سطح خدمات سرویس اینترنت | سایت ساتیا
جشنواره های فروش

 سطح خدمات سرويس IP (اينترنت)( Service Level Agreements )

شركت رایانکده آپادانا (ساتیا) سطح خدمات دسترسي به شبكه جهانی اينترنت تحويلی به مشترکين خود را مطابق معيارهاي استاندارد و بين المللي بصورت ذيل تعريف مي نمايد :

موارد کليدی که در اين SLA بايستي مد نظر قرار گيرد ، شامل سه پارامتر اساسي شبکه به شرح زير مي باشد:

•  Availability Service

•  Packet Loss

•  (Latency( Round Trip Delay

۱ – Availability Service :

منظور از پارامتر Availability ، توانايي مشترک براي تبادل بسته هاي IP از پورت دسترسي خود به شبکه جهاني اينترنت از طريق شبکه تامين کننده سرويس ( provider ) مي باشد .

Availability شبكه ملي ديتا در محدوده تعريف شده ذيل به ميزان ۹/۹۹ درصد ، گارانتي مي گردد.

تبصره :

قطعي هايي كه در بند ۴-۲ عنوان شده در محاسبه Availability لحاظ نگرديده است .

۱-۱- محدوده تعيين شده براي تضمين Availability :

اين محدوده ، كليه نودهاي واقع در شبكه ملي ديتا، پورت دسترسي مشترك و نيز شبكه تامين كننده اينترنت بين الملل ( Backbone Provider ) در مسير هر كدام از دروازه هاي ( Gateways ) شبكه ملي ديتا را شامل مي گردد .

۱-۲-روش محاسبه Availability :

Availability % = ( Total Time – Total Unavailability time) / Total time * 100

۱-۳-تعريف Unavailability

Unavailability به موارد زير اطلاق مي شود :

۱-۳-۱- قطع فيزيكي خط مشترك

۱-۳-۲- عدم امكان Ping كردن هيچيک از نودهاي واقع در محدوده تعريف شده فوق الذكر

۱-۴- جرايم:

مدت زمان قطعي در ماه جريمه
كمتر از ۳۰ دقيقه ۲/۱ برابر مدت زمان قطعي از شارژ ماهانه كسر مