 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-17.iauc.ac.ir

185.162.218.15
434 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11-18.iauc.ac.ir

185.162.218.16
435 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc11.iauc.ac.ir

185.162.218.17
436 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc12.iauc.ac.ir

185.162.218.20
437 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

mahoorvc.iauec.ac.ir

185.162.218.118
438 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27.iauac.ac.ir

185.162.218.160
439 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-01.iauac.ac.ir

185.162.218.161
440 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-02.iauac.ac.ir

185.162.218.162
441 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-03.iauac.ac.ir

185.162.218.163
442 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-04.iauac.ac.ir

185.162.218.164
443 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-05.iauac.ac.ir

185.162.218.165
444 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-06.iauac.ac.ir

185.162.218.166
445 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-07.iauac.ac.ir

185.162.218.167
446 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-08.iauac.ac.ir

185.162.218.168
447 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-11.iauac.ac.ir

185.162.218.169
448 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-12.iauac.ac.ir

185.162.218.170
449 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-13.iauac.ac.ir

185.162.218.171
450 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-14.iauac.ac.ir

185.162.218.172
451 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-15.iauac.ac.ir

185.162.218.173
452 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-16.iauac.ac.ir

185.162.218.174
453 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-17.iauac.ac.ir

185.162.218.175
454 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc27-18.iauac.ac.ir

185.162.218.176
455 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28.iauac.ac.ir

185.162.218.180
456 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-01.iauac.ac.ir

185.162.218.181
457 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-02.iauac.ac.ir

185.162.218.182
458 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-03.iauac.ac.ir

185.162.218.183
459 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-04.iauac.ac.ir

185.162.218.184
460 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-05.iauac.ac.ir

185.162.218.185
461 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-06.iauac.ac.ir

185.162.218.186
462 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-07.iauac.ac.ir

185.162.218.187
463 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-08.iauac.ac.ir

185.162.218.188
464 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-11.iauac.ac.ir

185.162.218.189
465 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-12.iauac.ac.ir

185.162.218.190
466 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-13.iauac.ac.ir

185.162.218.191
467 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-14.iauac.ac.ir

185.162.218.192
468 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-15.iauac.ac.ir

185.162.218.193
469 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-16.iauac.ac.ir

185.162.218.194
470 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-17.iauac.ac.ir

185.162.218.195
471 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc28-18.iauac.ac.ir

185.162.218.196
472 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29.iauac.ac.ir

185.162.218.200
473 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-01.iauac.ac.ir

185.162.218.201
474 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-02.iauac.ac.ir

185.162.218.202
475 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-03.iauac.ac.ir

185.162.218.203
476 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-04.iauac.ac.ir

185.162.218.204
477 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-05.iauac.ac.ir

185.162.218.205
478 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-06.iauac.ac.ir

185.162.218.206
479 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-07.iauac.ac.ir

185.162.218.207
480 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-08.iauac.ac.ir

185.162.218.208
481 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-11.iauac.ac.ir

185.162.218.209
482 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-12.iauac.ac.ir

185.162.218.210
483 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-13.iauac.ac.ir

185.162.218.211
484 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-14.iauac.ac.ir

185.162.218.212
485 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-15.iauac.ac.ir

185.162.218.213
486 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-16.iauac.ac.ir

185.162.218.214
487 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-17.iauac.ac.ir

185.162.218.215
488 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc29-18.iauac.ac.ir

185.162.218.216
489 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30.iauac.ac.ir

185.162.218.220
490 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-01.iauac.ac.ir

185.162.218.221
491 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-02.iauac.ac.ir

185.162.218.222
492 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-03.iauac.ac.ir

185.162.218.223
493 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-04.iauac.ac.ir

185.162.218.224
494 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-05.iauac.ac.ir

185.162.218.225
495 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-06.iauac.ac.ir

185.162.218.226
496 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-07.iauac.ac.ir

185.162.218.227
497 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-08.iauac.ac.ir

185.162.218.228
498 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-11.iauac.ac.ir

185.162.218.229
499 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-12.iauac.ac.ir

185.162.218.230
500 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-13.iauac.ac.ir

185.162.218.231
501 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-14.iauac.ac.ir

185.162.218.232
502 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-15.iauac.ac.ir

185.162.218.233
503 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-16.iauac.ac.ir

185.162.218.234
504 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-17.iauac.ac.ir

185.162.218.235
505 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc30-18.iauac.ac.ir

185.162.218.236
506 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadafa.iauac.ac.ir

185.162.219.46
507 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

tavana.iauac.ac.ir

185.162.219.47
508 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

basij.iauac.ac.ir

185.162.219.48
509 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

myilms.iauac.ac.ir

185.162.219.49
510 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

dl.iauac.ac.ir

185.162.219.56
511 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

iranaccess.iauac.ac.ir/

185.162.219.57
512 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

lmsmap.iauac.ac.ir

185.162.219.58
513 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

iranaccess.iauac.ac.ir

185.162.219.59
514 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19.iauac.ac.ir

185.162.219.60
515 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-01.iauac.ac.ir

185.162.219.61
516 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-02.iauac.ac.ir

185.162.219.62
517 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-03.iauac.ac.ir

185.162.219.63
518 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-04.iauac.ac.ir

185.162.219.64
519 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-05.iauac.ac.ir

185.162.219.65
520 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-06.iauac.ac.ir

185.162.219.66
521 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-07.iauac.ac.ir

185.162.219.67
522 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-08.iauac.ac.ir

185.162.219.68
523 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-11.iauac.ac.ir

185.162.219.69
524 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-12.iauac.ac.ir

185.162.219.70
525 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-13.iauac.ac.ir

185.162.219.71
526 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-14.iauac.ac.ir

185.162.219.72
527 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-15.iauac.ac.ir

185.162.219.73
528 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-16.iauac.ac.ir

185.162.219.74
529 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-17.iauac.ac.ir

185.162.219.75
530 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc19-18.iauac.ac.ir

185.162.219.76
531 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20.iauac.ac.ir

185.162.219.80
532 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-01.iauac.ac.ir

185.162.219.81
533 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-02.iauac.ac.ir

185.162.219.82
534 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-03.iauac.ac.ir

185.162.219.83
535 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-04.iauac.ac.ir

185.162.219.84
536 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-05.iauac.ac.ir

185.162.219.85
537 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-06.iauac.ac.ir

185.162.219.86
538 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-07.iauac.ac.ir

185.162.219.87
539 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-08.iauac.ac.ir

185.162.219.88
540 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-11.iauac.ac.ir

185.162.219.89
541 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-12.iauac.ac.ir

185.162.219.90
542 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-13.iauac.ac.ir

185.162.219.91
543 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-14.iauac.ac.ir

185.162.219.92
544 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-15.iauac.ac.ir

185.162.219.93
545 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-16.iauac.ac.ir

185.162.219.94
546 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-17.iauac.ac.ir

185.162.219.95
547 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc20-18.iauac.ac.ir

185.162.219.96
548 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21.iauac.ac.ir

185.162.219.100
549 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-01.iauac.ac.ir

185.162.219.101
550 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-02.iauac.ac.ir

185.162.219.102
551 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-03.iauac.ac.ir

185.162.219.103
552 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-04.iauac.ac.ir

185.162.219.104
553 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-05.iauac.ac.ir

185.162.219.105
554 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-06.iauac.ac.ir

185.162.219.106
555 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-07.iauac.ac.ir

185.162.219.107
556 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-08.iauac.ac.ir

185.162.219.108
557 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-11.iauac.ac.ir

185.162.219.109
558 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-12.iauac.ac.ir

185.162.219.110
559 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-13.iauac.ac.ir

185.162.219.111
560 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-14.iauac.ac.ir

185.162.219.112
561 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-15.iauac.ac.ir

185.162.219.113
562 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-16.iauac.ac.ir

185.162.219.114
563 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-17.iauac.ac.ir

185.162.219.115
564 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc21-18.iauac.ac.ir

185.162.219.116
565 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22.iauac.ac.ir

185.162.219.120
566 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-01.iauac.ac.ir

185.162.219.121
567 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-02.iauac.ac.ir

185.162.219.122
568 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-03.iauac.ac.ir

185.162.219.123
569 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-04.iauac.ac.ir

185.162.219.124
570 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-05.iauac.ac.ir

185.162.219.125
571 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-06.iauac.ac.ir

185.162.219.126
572 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-07.iauac.ac.ir

185.162.219.127
573 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-08.iauac.ac.ir

185.162.219.128
574 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-11.iauac.ac.ir

185.162.219.129
575 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-12.iauac.ac.ir

185.162.219.130
576 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-13.iauac.ac.ir

185.162.219.131
577 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-14.iauac.ac.ir

185.162.219.132
578 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-15.iauac.ac.ir

185.162.219.133
579 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-16.iauac.ac.ir

185.162.219.134
580 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-17.iauac.ac.ir

185.162.219.135
581 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc22-18.iauac.ac.ir

185.162.219.136
582 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23.iauac.ac.ir

185.162.219.140
583 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-01.iauac.ac.ir

185.162.219.141
584 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-02.iauac.ac.ir

185.162.219.142
585 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-03.iauac.ac.ir

185.162.219.143
586 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-04.iauac.ac.ir

185.162.219.144
587 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-05.iauac.ac.ir

185.162.219.145
588 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-06.iauac.ac.ir

185.162.219.146
589 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-07.iauac.ac.ir

185.162.219.147
590 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-08.iauac.ac.ir

185.162.219.148
591 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-11.iauac.ac.ir

185.162.219.149
592 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-12.iauac.ac.ir

185.162.219.150
593 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-13.iauac.ac.ir

185.162.219.151
594 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-14.iauac.ac.ir

185.162.219.152
595 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-15.iauac.ac.ir

185.162.219.153
596 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-16.iauac.ac.ir

185.162.219.154
597 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-17.iauac.ac.ir

185.162.219.155
598 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc23-18.iauac.ac.ir

185.162.219.156
599 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24.iauac.ac.ir

185.162.219.160
600 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-01.iauac.ac.ir

185.162.219.161
601 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-02.iauac.ac.ir

185.162.219.162
602 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-03.iauac.ac.ir

185.162.219.163
603 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-04.iauac.ac.ir

185.162.219.164
604 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-05.iauac.ac.ir

185.162.219.165
605 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-06.iauac.ac.ir

185.162.219.166
606 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-07.iauac.ac.ir

185.162.219.167
607 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-08.iauac.ac.ir

185.162.219.168
608 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-11.iauac.ac.ir

185.162.219.169
609 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-12.iauac.ac.ir

185.162.219.170
610 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-13.iauac.ac.ir

185.162.219.171
611 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-14.iauac.ac.ir

185.162.219.172
612 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-15.iauac.ac.ir

185.162.219.173
613 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-16.iauac.ac.ir

185.162.219.174
614 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-17.iauac.ac.ir

185.162.219.175
615 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc24-18.iauac.ac.ir

185.162.219.176
616 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25.iauac.ac.ir

185.162.219.180
617 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-01.iauac.ac.ir

185.162.219.181
618 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-02.iauac.ac.ir

185.162.219.182
619 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-03.iauac.ac.ir

185.162.219.183
620 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-04.iauac.ac.ir

185.162.219.184
621 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-05.iauac.ac.ir

185.162.219.185
622 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-06.iauac.ac.ir

185.162.219.186
623 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-07.iauac.ac.ir

185.162.219.187
624 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-08.iauac.ac.ir

185.162.219.188
625 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-11.iauac.ac.ir

185.162.219.189
626 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-12.iauac.ac.ir

185.162.219.190
627 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-13.iauac.ac.ir

185.162.219.191
628 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-14.iauac.ac.ir

185.162.219.192
629 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-15.iauac.ac.ir

185.162.219.193
630 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-16.iauac.ac.ir

185.162.219.194
631 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-17.iauac.ac.ir

185.162.219.195
632 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc25-18.iauac.ac.ir

185.162.219.196
633 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26.iauac.ac.ir

185.162.219.200
634 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-01.iauac.ac.ir

185.162.219.201
635 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-02.iauac.ac.ir

185.162.219.202
636 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-03.iauac.ac.ir

185.162.219.203
637 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-04.iauac.ac.ir

185.162.219.204
638 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-05.iauac.ac.ir

185.162.219.205
639 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-06.iauac.ac.ir

185.162.219.206
640 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-07.iauac.ac.ir

185.162.219.207
641 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-08.iauac.ac.ir

185.162.219.208
642 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-11.iauac.ac.ir

185.162.219.209
643 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-12.iauac.ac.ir

185.162.219.210
644 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-13.iauac.ac.ir

185.162.219.211
645 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-14.iauac.ac.ir

185.162.219.212
646 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-15.iauac.ac.ir

185.162.219.213
647 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-16.iauac.ac.ir

185.162.219.214
648 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-17.iauac.ac.ir

185.162.219.215
649 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

vadavc26-18.iauac.ac.ir

185.162.219.216
650 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

mahoor1.iauec.ac.ir

185.162.219.217
651 تهران تهران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد آزاد

mahoor2.iauec.ac.ir

185.162.219.218
652 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

golestan.khu.ac.ir

185.160.104.58
653 یزد یزد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزدحضرت رقیه(س) فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
654 یزد یزد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزدحضرت رقیه(س) فنی وحرفه ای

lms16.tvu.ac.ir

80.191.47.219
655 یزد یزد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزدحضرت رقیه(س) فنی وحرفه ای

lms1.fanniyazd.ir/

185.2.12.138
656 یزد یزد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران یزدحضرت رقیه(س) فنی وحرفه ای

/lms2.fanniyazd.ir

45.135.241.202
657 یزد تفت آموزشکده فنی و حرفه ای پسران تفت (شهید مطهری) فنی وحرفه ای

su9.parsvlp.ir

185.208.183.106
658 یزد تفت آموزشکده فنی و حرفه ای پسران تفت (شهید مطهری) فنی وحرفه ای

lms1.fanniyazd.ir/

185.2.12.138
659 یزد تفت آموزشکده فنی و حرفه ای پسران تفت (شهید مطهری) فنی وحرفه ای

lms2.fanniyazd.ir

45.135.241.202
660 تهران تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وزارت علوم

elms.imps.ac.ir

185.8.172.107
661 تهران تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وزارت علوم

uni.imps.ac.ir

188.75.95.26
662 تهران تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وزارت علوم

adobe.imps.ac.ir

188.75.95.4
663 فارس شیراز دانشکده فنی شهیدرجایی شیراز وزارت علوم

tvu.ac.ir

80.191.47.231
664 فارس شیراز دانشکده فنی شهیدرجایی شیراز وزارت علوم

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
665 فارس شیراز دانشکده فنی شهیدرجایی شیراز وزارت علوم

samad.tvu.ac.ir/

80.191.47.233
666 فارس شیراز دانشکده فنی شهیدرجایی شیراز وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir/

46.225.240.212
667 فارس فیروزآباد مرکز آموزش عالی فیروزآباد وزارت علوم

fabadvc.nimael.com

193.151.128.28
668 فارس فیروزآباد مرکز آموزش عالی فیروزآباد وزارت علوم

fabadlms.nimael.com

212.33.199.137
669 فارس فیروزآباد مرکز آموزش عالی فیروزآباد وزارت علوم

fabad.nimael.com

193.151.128.117
670 گیلان رودسر واحد رودسر – املش آزاد

vadamap.iauec.ac.ir

185.37.54.23
671 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه صنعتی بیرجند وزارت علوم

offlinevc.birjandut.ac.ir

85.185.84.135
672 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه صنعتی بیرجند وزارت علوم

vc.birjandut.ac.ir

85.185.84.171
673 خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه صنعتی بیرجند وزارت علوم

lms.birjandut.ac.ir

85.185.84.170
674 خوزستان آهواز موسسه آموزش عالی کارون غیرانتفاعی

m.karoon.ac.ir

185.112.148.56
675 خوزستان آهواز موسسه آموزش عالی کارون غیرانتفاعی

el.karoon.ac.ir

185.112.148.59
676 قم قم جامعه المصطفی(ص) العالمیه حوزه علمیه

saja.miu.ac.ir

185.202.92.73
677 قم قم جامعه المصطفی(ص) العالمیه حوزه علمیه

tsaja.miu.ac.ir

185.202.92.16
678 قم قم جامعه المصطفی(ص) العالمیه حوزه علمیه

login.miu.ac.ir

185.202.92.76
679 همدان ملایر آزاد سما واحد ملایر آزاد

adobe

94.183.12.100
680 گلستان علی آبادکتول آموزشکده فنی و حرفه ای پسران علی آبادکتول وزارت علوم

su7.parsvlp.ir

185.208.183.104
681 گلستان علی آبادکتول آموزشکده فنی و حرفه ای پسران علی آبادکتول وزارت علوم

lms118.tvu.ac.ir

80.191.47.196
682 خراسان رضوی نیشابور موسسه آموزش عالی سبحان غیرانتفاعی

sobhan.ac.ir

172.67.134.59
683 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه صنعتی ارومیه وزارت علوم

webinar.uut.ac.ir

185.88.255.6
684 آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه صنعتی ارومیه وزارت علوم

lms.uut.ac.ir

185.88.255.5
685 سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان علوم پزشکی

lms.zaums.ac.ir

10.77.249.3
686 سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان علوم پزشکی

vc.zaums.ac.ir

10.77.249.11
687 سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان علوم پزشکی

exam.zaums.ac.ir

10.77.249.37
688 یزد میبد آموزشکده فنی پسران میبد امام خمینی فنی وحرفه ای

p-meybod.tvu.ac.ir

80.191.47.231
689 یزد میبد آموزشکده فنی پسران میبد امام خمینی فنی وحرفه ای

lms1.fanniyazd.ir

185.2.12.138
690 یزد میبد آموزشکده فنی پسران میبد امام خمینی فنی وحرفه ای

lms2.fanniyazd.ir

45.135.241.202
691 البرز کرج موسسه آموزش عالی رسام غیرانتفاعی

lms.rasam.ac.ir

81.91.157.2
692 مرکزی ساوه موسسه آموزش عالی انرژی غیرانتفاعی

energy.tehranlms.ir

85.208.255.49
693 بوشهر بوشهر دانشگاه خلیج فارس وزارت علوم

lms.pgu.ac.ir

185.109.80.251
694 بوشهر بوشهر دانشگاه خلیج فارس وزارت علوم

vc.pgu.ac.ir

5.202.48.10
695 بوشهر بوشهر دانشگاه خلیج فارس وزارت علوم

vc1.pgu.ac.ir

5.202.48.11
696 بوشهر بوشهر دانشگاه خلیج فارس وزارت علوم

vc2.pgu.ac.ir

5.202.48.12
697 بوشهر بوشهر دانشگاه خلیج فارس وزارت علوم

vc3.pgu.ac.ir

5.202.48.13
698 بوشهر بوشهر دانشگاه خلیج فارس وزارت علوم

vc4.pgu.ac.ir

5.202.48.14
699 بوشهر بوشهر دانشگاه خلیج فارس وزارت علوم

vc5.pgu.ac.ir

5.202.48.15
700 بوشهر بوشهر دانشگاه خلیج فارس وزارت علوم

vc6.pgu.ac.ir

5.202.48.16
701 بوشهر بوشهر دانشگاه خلیج فارس وزارت علوم

vc7.pgu.ac.ir

5.202.48.17
702 تهران تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم

erp.ihcs.ac.ir

46.209.4.212
703 تهران تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم

webinar.ihcs.ac.ir

185.83.115.91
704 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا غیرانتفاعی

sad.hashtbehesht.ac.ir:3000

194.150.68.38
705 قم قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حوزه علمیه

m5.iki.ac.ir

79.175.133.235
706 قم قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حوزه علمیه

lms.iki.ac.ir

80.191.95.182
707 قم قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حوزه علمیه

meeting.iki.ac.ir

80.191.95.196
708 قم قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حوزه علمیه

b.iki.ac.ir

212.33.199.174
709 قم قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حوزه علمیه

b2.iki.ac.ir

193.151.128.77
710 قم قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حوزه علمیه

amozesh.iki.ac.ir

10.48.80.170
711 قم قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حوزه علمیه

ikvu.ac.ir

80.191.95.173
712 مازندران محمودآباد موسسه آموزش عالی خزر غیرانتفاعی

lms.khazar.ac.ir

213.233.179.130
713 آذربایجان شرقی اهر آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهر فنی وحرفه ای

lms11.tvu.ac.ir

80.191.47.224
714 مازندران ساری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری وزارت علوم

samalive.sanru.ac.ir

85.185.105.102
715 مازندران ساری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری وزارت علوم

adobe.sanru.ac.ir

85.185.105.108
716 کهگیلویه وبویراحمد یاسوج موسسه آموزش عالی دانا یاسوج غیرانتفاعی

edu.dana.ac.ir

176.65.252.71
717 کهگیلویه وبویراحمد یاسوج موسسه آموزش عالی دانا یاسوج غیرانتفاعی

edu.dana.ac.ir/

192.168.1.11
718 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

vlms.du.ac.ir

31.7.90.40
719 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

lms.du.ac.ir

31.7.90.170
720 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

live.du.ac.ir

31.7.90.182
721 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

live2.du.ac.ir

31.7.90.198
722 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

live3.du.ac.ir

31.7.90.202
723 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

live4.du.ac.ir

185.116.23.68
724 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

vclass.du.ac.ir

31.7.90.210
725 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

vc.du.ac.ir

31.7.90.158
726 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

cloud.du.ac.ir

31.7.90.234
727 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

act.du.ac.ir

31.7.90.212
728 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

act1.du.ac.ir

185.116.23.74
729 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

act2.du.ac.ir

185.116.23.72
730 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

act3.du.ac.ir

185.116.23.70
731 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

act4.du.ac.ir

185.116.23.67
732 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

vc1.du.ac.ir

31.7.90.211
733 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

vc2.du.ac.ir

185.116.23.75
734 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

vc3.du.ac.ir

185.116.23.73
735 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

vc4.du.ac.ir

185.116.23.71
736 سمنان دامغان دانشگاه دامغان وزارت علوم

vc5.du.ac.ir

185.116.23.66
737 فارس شیراز موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هنر شیراز غیرانتفاعی

lms.honarshiraz.ac.ir

194.5.188.239
738 اصفهان گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان وزارت علوم

online.gut.ac.ir

109.122.194.11
739 اصفهان نجف آباد موسسه آموزش عالی نجف آباد غیرانتفاعی

najafabad.iranian.ac.ir

185.78.23.210
740 خراسان رضوی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه علوم پزشکی

lms.thums.ac.ir

10.57.249.24
741 خراسان رضوی تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه علوم پزشکی

vc.thums.ac.ir

217.219.70.210
742 مازندران نکا اندیشه سازان علوم پایه مازندران غیرانتفاعی

sama.andishesazan.ac.ir/samaweb/Login.aspx

2.181.0.20
743 مازندران نکا اندیشه سازان علوم پایه مازندران غیرانتفاعی

2.181.0.20/samawebservices/identity/login?s

2.181.0.20
744 قم قم مرکز علمی کاربردی شهید محلاتی علمی و کاربردی

lmsq9.iastjd.ac.ir

37.152.181.135
745 خراسان شمالی بجنورد آموزشکده پسران بجنورد ( دارالفنون ) فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
746 خراسان شمالی بجنورد آموزشکده پسران بجنورد ( دارالفنون ) فنی وحرفه ای

nkh.tvu.ac.ir

80.191.47.231
747 خراسان شمالی بجنورد آموزشکده پسران بجنورد ( دارالفنون ) فنی وحرفه ای

lms110.tvu.ac.ir

80.191.47.215
748 خراسان شمالی بجنورد آموزشکده پسران بجنورد ( دارالفنون ) فنی وحرفه ای

su2.parsvlp.ir

185.181.182.87
749 زنجان زنجان پیام نور زنجان پیام نور

LMS.ZANJAN.PNU.AC.IR

37.152.161.59
750 گیلان رشت آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت فنی وحرفه ای

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
751 گیلان رشت آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت فنی وحرفه ای

samad.tvu.ac.ir

80.191.47.233
752 گیلان رشت آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت فنی وحرفه ای

teleuni.bihin.ir

2.178.255.39
753 گیلان رشت آموزشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت فنی وحرفه ای

oa.tvu.ac.ir

80.191.47.238
754 بوشهر بوشهر پارک علم و فناوری خلیج فارس وزارت علوم

webinar.pgstp.ir

109.238.188.86
755 خراسان شمالی اسفراین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین علوم پزشکی

itm-system.ir

91.98.28.81
756 همدان نهاوند دانشگاه نهاوند وزارت علوم

nahgu1.viannacloud.ir

195.114.4.140
757 قم قم دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) غیرانتفاعی

puya.bou.ac.ir

217.218.210.220
758 قم قم دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) غیرانتفاعی

lms.bou.ac.ir

185.213.11.220
759 سیستان و بلوچستان چابهار دانشگاه بین المللی چابهار غیرانتفاعی

webinar.iuc.ac.ir

81.12.125.146
760 تهران تهران مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور وزارت علوم

lms.catc.ac.ir

217.218.135.38
761 تهران تهران مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور وزارت علوم

webinar.catc.ac.ir

217.218.135.34
762 مازندران امیرکلا موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان غیرانتفاعی

aryan.iranlms.org

45.93.171.243
763 مازندران امیرکلا موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان غیرانتفاعی

aryan.ac.ir

185.129.169.25
764 ایلام ایلام موسسه اموزش عالی باختر ایلام غیرانتفاعی

login.bakhtar.ac.ir

79.175.176.5
765 گیلان تالش مرکز آموزش علمی کاربردی تالش علمی و کاربردی

gilanuast.ir

185.143.234.5
766 تهران تهران موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند غیرانتفاعی

vc.e-damavandihe.ac.ir

87.236.215.10
767 تهران تهران موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند غیرانتفاعی

e-damavandihe.ac.ir

94.232.175.5
768 تهران تهران موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند غیرانتفاعی

vclass.e-damavandihe.ac.ir

45.156.186.38
769 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

www.razi.ac.ir“>

www.razi.ac.ir

85.185.250.87
770 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

golestan.razi.ac.ir

85.185.250.30
771 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

auto.razi.ac.ir

85.185.250.115
772 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

Lms.razi.ac.ir

87.107.46.19
773 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

vc1.razi.ac.ir

87.107.46.14
774 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

vc1acts.razi.ac.ir

87.107.46.21
775 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

vc2.razi.ac.ir

87.107.46.15
776 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

vc2acts.razi.ac.ir

87.107.46.22
777 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

vc3.razi.ac.ir

87.107.46.16
778 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

vc3acts.razi.ac.ir

87.107.46.23
779 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

vc4.razi.ac.ir

87.107.46.17
780 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

vc4acts.razi.ac.ir

87.107.46.24
781 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

vc5.razi.ac.ir

87.107.46.18
782 کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی وزارت علوم

vc5acts.razi.ac.ir

87.107.46.25
783 یزد میبد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
784 یزد میبد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد فنی وحرفه ای

tvuyazd.ir/

195.201.71.232
785 یزد میبد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد فنی وحرفه ای

lms16.tvu.ac.ir/

80.191.47.219
786 یزد میبد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد فنی وحرفه ای

lms2.fanniyazd.ir/

45.135.241.202
787 یزد میبد آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد فنی وحرفه ای

lms1.fanniyazd.ir/

185.2.12.138
788 گیلان لنگرود مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود علمی و کاربردی

lms6-server.iastjd.ac.ir

45.149.79.230
789 آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز وزارت علوم

portal.tabriziau.ac.ir

80.191.202.4
790 آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز وزارت علوم

lib.tabriziau.ac.ir

80.191.202.6
791 آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز وزارت علوم

lms.tabriziau.ac.ir

5.160.137.141
792 آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز وزارت علوم

rms.tabriziau.ac.ir

80.191.202.20
793 آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز وزارت علوم

tabriziau.ac.ir

80.191.202.18
794 آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز وزارت علوم

bam.tabriziau.ac.ir

5.160.137.143
795 آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز وزارت علوم

conference.tabriziau.ac.ir

80.191.202.18
796 آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه هنر اسلامی تبریز وزارت علوم

refahi.tabriziau.ac.ir

80.191.202.8
797 مازندران قائمشهر موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی صنعتی قائم غیرانتفاعی

2.181.30.230//:http

2.181.30.230
798 مازندران قائمشهر موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی صنعتی قائم غیرانتفاعی

2.181.1.226:8080//:http

2.181.1.226
799 همدان همدان پیام نور استان همدان پیام نور

vc.hp.pnu.ac.ir

195.114.8.126
800 همدان همدان پیام نور استان همدان پیام نور

lms.hp.pnu.ac.ir

195.114.8.127
801 تهران تهران موسسه آموزش عالی نورطوبی غیرانتفاعی

lms.nooretouba.ac.ir

38.117.65.113
802 تهران تهران موسسه آموزش عالی نورطوبی غیرانتفاعی

vcc.nooretouba.ac.ir

95.142.227.37
803 مازندران تنکابن موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن غیرانتفاعی

samalive.ir

94.232.172.161
804 هرمزگان بندرعباس دانشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس (فاطمیه) فنی وحرفه ای

lms122.tvu.ac.ir

80.191.47.192
805 هرمزگان بندرعباس دانشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس (فاطمیه) فنی وحرفه ای

samad.tvu.ac.ir

80.191.47.233
806 هرمزگان بندرعباس دانشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس (فاطمیه) فنی وحرفه ای

eservices.saorg.ir

213.176.5.61
807 تهران تهران دانشگاه علم و صنعت وزارت علوم

connect.iust.ac.ir

194.225.238.32
808 تهران تهران دانشگاه علم و صنعت وزارت علوم

connect1.iust.ac.ir

194.225.238.34
809 تهران تهران دانشگاه علم و صنعت وزارت علوم

connect2.iust.ac.ir

194.225.238.35
810 تهران تهران دانشگاه علم و صنعت وزارت علوم

connect3.iust.ac.ir

194.225.238.36
811 تهران تهران دانشگاه علم و صنعت وزارت علوم

connect4.iust.ac.ir

194.225.238.39
812 تهران تهران دانشگاه علم و صنعت وزارت علوم

acts1.iust.ac.ir

194.225.238.103
813 تهران تهران دانشگاه علم و صنعت وزارت علوم

acts2.iust.ac.ir

194.225.238.104
814 گلستان گنبد کاووس آزاد گلستان – مرکزی آزاد

vadana08.iauec.ac.ir/login/index.php

185.162.219.8
815 تهران تهران موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی کار غیرانتفاعی

reg.kar.ac.ir

79.175.156.50
816 هرمزگان بندرعباس دانشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس (فاطمیه) فنی وحرفه ای

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
817 اردبیل اردبیل موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی غیرانتفاعی

95.80.136.139

95.80.136.139
818 سمنان شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود وزارت علوم

lms.shahroodut.ac.ir

185.123.68.33
819 سمنان شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود وزارت علوم

vc.shahroodut.ac.ir

185.123.68.34
820 سمنان شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود وزارت علوم

vc1.shahroodut.ac.ir

185.123.68.40
821 سمنان شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود وزارت علوم

vc2.shahroodut.ac.ir

185.123.68.37
822 سمنان شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود وزارت علوم

vc3.shahroodut.ac.ir

185.123.68.38
823 سمنان شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود وزارت علوم

vc4.shahroodut.ac.ir

185.123.68.39
824 سمنان شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود وزارت علوم

vc6.shahroodut.ac.ir

185.123.68.41
825 سمنان شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود وزارت علوم

vc7.shahroodut.ac.ir

185.123.68.42
826 سمنان شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود وزارت علوم

vc8.shahroodut.ac.ir

185.123.68.43
827 سمنان شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود وزارت علوم

vc9.shahroodut.ac.ir

185.123.68.44
828 سمنان شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود وزارت علوم

vc10.shahroodut.ac.ir

185.123.68.45
829 مازندران بابلسر دانشگاه مازندران وزارت علوم

umz.iranlms.org

45.93.169.99
830 کرمان کرمان موسسه آموزش عالی فرهیختگان کرمان غیرانتفاعی

online.farhikhtegan.ac.ir

77.237.73.187
831 مازندران ساری موسسه آموزش عالی هدف ساری غیرانتفاعی

lms.hadaf.ac.ir

45.159.198.114
832 اردبیل اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی وزارت علوم

psy.uma.ac.ir/moodle

185.97.118.247
833 اردبیل اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی وزارت علوم

psy.adobe.uma.ac.ir

185.97.117.185
834 اردبیل اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی وزارت علوم

sum.adobe.uma.ac.ir

45.82.136.175
835 اردبیل اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی وزارت علوم

sumtrm.uma.ac.ir/moodle

45.82.136.223
836 اردبیل اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی وزارت علوم

education.uma.ac.ir

37.152.183.213
837 همدان همدان دانشگاه صنعتی همدان وزارت علوم

hut.ac.ir

78.39.212.38
838 همدان همدان دانشگاه صنعتی همدان وزارت علوم

elibrary.hut.ac.ir

78.39.212.16
839 همدان همدان دانشگاه صنعتی همدان وزارت علوم

eoffice.hut.ac.ir

78.39.212.20
840 مازندران بابل موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل غیرانتفاعی

samalive.ir

94.232.172.161
841 مازندران بابل موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل غیرانتفاعی

amoz.rahedanesh.ac.ir

2.179.176.21
842 مازندران بابل موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل غیرانتفاعی

lms.rahedanesh.ac.ir

185.213.166.99
843 مازندران بابل موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل غیرانتفاعی

185.213.166.8

185.213.166.8
844 خراسان رضوی سبزوار موسسه آموزش عالی ابن یمین غیرانتفاعی

ebne-yamin.ac.ir

5.144.130.33
845 قزوین قزوین دانشگاه رجاء غیرانتفاعی

live.raja.ac.ir

94.182.112.200
846 قزوین قزوین دانشگاه رجاء غیرانتفاعی

live.raja.ac.ir/

94.182.149.200
847 فارس نی ریز آموزشکده فنی وحرفه ای دختران نی ریز فنی وحرفه ای

lms112.tvu.ac.ir

80.191.47.213
848 گیلان صومعه سرا دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
849 گیلان صومعه سرا دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا فنی وحرفه ای

samad.tvu.ac.ir/login

80.191.47.233
850 گیلان صومعه سرا دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا فنی وحرفه ای

lms119.tvu.ac.ir

80.191.47.195
851 گیلان صومعه سرا دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا فنی وحرفه ای

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
852 گیلان صومعه سرا دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا فنی وحرفه ای

/su20.parsvlp.ir

185.208.183.105
853 گیلان صومعه سرا دانشکده فنی و حرفه ای صومعه سرا فنی وحرفه ای

teleuni.bihin.ir/login

2.178.255.39
854 کرمانشاه کرمانشاه موسسه آموزش عالی کبیرغرب غیرانتفاعی

samalive.ir

94.232.172.161
855 مازندران بابل نوشیروانی بابل وزارت علوم

https://lms.nit.ac.ir/

178.252.149.133
856 مازندران بابل نوشیروانی بابل وزارت علوم

https://ostad.nit.ac.ir/

217.219.165.18
857 اصفهان اصفهان دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر فنی وحرفه ای

lms14.tvu.ac.ir

80.191.47.221
858 تهران تهران حوزه علمیه مروی حوزه علمیه

o04.howzeh.online

5.144.131.43
859 مازندران بابل آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل فنی وحرفه ای

d-babol.tvu.ac.ir

80.191.47.231
860 سمنان سمنان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سمنان وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
861 سمنان سمنان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سمنان وزارت علوم

78.38.155.22:4040

78.38.155.22
862 سمنان سمنان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سمنان وزارت علوم

ftp6.tvu.ac.ir“>

ftp6.tvu.ac.ir

80.191.47.205
863 سمنان سمنان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سمنان وزارت علوم

lms112.tvu.ac.ir

80.191.47.213
864 سمنان سمنان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سمنان وزارت علوم

khedmat.tvu.ac.ir

80.191.47.232
865 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری پیام نور

lms.chb.pnu.ac.ir

10.8.212.134
866 مازندران ساری مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

ma.uast.viannacloud.ir

195.114.4.143
867 قم قم قم غیرانتفاعی

lms.ueae.ir

94.130.85.186
868 کرمان کرمان دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته وزارت علوم

lms.kgut.ac.ir

85.185.170.246
869 کرمان کرمان دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته وزارت علوم

vc.kgut.ac.ir

85.185.170.248
870 کرمان کرمان دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته وزارت علوم

vc5.kgut.ac.ir

185.206.239.170
871 کرمان کرمان دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته وزارت علوم

conf.kgut.ac.ir

80.191.164.17
872 کرمان سیرجان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان(کوثر) فنی وحرفه ای

lms115.tvu.ac.ir/

80.191.47.199
873 کرمان سیرجان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان(کوثر) فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
874 کرمان سیرجان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان(کوثر) فنی وحرفه ای

ftp3.tvu.ac.ir

80.191.47.202
875 همدان همدان مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

lms40.iastjd.ac.ir

37.152.181.135
876 گیلان آستارا دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا آزاد

iau-astara.ac.ir

79.175.145.53
877 فارس داراب آموزشکده فنی و حرفه ای پسران داراب فنی وحرفه ای

lms113.tvu.ac.ir

80.191.47.212
878 کرمان زرند پسران زرند-خاتم الانبیاء فنی وحرفه ای

lms115.tvu.ac.ir

80.191.47.199
879 کرمان زرند پسران زرند-خاتم الانبیاء فنی وحرفه ای

p-zarand.tvu.ac.ir

80.191.47.231
880 کرمان زرند پسران زرند-خاتم الانبیاء فنی وحرفه ای

tms-5.tvu.ac.ir

46.225.240.157
881 کرمان زرند پسران زرند-خاتم الانبیاء فنی وحرفه ای

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
882 کرمان زرند پسران زرند-خاتم الانبیاء فنی وحرفه ای

samad.tvu.ac.ir

80.191.47.233
883 کرمان زرند پسران زرند-خاتم الانبیاء فنی وحرفه ای

ftp3.tvu.ac.ir

80.191.47.202
884 سیستان و بلوچستان زاهدان آموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره2زاهدان-شهیدعارفی فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
885 سیستان و بلوچستان زاهدان آموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره2زاهدان-شهیدعارفی فنی وحرفه ای

p2-zahedan.tvu.ac.ir

80.191.47.231
886 سیستان و بلوچستان زاهدان آموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره2زاهدان-شهیدعارفی فنی وحرفه ای

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
887 سیستان و بلوچستان زاهدان آموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره2زاهدان-شهیدعارفی فنی وحرفه ای

arefilms.ir

185.208.182.29
888 مازندران آمل دانشگاه تخصصی فناوری های نوین وزارت علوم

185.18.213.71

185.18.213.71
889 هرمزگان بندر عباس مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

houast.ir

64.79.73.122
890 هرمزگان بندر عباس مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vce.hormozgan.ac.ir

80.191.156.204
891 هرمزگان بندر عباس مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vce.hormozgan.ac.ir/

80.191.156.205
892 تهران تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر وزارت علوم

vc-server42.jde.ir

37.152.191.128
893 تهران تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر وزارت علوم

server02.kanifanavar.ir

45.149.77.252
894 تهران تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر وزارت علوم

server01.aut.jde.ir

45.149.78.20
895 تهران تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر وزارت علوم

server00.aut.jde.ir

45.149.78.63
896 تهران تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر وزارت علوم

server04.kanifanavar.ir

45.149.79.165
897 تهران تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر وزارت علوم

vc-server8.jde.ir

5.253.27.194
898 تهران تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر وزارت علوم

server2.aut.jde.ir

45.149.79.147
899 تهران تهران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر وزارت علوم

vc-server49.jde.ir

185.97.117.110
900 سمنان سمنان مرکز آموزش عالی علمی کاربردی دادگستری کل سمنان علمی و کاربردی

vc-uast4.jde.ir

45.149.79.252
901 زنجان زنجان مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

lms7.iastjd.ac.ir

37.152.181.135
902 تهران تهران مراکز علمی کاربردی تهران غرب علمی و کاربردی

twlms.ir

194.9.80.217
903 تهران تهران مراکز علمی کاربردی تهران غرب علمی و کاربردی

vc1.twlms.ir

194.9.80.215
904 تهران تهران مراکز علمی کاربردی تهران غرب علمی و کاربردی

vc2.twlms.ir

194.9.80.216
905 تهران تهران مراکز علمی کاربردی تهران غرب علمی و کاربردی

vc3.twlms.ir

194.9.80.218
906 تهران تهران مراکز علمی کاربردی تهران غرب علمی و کاربردی

vc4.twlms.ir

194.9.80.219
907 تهران تهران مراکز علمی کاربردی تهران غرب علمی و کاربردی

vc5.twlms.ir

194.9.80.220
908 تهران تهران مراکز علمی کاربردی تهران غرب علمی و کاربردی

tabarsi.twlms.ir

80.210.21.222
909 تهران تهران مراکز علمی کاربردی تهران غرب علمی و کاربردی

koosha.twlms.ir

81.16.126.112
910 تهران تهران مراکز علمی کاربردی تهران غرب علمی و کاربردی

vc.uast32.ir

185.51.200.120
911 تهران تهران مراکز علمی کاربردی تهران غرب علمی و کاربردی

79.175.134.201

79.175.134.201
912 تهران تهران مراکز علمی کاربردی تهران غرب علمی و کاربردی

185.8.174.119

185.8.174.119
913 کرمان کرمان مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی بهمنیار غیرانتفاعی

webinar.videoconfrance.com/bahmanyar

5.63.11.217
914 کرمان کرمان مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی بهمنیار غیرانتفاعی

webinar.videoconfrance.com/bahmanyar2

5.63.11.217
915 فارس فسا آموزشکده فنی و کشاورزی فسا فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir/

80.191.47.212
916 آذربایجان شرقی تبریز مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

lms.azuast.com

185.128.138.141
917 آذربایجان شرقی تبریز مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc.azuast.com

185.128.138.140
918 سمنان مهدیشهر مرکز علمی کاربردی غرب استیل علمی و کاربردی

vc-uast6.jde.ir/

45.149.79.51
919 کرمان سیرجان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان(کوثر) فنی وحرفه ای

su4.parsvlp.ir

185.181.182.89
920 همدان همدان همدان غیرانتفاعی

skyroom.online/ch/alvandnpu

94.182.149.200
921 کهگیلویه وبویراحمد یاسوج مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج علمی و کاربردی

lms36-server.iastjd.ac.ir

185.97.119.97
922 کهگیلویه وبویراحمد یاسوج مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج علمی و کاربردی

lms36.iastjd.ac.ir

37.152.181.135
923 خراسان رضوی مشهد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد وزارت علوم

webinar3.um.ac.ir

109.122.252.189
924 خراسان رضوی مشهد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد وزارت علوم

webinar1.um.ac.ir

185.53.141.19
925 خراسان رضوی مشهد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد وزارت علوم

vdidar9.um.ac.ir

87.236.211.219
926 خراسان رضوی مشهد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد وزارت علوم

vdidar10.um.ac.ir

87.236.211.220
927 خراسان رضوی مشهد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد وزارت علوم

vdidar11.um.ac.ir

87.236.211.221
928 خراسان رضوی مشهد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد وزارت علوم

vdidar12.um.ac.ir

87.236.211.222
929 سمنان سمنان مرکز علمی کاربردی نیرو انتظامی علمی و کاربردی

vc-uast6.jde.ir

45.149.79.51
930 همدان ملایر آموزشکده فنی پسران ملایر(خوارزمی) فنی وحرفه ای

kharazmimalayer.ir

185.227.64.45
931 گیلان آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه آزاد

www.asaiau.ac.ir

185.164.73.243
932 گیلان آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه آزاد

vadana14.iauec.ac.ir

185.162.219.14
933 گیلان لنگرود مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود علمی و کاربردی

lms6-server.iastjd.ac.ir

45.149.79.230
934 آذربایجان شرقی تبریز آموزشکده فنی و حرفه ای الزهرا(س) تبریز وزارت علوم

lms11.tvu.ac.ir

80.191.47.224
935 آذربایجان شرقی تبریز آموزشکده فنی و حرفه ای الزهرا(س) تبریز وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir/

46.225.240.212
936 آذربایجان شرقی تبریز آموزشکده فنی و حرفه ای الزهرا(س) تبریز وزارت علوم

lms.tct.ac.ir

94.232.172.116
937 آذربایجان شرقی تبریز آموزشکده فنی و حرفه ای الزهرا(س) تبریز وزارت علوم

reg.tct.ac.ir

185.142.158.189
938 همدان همدان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زینب کبری (س) همدان فنی وحرفه ای

Adobe Connect

185.118.153.27
939 سیستان و بلوچستان ایرانشهر دانشگاه ولایت وزارت علوم

webinar2.velayat.ac.ir

78.38.114.45
940 سیستان و بلوچستان ایرانشهر دانشگاه ولایت وزارت علوم

webinar.velayat.ac.ir

78.38.114.14
941 سیستان و بلوچستان ایرانشهر دانشگاه ولایت وزارت علوم

vu.velayat.ac.ir

78.38.114.7
942 بوشهر بوشهر مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc2.bulms.ir

194.9.80.212
943 بوشهر بوشهر مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

vc1.bulms.ir

194.9.80.211
944 بوشهر بوشهر مراکز علمی کاربردی علمی و کاربردی

bulms.ir

194.9.80.210
945 همدان همدان آموزشکده فنی شماره 1 همدان شهید مفتح و آموزشکده فنی شماره 2 همدان شهید جباریان فنی وحرفه ای

Adobe Connect

185.118.153.26
946 آذربایجان غربی خوی دانشکده علوم پزشکی خوی علوم پزشکی

khoyfaculty.vums.ac.ir

194.225.77.125
947 قم قم دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب غیرانتفاعی

live.urd.ac.ir

185.142.158.152
948 قم قم دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب غیرانتفاعی

live.urd.ac.ir

185.142.158.153
949 قم قم دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب غیرانتفاعی

live.urd.ac.ir

185.142.158.154
950 قم قم دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب غیرانتفاعی

live.urd.ac.ir

185.142.158.155
951 قم قم دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب غیرانتفاعی

live.urd.ac.ir

185.142.158.156
952 قم قم دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب غیرانتفاعی

live.urd.ac.ir

185.142.158.157
953 قم قم دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب غیرانتفاعی

live.urd.ac.ir

185.142.158.158
954 قم قم دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب غیرانتفاعی

live.urd.ac.ir

185.142.158.159
955 قم قم دانشگاه غیر انتفاعی ادیان و مذاهب غیرانتفاعی

lms.urd.ac.ir

185.142.157.79
956 خراسان جنوبی بیرجند آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند وزارت علوم

ftp6.tvu.ac.ir/“>

ftp6.tvu.ac.ir/

80.191.47.205
957 خراسان جنوبی بیرجند آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند وزارت علوم

skhfani.ir

185.55.226.185
958 خراسان جنوبی بیرجند آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند وزارت علوم

online.skhfani.ir

5.232.208.1
959 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی توس غیرانتفاعی

online.toos.ac.ir

5.160.243.228
960 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی توس غیرانتفاعی

vc.toos.ac.ir

77.237.73.243
961 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی توس غیرانتفاعی

vu.toos.ac.ir

77.237.73.244
962 تهران تهران سامانه سما – 1 غیرانتفاعی

samalive.ir

94.232.172.160
963 تهران تهران سامانه سما – 2 غیرانتفاعی

samalive.ir

94.232.172.224
964 تهران تهران سامانه سما – 3 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.128.136.97
965 تهران تهران سامانه سما – 4 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.107.12
966 تهران تهران سامانه سما – 5 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.107.191
967 تهران تهران سامانه سما – 6 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.107.171
968 تهران تهران سامانه سما – 7 غیرانتفاعی

samalive.ir

5.253.25.163
969 تهران تهران سامانه سما – 8 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.173
970 تهران تهران سامانه سما – 9 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.139
971 تهران تهران سامانه سما – 10 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.102
972 تهران تهران سامانه سما – 11 غیرانتفاعی

samalive.ir

5.253.25.59
973 تهران تهران سامانه سما – 12 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.188
974 تهران تهران سامانه سما – 13 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.170
975 تهران تهران سامانه سما – 14 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.134
976 تهران تهران سامانه سما – 15 غیرانتفاعی

samalive.ir

5.253.24.63
977 تهران تهران سامانه سما – 16 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.42
978 تهران تهران سامانه سما – 17 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.107.203
979 تهران تهران سامانه سما – 18 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.143
980 تهران تهران سامانه سما – 19 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.142
981 تهران تهران سامانه سما – 20 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.177
982 تهران تهران سامانه سما – 21 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.35
983 تهران تهران سامانه سما – 22 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.172
984 تهران تهران سامانه سما – 23 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.127
985 تهران تهران سامانه سما – 24 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.189
986 تهران تهران سامانه سما – 25 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.107.179
987 تهران تهران سامانه سما – 26 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.187
988 تهران تهران سامانه سما – 27 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.154
989 تهران تهران سامانه سما – 28 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.153
990 تهران تهران سامانه سما – 29 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.148
991 تهران تهران سامانه سما – 30 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.158
992 تهران تهران سامانه سما – 31 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.205
993 تهران تهران سامانه سما – 32 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.162
994 تهران تهران سامانه سما – 33 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.107.167
995 تهران تهران سامانه سما – 34 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.183
996 تهران تهران سامانه سما – 35 غیرانتفاعی

samalive.ir

5.253.24.235
997 تهران تهران سامانه سما – 36 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.169
998 تهران تهران سامانه سما – 37 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.150
999 تهران تهران سامانه سما – 38 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.180
1000 تهران تهران سامانه سما – 39 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.123
1001 تهران تهران سامانه سما – 40 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.151
1002 تهران تهران سامانه سما – 41 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.196
1003 تهران تهران سامانه سما – 42 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.164
1004 تهران تهران سامانه سما – 43 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.168
1005 تهران تهران سامانه سما – 44 غیرانتفاعی

samalive.ir

185.239.105.160
1006 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1007 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

ftp1.tvu.ac.ir

80.191.47.200
1008 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

lms-ilam.tvu.ac.ir

79.143.84.166
1009 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

lms13.tvu.ac.ir

80.191.47.222
1010 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

lms2.tvu.ac.ir

80.191.47.246
1011 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

lms3.tvu.ac.ir

80.191.47.245
1012 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

lms4.tvu.ac.ir

80.191.47.244
1013 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

lms5.tvu.ac.ir

80.191.47.243
1014 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

lms6.tvu.ac.ir

80.191.47.242
1015 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su22.parsvlp.ir

185.208.183.100
1016 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su23.parsvlp.ir

185.208.183.101
1017 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su15.parsvlp.ir

185.176.58.40
1018 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

vu4.parsvlp.ir

185.208.183.116
1019 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su24.parsvlp.ir

185.208.183.102
1020 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

vu2.parsvlp.ir

185.208.183.115
1021 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

d.parsvlp.ir

185.208.183.119
1022 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su1.parsvlp.ir

185.181.182.86
1023 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su14.parsvlp.ir

185.176.58.39
1024 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su2.parsvlp.ir

185.181.182.87
1025 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su13.parsvlp.ir

185.176.58.38
1026 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su3.parsvlp.ir

185.181.182.88
1027 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

vu3.parsvlp.ir

185.208.183.112
1028 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

vc.parsianfcp.ir

185.208.183.118
1029 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su4.parsvlp.ir

185.181.182.89
1030 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su8.parsvlp.ir

185.208.183.99
1031 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

vu6.parsvlp.ir

185.208.183.117
1032 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su7.parsvlp.ir

185.208.183.104
1033 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su20.parsvlp.ir

185.208.183.105
1034 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su21.parsvlp.ir

185.208.183.107
1035 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

vu.parsvlp.ir

185.208.183.114
1036 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su16.parsvlp.ir

185.176.58.41
1037 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

su9.parsvlp.ir

185.208.183.106
1038 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

webinar.parsvlp.ir

185.208.183.113
1039 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

ftp2.tvu.ac.ir

80.191.47.201
1040 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

ftp3.tvu.ac.ir

80.191.47.202
1041 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

ftp4.tvu.ac.ir

80.191.47.203
1042 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

ftp5.tvu.ac.ir

80.191.47.204
1043 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

ftp6.tvu.ac.ir

80.191.47.205
1044 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

ftp7.tvu.ac.ir

80.191.47.206
1045 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

ftp8.tvu.ac.ir

80.191.47.207
1046 تهران تهران دانشگاه فنی و حرفه ای (ستاد مرکزی) وزارت علوم

tvuftp.tvu.ac.ir

80.191.47.208
1047 اصفهان فولادشهر موسسه آموزش عالی امین غیرانتفاعی

elearn.amin.ac.ir

91.240.61.122
1048 اصفهان فولادشهر موسسه آموزش عالی امین غیرانتفاعی

elearnold.amin.ac.ir

91.240.61.20
1049 خوزستان دزفول آموزشکده فنی و حرفه ای پسران دزفول (دکتر عصاریان) وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1050 قزوین قزوین دانشگاه فنی وحرفه ای استان قزوین وزارت علوم

94.182.133.79

94.182.133.79
1051 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی خاوران غیرانتفاعی

vu.khi.ac.ir

185.141.132.156
1052 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی خاوران غیرانتفاعی

best.khi.ac.ir

10.56.87.144
1053 قم قم مرکز مدیریت حوزه های علمیه حوزه علمیه

lms.ismc.ir

80.191.47.196
1054 گیلان آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه فنی وحرفه ای

lms118.tvu.ac.ir

2.178.255.39
1055 گیلان آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه فنی وحرفه ای

teleuni.bihin.ir

5.190.106.205
1056 فارس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان ارسنجان آزاد

lib.iaua.ac.ir

80.191.47.190
1057 مازندران آموزشکده فنی و حرفه ای پسران نوشهر نوشهر فنی وحرفه ای

lms124.tvu.ac.ir

85.185.85.196
1058 خراسان جنوبی دانشگاه بزرگمهر قائنات قاین وزارت علوم

bbb.buqaen.ac.ir

85.185.85.195
1059 خراسان جنوبی دانشگاه بزرگمهر قائنات قاین وزارت علوم

elearn.buqaen.ac.ir

vc2.hafez.ac.ir
1060 فارس شیراز موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی حافظ شیراز غیرانتفاعی

vu.hafez.ac.ir

87.107.152.222
1061 فارس شیراز موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی حافظ شیراز غیرانتفاعی

hafez.ac.ir

87.107.153.131
1062 فارس شیراز موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی حافظ شیراز غیرانتفاعی

185.159.154.5

185.159.154.5
1063 گیلان لشت نشا دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا زیباکنار آزاد

www.lziau.ac.ir“>

www.lziau.ac.ir

89.144.156.249
1064 گیلان لشت نشا دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا زیباکنار آزاد

109.109.36.58

109.109.36.58
1065 سیستان و بلوچستان زاهدان آموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره2زاهدان-شهیدعارفی فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

185.208.182.29
1066 سیستان و بلوچستان زاهدان آموزشکده فنی وحرفه ای پسران شماره2زاهدان-شهیدعارفی فنی وحرفه ای

arefilms.ir

195.248.240.37
1067 مازندران نوشهر آموزشکده فنی و حرفه ای پسران نوشهر فنی وحرفه ای

ftp8.tvu.ac.ir/index.php/login

46.225.240.212
1068 مازندران ساری دانشکده فنی شماره 2 ساری فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

185.88.153.71
1069 همدان همدان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران زینب کبری (س) همدان فنی وحرفه ای

185.118.153.27

185.118.153.27
1070 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عای نقش جهان غیرانتفاعی

elearn8.pishgamrayan.com

185.128.136.172
1071 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عای نقش جهان غیرانتفاعی

elearn5.pishgamrayan.com

185.79.156.206
1072 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عای نقش جهان غیرانتفاعی

elearn2.pishgamrayan.com

185.141.132.10
1073 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عای نقش جهان غیرانتفاعی

elearn9.pishgamrayan.com

88.135.36.87
1074 سمنان ایوانکی موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا غیرانتفاعی

samalive.ir/#/auth/signIn

94.232.172.161
1075 اصفهان اصفهان آموزشکده فنی و حرفه ای سما اصفهان(خوراسگان) آزاد

lms.sama-isf.ac.ir

91.199.9.82
1076 اصفهان اصفهان آموزشکده فنی و حرفه ای سما اصفهان(خوراسگان) آزاد

lms1.sama-isf.ac.ir

91.199.9.90
1077 اصفهان اصفهان آموزشکده فنی و حرفه ای سما اصفهان(خوراسگان) آزاد

dana.sama-isf.ac.ir

91.199.9.91
1078 اصفهان اصفهان آموزشکده فنی و حرفه ای سما اصفهان(خوراسگان) آزاد

edu.sama-isf.ir

91.199.9.93
1079 مازندران بابل دانشگاه علوم و فنون مازندران غیرانتفاعی

course.ustmb.ac.ir

81.12.72.155
1080 اصفهان کاشان پیام نور کاشان پیام نور

vc05.isfahan.pnu.ac.ir

176.65.241.91
1081 بوشهر بوشهر دانشکده فنی امام خامنه ای بوشهر فنی وحرفه ای

lms15.tvu.ac.ir

109.238.185.223
1082 خراسان رضوی سبزوار آموزشکده فنی دختران سبزوار فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1083 خراسان رضوی سبزوار آموزشکده فنی دختران سبزوار فنی وحرفه ای

lms19.tvu.ac.ir

80.191.47.216
1084 تهران تهران دانشکده اصول الدین غیرانتفاعی

majazi.osool.ac.ir

78.157.32.124
1085 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان غیرانتفاعی

lms.amesf.ac.ir

194.150.70.221
1086 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان غیرانتفاعی

vc.amesf.ac.ir

194.150.70.220
1087 کرمان کرمان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی کرمان – کرمان غیرانتفاعی

SamaWeb/Login.aspx

94.183.129.202
1088 کرمان کرمان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی کرمان – کرمان غیرانتفاعی

samalive.ir

94.232.172.161
1089 کرمانشاه قصرشیرین قصرشیرین آزاد

vadanama.iauec.ac.ir

185.162.218.97
1090 اصفهان اصفهان مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان غیرانتفاعی

vc13.viannacloud.ir

157.119.191.213
1091 اصفهان اصفهان مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو اصفهان غیرانتفاعی

daneshpajoohan.viannacloud.ir

195.114.4.143
1092 سمنان سمنان مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر هنرآفرین پویان علمی و کاربردی

vc-uast4.jde.ir

45.149.79.252
1093 مازندران ساری موسسه آموزش عالی سنا غیرانتفاعی

samalive.ir

94.232.172.161
1094 مازندران ساری موسسه آموزش عالی سنا غیرانتفاعی

sana.ac.ir

5.182.45.40
1095 تهران تهران دانشگاه علوم پزشکی مجازی وزارت علوم

vc1.vums.ac.ir

194.225.76.45
1096 تهران تهران دانشگاه علوم پزشکی مجازی وزارت علوم

arman.vums.ac.ir

194.225.77.240
1097 تهران تهران دانشگاه علوم پزشکی مجازی وزارت علوم

sbmunavid.vums.ac.ir

194.225.77.148
1098 تهران تهران دانشگاه علوم پزشکی مجازی وزارت علوم

accreditation.vums.ac.ir

194.225.76.19
1099 کرمان جیرفت موسسه آموزش عالی جاوید غیرانتفاعی

online.javid.ac.ir

193.105.6.198
1100 مازندران ساری موسسه آموزش عالی ادیب مازندران غیرانتفاعی

edu.adib-mazandaran.ac.ir

217.219.161.66
1101 مازندران ساری موسسه آموزش عالی ادیب مازندران غیرانتفاعی

adib-mazandaran.ac.ir

(5.182.45.40)
1102 فارس لارستان آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لارستان فنی وحرفه ای

samad.tvu.ac.ir

80.191.47.233
1103 فارس لارستان آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لارستان فنی وحرفه ای

tvu.ac.ir

80.191.47.231
1104 فارس لارستان آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لارستان فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1105 فارس لارستان آموزشکده فنی و حرفه ای پسران لارستان فنی وحرفه ای

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
1106 خراسان شمالی بجنورد دانشگاه کوثر وزارت علوم

kub3.viannacloud.ir

195.114.4.140
1107 خراسان شمالی بجنورد دانشگاه کوثر وزارت علوم

kub4.viannacloud.ir

195.114.4.140
1108 خراسان شمالی بجنورد دانشگاه کوثر وزارت علوم

kub2.viannacloud.ir

195.114.4.140
1109 خراسان شمالی بجنورد دانشگاه کوثر وزارت علوم

kub1.viannacloud.ir

195.114.4.140
1110 خراسان شمالی بجنورد دانشگاه کوثر وزارت علوم

kub.viannacloud.ir

195.114.4.140
1111 خراسان شمالی بجنورد دانشگاه کوثر وزارت علوم

vc2.viannacloud.ir

195.114.4.152
1112 آذربایجان غربی ارومیه آموزشکده فنی پسران شماره 2 ارومیه فنی وحرفه ای

khedmat.tvu.ac.ir

80.191.47.232
1113 آذربایجان غربی ارومیه آموزشکده فنی پسران شماره 2 ارومیه فنی وحرفه ای

ftp1.tvu.ac.ir

80.191.47.200
1114 آذربایجان غربی ارومیه آموزشکده فنی پسران شماره 2 ارومیه فنی وحرفه ای

tvuftp.tvu.ac.ir

80.191.47.208
1115 قزوین قزوین دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قزوین آزاد

vadana12.iauec.ac.ir

185.162.219.12
1116 قزوین قزوین دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قزوین آزاد

lms.qiau.ac.ir

80.191.216.48
1117 سمنان شاهرود شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان علمی و کاربردی

moghan.amjad.jde.ir

37.152.181.135
1118 سمنان شاهرود شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان علمی و کاربردی

edu.uast.ac.ir

217.218.2.26
1119 سمنان شاهرود شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان علمی و کاربردی

exam.jde.ir

79.175.155.66
1120 سمنان شاهرود شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان علمی و کاربردی

vc-uast5.jde.ir

171.22.24.6
1121 قم قم دانشگاه دولتی قم وزارت علوم

ou.qom.ac.ir

217.218.216.11
1122 قم قم دانشگاه دولتی قم وزارت علوم

vclass.qom.ac.ir

217.218.216.17
1123 قم قم دانشگاه دولتی قم وزارت علوم

webinar.qom.ac.ir

217.218.216.10
1124 فارس شیراز مؤسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز غیرانتفاعی

elearning.pasargad-ihe.ac.ir

213.231.125.202
1125 فارس شیراز مؤسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز غیرانتفاعی

amoozesh.pasargad-ihe.ac.ir

94.74.170.120
1126 خوزستان اندیمشک دانشگاه پیام نور مرکز اندیمشک پیام نور

lms.khz.pnu.ac.ir

185.137.110.19
1127 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

live.modares.ac.ir

194.225.166.97
1128 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

lablive.modares.ac.ir

194.225.166.93
1129 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

edulive.modares.ac.ir

194.225.166.104
1130 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

bbb.modares.ac.ir

194.225.166.95
1131 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

lms.modares.ac.ir

194.225.166.77
1132 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

lms2.modares.ac.ir

194.225.166.65
1133 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

vc1.modares.ac.ir

194.225.166.75
1134 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

vc2.modares.ac.ir

194.225.166.76
1135 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

vc3.modares.ac.ir

194.225.166.72
1136 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

el.modares.ac.ir

194.225.166.79
1137 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

el2.modares.ac.ir

194.225.166.78
1138 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

cloud.modares.ac.ir

194.225.166.15
1139 تهران تهران دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم

drive.modares.ac.ir

194.225.166.17
1140 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری غیرانتفاعی

media.eqbal.ac.ir

79.127.47.173
1141 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری غیرانتفاعی

webinar.eqbal.ac.ir

79.127.47.174
1142 خراسان رضوی مشهد خراسان رضوی غیرانتفاعی

online.eqbal.ac.ir

80.191.110.44
1143 مرکزی ساوه موسسه آموزش عالی ناصر خسرو غیرانتفاعی

hnkh.tehranlms.ir

85.208.255.48
1144 مرکزی ساوه موسسه آموزش عالی ناصر خسرو غیرانتفاعی

tehranlms.ir

85.208.255.49
1145 اصفهان شاهین شهر موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی عقیق غیرانتفاعی

lms.aghigh.ac.ir

185.18.213.112
1146 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان غیرانتفاعی

vc.jdeihe.ac.ir

194.9.80.49
1147 گلستان گرگان آموزشکده فنی و حرفه ای پسران گرگان فنی وحرفه ای

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
1148 گلستان گرگان آموزشکده فنی و حرفه ای پسران گرگان فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1149 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر مشهد غیرانتفاعی

elc.motahar.ac.ir

213.108.241.135
1150 اصفهان اصفهان دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر فنی وحرفه ای

lms14.tvu.ac.ir

80.191.47.221
1151 اصفهان اصفهان دانشکده فنی و حرفه ای شماره 1 اصفهان – شهید مهاجر فنی وحرفه ای

lms.mohajertc.ir

37.255.138.21
1152 اصفهان کاشان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1153 اصفهان کاشان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان فنی وحرفه ای

lms13.tvu.ac.ir

80.191.47.222
1154 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر غیرانتفاعی

reg.sepehr.ac.ir

91.222.199.153
1155 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر غیرانتفاعی

library.sepehr.ac.ir

188.136.137.176
1156 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر غیرانتفاعی

dbr.sepehr.ac.ir

91.240.61.5
1157 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر غیرانتفاعی

data.sepehr.ac.ir/samaweb

91.240.61.2
1158 مازندران گلوگاه موسسه غیرانتفاعی توحید گلوگاه غیرانتفاعی

/94.183.40.162:8080/samaweb

94.183.40.162
1159 سمنان سمنان علمی کاربردی شهرداری سمنان علمی و کاربردی

vc-uast3.jde.ir

45.149.79.249
1160 تهران صفادشت آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت امام علی(ع) فنی وحرفه ای

ftp2.tvu.ac.ir

80.210.25.210
1161 سمنان شاهرود زغالسنگ البرز شرقی شاهرود علمی و کاربردی

vc-uast4.jde.ir

171.22.25.24
1162 خراسان رضوی مشهد مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد علمی و کاربردی

samalive.ir

94.232.172.161
1163 خراسان رضوی مشهد دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی وزارت علوم

lms.tbm.ir

217.219.72.81
1164 خراسان رضوی مشهد دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی وزارت علوم

vc21.tbm.ir

217.219.72.83
1165 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی بینالود مشهد غیرانتفاعی

vchtml.hsu.ac.ir

77.237.82.224
1166 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی بینالود مشهد غیرانتفاعی

vc1.hsu.ac.ir

77.237.82.182
1167 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی بینالود مشهد غیرانتفاعی

lms.binaloudunv.ir

193.141.64.50
1168 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی بینالود مشهد غیرانتفاعی

binaloud.ac.ir

85.185.93.125
1169 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی بینالود مشهد غیرانتفاعی

dl.binaloud.ac.ir

45.159.114.76
1170 اصفهان اصفهان پردیس شهید باهنر فرهنگیان

lms1.cfu.ac.ir

10.30.89.124
1171 اصفهان اصفهان پردیس شهید باهنر فرهنگیان

pbi.cfu.ac.ir

109.201.27.141
1172 اصفهان اصفهان پردیس شهید باهنر فرهنگیان

education.cfu.ac.ir

10.30.56.132
1173 اصفهان اصفهان پردیس شهید باهنر فرهنگیان

automation.cfu.ac.ir

10.30.56.131
1174 اصفهان اصفهان پردیس شهید باهنر فرهنگیان

ac21.tbm.ir

217.219.72.86
1175 مازندران قائمشهر موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی صنعتی قائم غیرانتفاعی

2.181.30.230

2.181.30.230
1176 مازندران قائمشهر موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی صنعتی قائم غیرانتفاعی

2.181.1.226

2.181.1.226
1177 مازندران رویان موسسه آموزش عالی مازیار غیرانتفاعی

lms.maziar.ac.ir

195.181.40.90
1178 کرمان کرمان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رسالت غیرانتفاعی

www.resalat-edu.ir

130.185.77.125
1179 زنجان زنجان دانشگاه زنجان وزارت علوم

vclass.znu.ac.ir

193.151.128.118
1180 زنجان زنجان دانشگاه زنجان وزارت علوم

znuvc1.nimael.com

193.151.128.115
1181 زنجان زنجان دانشگاه زنجان وزارت علوم

znuvc2.nimael.com

193.151.128.80
1182 زنجان زنجان دانشگاه زنجان وزارت علوم

znuvc3.nimael.com

212.33.199.74
1183 زنجان زنجان دانشگاه زنجان وزارت علوم

znuvc4.nimael.com

212.33.199.229
1184 زنجان زنجان دانشگاه زنجان وزارت علوم

moodle.znu.ac.ir

212.33.199.177
1185 زنجان زنجان دانشگاه زنجان وزارت علوم

samalive.ir

94.232.172.161
1186 گیلان رشت مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای گیلان علمی و کاربردی

89.144.153.36:8080/ap/webi.aspx

89.144.153.36
1187 تهران تهران دانشگاه فرهنگیان استان تهران فرهنگیان

tehranlms2.cfu.ac.ir

213.233.178.72
1188 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان غیرانتفاعی

scalelite.sepahan.ac.ir

194.150.68.19
1189 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان غیرانتفاعی

bbb1.sepahan.ac.ir

194.150.68.20
1190 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان غیرانتفاعی

vc.sepahan.ac.ir

194.150.68.21
1191 اصفهان اصفهان موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان غیرانتفاعی

bbb2.sepahan.ac.ir

194.150.68.22
1192 یزد ابرکوه آموزشکده فنی و حرفه ای شریف ابرکوه فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1193 یزد ابرکوه آموزشکده فنی و حرفه ای شریف ابرکوه فنی وحرفه ای

lms124.tvu.ac.ir

80.191.47.190
1194 یزد ابرکوه آموزشکده فنی و حرفه ای شریف ابرکوه فنی وحرفه ای

webinar.parsvlp.ir

185.208.183.113
1195 یزد ابرکوه آموزشکده فنی و حرفه ای شریف ابرکوه فنی وحرفه ای

lms1.fanniyazd.ir

185.2.12.138
1196 یزد ابرکوه آموزشکده فنی و حرفه ای شریف ابرکوه فنی وحرفه ای

lms2.fanniyazd.ir

45.135.241.202
1197 یزد ابرکوه آموزشکده فنی و حرفه ای شریف ابرکوه فنی وحرفه ای

lms16.tvu.ac.ir

80.191.47.231
1198 یزد ابرکوه آموزشکده فنی و حرفه ای شریف ابرکوه فنی وحرفه ای

tvuyazd.ir

93.115.150.51
1199 تهران تهران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران وزارت علوم

vedu.ippi.ac.ir

178.252.178.110
1200 تهران تهران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران وزارت علوم

vedu.ippi.ac.ir

194.225.115.8
1201 کرمانشاه کرمانشاه مؤسسه آموزش عالی شهید رضایی کرمانشاه غیرانتفاعی

kshr.ac.ir

45.149.79.189
1202 کرمانشاه کرمانشاه موسسه اموزش عای شهیدرضایی غیرانتفاعی

Kshr.ac.ir/

45.149.79.189
1203 مازندران قائمشهر موسسه آموزش عالی تجن غیرانتفاعی

samalive.ir

5.201.189.125
1204 مازندران قائمشهر موسسه آموزش عالی تجن غیرانتفاعی

samalive.ir

5.201.189.125
1205 سمنان بیارجمند علمی کاربردی شهرداری بیارجمند علمی و کاربردی

vc-uast4.jde.ir

171.22.25.24
1206 خراسان شمالی شیروان آموزشکده فنی پسران شیروان فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1207 فارس کازرون آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کازرون وزارت علوم

d-kazeroon.tvu.ac.ir

31.170.51.32
1208 کرمان بافت آموزشکده فنی وحرفه ای امام حسین (ع)بافت فنی وحرفه ای

lms3.tvu.ac.ir

80.191.47.245
1209 کرمان بافت آموزشکده فنی وحرفه ای امام حسین (ع)بافت فنی وحرفه ای

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
1210 کرمان بافت آموزشکده فنی وحرفه ای امام حسین (ع)بافت فنی وحرفه ای

p-baft.tvu.ac.ir

80.191.47.231
1211 کرمان بافت آموزشکده فنی وحرفه ای امام حسین (ع)بافت فنی وحرفه ای

lms116.tvu.ac.ir

80.191.47.198
1212 همدان همدان آفوزشکده فنی شماره 1 همدان شهید مفتح وزارت علوم

185.118.153.26

185.118.153.26
1213 مازندران محمودآباد دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد وزارت علوم

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
1214 مازندران محمودآباد دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد وزارت علوم

oa.tvu.ac.ir

80.191.47.238
1215 مازندران محمودآباد دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد وزارت علوم

lms120.tvu.ac.ir

80.191.47.194
1216 مازندران محمودآباد دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد وزارت علوم

dfm.tvu.ac.ir

80.191.47.231
1217 مازندران محمودآباد دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1218 مازندران محمودآباد دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد وزارت علوم

register.tvu.ac.ir

80.191.47.189
1219 تهران تهران مرکز علمی کاربردی صنعتی ایران علمی و کاربردی

Irtciac.com

164.138.18.242
1220 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی بهار غیرانتفاعی

ubahar.ir

91.98.31.30
1221 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی بهار غیرانتفاعی

el1.baharihe.ac.ir

185.173.104.175
1222 خراسان رضوی مشهد موسسه آموزش عالی بهار غیرانتفاعی

vu.baharihe.ac.ir

185.173.104.190
1223 سمنان سمنان دانشکده دندانپزشکی شهرستان سمنان علوم پزشکی

edu-online.ir

5.144.130.42
1224 سمنان سمنان دانشکده دندانپزشکی شهرستان سمنان علوم پزشکی

dl.edu-online.ir

5.144.130.92
1225 سمنان سمنان دانشکده دندانپزشکی شهرستان سمنان علوم پزشکی

vc.edu-online.ir

45.94.254.203
1226 آذربایجان شرقی مراغه موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه غیرانتفاعی

samalive .ir

94.232.172.161
1227 تهران شهرستان پاکدشت آموزشکده کشاورزی پاکدشت وزارت علوم

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
1228 تهران شهرستان پاکدشت آموزشکده کشاورزی پاکدشت وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1229 کرمانشاه اسلام آبادغرب آموزشکده فنی پسران اسلام آبادغرب فنی وحرفه ای

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
1230 کرمانشاه اسلام آبادغرب آموزشکده فنی پسران اسلام آبادغرب فنی وحرفه ای

samad.tvu.ac.ir

80.191.47.233
1231 اصفهان نجف آباد دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد پیام نور

vc04.isfahan.pnu.ac.ir

91.240.60.251
1232 فارس شیراز دانشکده شهید رجایی شیراز وزارت علوم

reg.tvu.ac.ir

80.191.47.235
1233 فارس شیراز دانشکده شهید رجایی شیراز وزارت علوم

samad.tvu.ac.ir

80.191.47.233
1234 فارس شیراز دانشکده شهید رجایی شیراز وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1235 فارس شیراز دانشکده شهید رجایی شیراز وزارت علوم

afrajaiee.tvu.ac.ir

80.191.47.231
1236 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

class3.vu.sums.ac.ir

176.123.66.122
1237 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

oexam.sums.ac.ir

176.123.66.86
1238 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

vexam.sums.ac.ir

10.175.26.172
1239 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

vu.sums.ac.ir

176.123.66.106
1240 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

webc.sums.ac.ir

10.175.26.123
1241 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

webc2.sums.ac.ir

10.175.26.196
1242 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

webc3.sums.ac.ir

10.175.26.205
1243 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

sumsnavid.vums.ac.ir

194.225.77.160
1244 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

education.sums.ac.ir

176.123.66.106
1245 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

edc.sums.ac.ir

176.123.66.106
1246 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

ostad.sums.ac.ir

176.123.66.106
1247 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

postgraduate.sums.ac.ir

176.123.66.106
1248 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

amoozesh.sums.ac.ir

176.123.66.106
1249 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

vu.sums.ac.ir

176.123.66.106
1250 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

cme.sums.ac.ir

176.123.66.106
1251 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

gt.sums.ac.ir

176.123.66.106
1252 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

skilllab.sums.ac.ir

176.123.66.106
1253 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

auditboard.sums.ac.ir

176.123.66.106
1254 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

ostadmoshaver.sums.ac.ir

176.123.66.96
1255 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

tahavoledu.sums.ac.ir

176.123.66.96
1256 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

saba.sums.ac.ir

176.123.66.73
1257 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

lms2.vu.sums.ac.ir

10.175.26.249
1258 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

ilia.sums.ac.ir

10.175.26.119
1259 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

casebook.sums.ac.ir

10.175.26.240
1260 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

resident.sums.ac.ir

10.175.26.98
1261 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

daneshjoo.sums.ac.ir

10.175.26.135
1262 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

diglib.sums.ac.ir

176.123.66.106
1263 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

ped.sums.ac.ir

10.175.26.101
1264 فارس شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی

lms.vu.sums.ac.ir

10.175.26.249
1265 کردستان سقز آموزشکده فنی سقز وزارت علوم

lms115.tvu.ac.ir

80.191.47.199
1266 کردستان سقز آموزشکده فنی سقز وزارت علوم

ftp1.tvu.ac.ir

80.191.47.200
1267 کردستان سقز آموزشکده فنی سقز وزارت علوم

su4.parsvlp.ir

185.181.182.89
1268 مازندران ساری دانشکده فنی امام محمد باقر(ع) ساری فنی وحرفه ای

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1269 چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه شهرکرد وزارت علوم

live.sku.ac.ir

185.105.121.81
1270 اصفهان لنجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان آزاد

vadana.iauec.ac.ir

185.162.218.58
1271 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

vc-22.yazd.ac.ir

87.107.153.245
1272 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

vc-23.yazd.ac.ir

185.53.141.4
1273 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

vc-24.yazd.ac.ir

185.53.141.5
1274 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

el-11.yazd.ac.ir

185.96.240.120
1275 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

https://elearning.yazd.ac.ir

185.96.240.114
1276 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

exam-1.yazd.ac.ir

185.96.240.108
1277 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

exam-2.yazd.ac.ir

185.96.240.108
1278 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

exam-3.yazd.ac.ir

185.96.240.108
1279 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

exam-4.yazd.ac.ir

185.96.240.108
1280 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

record.yazd.ac.ir

185.96.240.98
1281 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

vu.yazd.ac.ir

185.96.240.98
1282 یزد یزد دانشگاه یزد وزارت علوم

https://el-1.yazd.ac.ir/lms/

185.96.240.89
1283 گیلان بندرانزلی موسسه آموزش عالی انوارالعلوم انزلی غیرانتفاعی

89.144.164.201

89.144.164.201
1284 سمنان سمنان موسسه آموزش عالی فضیلت سمنان غیرانتفاعی

vc10.semnan.ac.ir

94.182.28.72
1285 گیلان لاهیجان موسسه آموزش عالی اندیشمندلاهیجان غیرانتفاعی

andishmand.ac.ir

185.141.133.147
1286 گیلان لاهیجان موسسه آموزش عالی اندیشمندلاهیجان غیرانتفاعی

engage.shatel.com/b/signin

78.38.52.213
1287 تهران تهران دانشگاه الزهرا وزارت علوم

lms3.alzahra.ac.ir

217.218.56.118
1288 تهران تهران دانشگاه الزهرا وزارت علوم

lms4.alzahra.ac.ir

217.218.56.69
1289 تهران تهران دانشگاه الزهرا وزارت علوم

webinar.alzahra.ac.ir

217.218.56.115
1290 خوزستان ملاثانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان وزارت علوم

samalive.ir

94.232.172.161
1291 خوزستان ملاثانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان وزارت علوم

lms.asnrukh.ac.ir

45.129.39.228
1292 مرکزی ساوه موسسه آموزش عالی ناصر خسرو غیرانتفاعی

hnkh.tehranlms.ir

85.208.255.49
1293 لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان وزارت علوم

lms.lu.ac.ir

195.114.4.143
1294 لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان وزارت علوم

lu1.viannacloud.ir

195.114.4.143
1295 لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان وزارت علوم

luwebc.viannacloud.ir

195.114.4.143
1296 لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان وزارت علوم

lu2.viannacloud.ir

195.114.4.143
1297 لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان وزارت علوم

lu3.viannacloud.ir

195.114.4.143
1298 لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان وزارت علوم

lu4.viannacloud.ir

195.114.4.143
1299 لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان وزارت علوم

lu5.viannacloud.ir

195.114.4.143
1300 لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان وزارت علوم

lu6.viannacloud.ir

195.114.4.143
1301 لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان وزارت علوم

lu7.viannacloud.ir

195.114.4.143
1302 لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان وزارت علوم

lu8.viannacloud.ir

195.114.4.147
1303 لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان وزارت علوم

lu9.viannacloud.ir

195.114.4.147
1304 خوزستان اهواز خوزستان پیام نور

185.137.110.18

185.137.110.18
1305 قم قم بهار آوران نسترن علمی و کاربردی

Lmsq5.iastjd.ac.ir

37.152.181.135
1306 گیلان رشت مرکز علمی کاربردی خانه کارگر گیلان علمی و کاربردی

samalive.ir

94.232.172.0/24
1307 مازندران آمل موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی – غیر دولتی آبان هراز غیرانتفاعی

samalive.ir

94.232.172.0/24
1308 تهران تهران دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری وزارت علوم

live.ujsas.ac.ir

185.181.181.31
1309 گیلان رشت موسسه آموزش عالی احرار غیرانتفاعی

amouzesh.ahrar.ac.ir/SamaWeb

109.109.54.169
1310 البرز کرج پیام نور کرج پیام نور

lms.alborz.pnu.ac.ir

45.156.186.156
1311 گیلان لاهیجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان آزاد

pezeshki.daan.ir

185.194.76.46
1312 کرمان کرمان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان حضرت فاطمه (س) فنی وحرفه ای

lms3.tvu.ac.ir

80.191.47.245
1313 گیلان رشت آموزشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر معین(رشت) وزارت علوم

samyad.tvu.ac.ir

46.225.240.212
1314 خراسان رضوی مشهد مؤسسه آموزش عالی سلمان مشهد غیرانتفاعی

elc3.dpm.ir

185.116.160.208
1315 خراسان رضوی مشهد مؤسسه آموزش عالی سلمان مشهد غیرانتفاعی

Lms.usm.ir

185.255.89.102
1316 کرمان کرمان دانشگاه فنی وحرفه ای استان کرمان فنی وحرفه ای

su8.parsvlp.ir

185.208.183.99
1317 فارس شیراز پارک علم و فناوری فارس وزارت علوم

vconf.fstp.ir

5.190.48.20
1318 تهران تهران پژوهشگاه رنگ وزارت علوم

live6.tehranclass.ir

78.157.45.126
1319 خوزستان شادگان علوم و فنون دریایی خرمشهر وزارت علوم

Lms.kmsu.ac.ir

192.168.88.1
1320 خراسان شمالی اسفراین مجتمع آموزش عالی اسفراین وزارت علوم

itmsystem.ir

91.98.28.81
1321 خراسان شمالی اسفراین مجتمع آموزش عالی اسفراین وزارت علوم

esfarayen.ac.ir

185.55.224.217
1322 سمنان مهدیشهر صنایع روشنایی مون گارشو علمی و کاربردی

vc-uast2.jde.ir

45.149.77.10
1323 گیلان تالش مرکز آموزش علمی کاربردی تالش علمی و کاربردی

gilanuast.ir

185.143.234.5
1324 آذربایجان شرقی تبریز موسسه آموزش عالی رشدیه غیرانتفاعی

lms2.roshdiyeh.ac.ir

185.97.117.189
1325 آذربایجان شرقی تبریز موسسه آموزش عالی رشدیه غیرانتفاعی

connect.faraedu.ir

46.102.129.82
1326 آذربایجان شرقی تبریز موسسه آموزش عالی رشدیه غیرانتفاعی

connect.faraedu.ir

37.152.176.36
1327 آذربایجان شرقی تبریز موسسه آموزش عالی ربع رشید – تبریز غیرانتفاعی

lms.raberashidi+G68.ac.ir

46.100.92.42
1328 آذربایجان شرقی تبریز موسسه آموزش عالی ربع رشید – تبریز غیرانتفاعی

samaweb/login.aspx

46.100.92.42
1329 آذربایجان شرقی تبریز موسسه آموزش عالی ربع رشید – تبریز غیرانتفاعی

bbb.raberashidi.ac.ir

2.186.123.57
1330 اصفهان لنجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان آزاد

lms.iauda.ac.ir

194.150.70.21
1331 اصفهان لنجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان آزاد

edu.iau.ac.ir

185.143.234.5
1332 اصفهان لنجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان آزاد

daan.ir

185.194.76.249
1333 اصفهان لنجان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان آزاد

vadana.iauec.ac.ir/

185.162.218.59
1334 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

Lms1.khu.ac.ir

185.160.104.80
1335 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc2.khu.ac.ir

185.160.104.81
1336 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc4.khu.ac.ir

185.160.104.88
1337 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc.khu.ac.ir

185.160.104.93
1338 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc5.khu.ac.ir

185.160.104.99
1339 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc3act.khu.ac.ir

185.160.104.89
1340 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc-ac1.khu.ac.ir

185.160.104.94
1341 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc-ac2.khu.ac.ir

185.160.104.95
1342 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc-ac3.khu.ac.ir

185.160.104.96
1343 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc-ac4.khu.ac.ir

185.160.104.97
1344 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc-ac5.khu.ac.ir

185.160.104.100
1345 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc-ac6.khu.ac.ir

185.160.104.101
1346 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc-ac7.khu.ac.ir

185.160.104.102
1347 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc-ac8.khu.ac.ir

185.160.104.103
1348 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc-acts1.khu.ac.ir

185.160.104.104
1349 تهران تهران دانشگاه خوارزمی وزارت علوم

vc-acts2.khu.ac.ir

185.160.104.106

نویسنده:مهدی میرزایی تاریخ: شنبه, 21 نوامبر , 20
دسته بندی ها:

دیدگاه ها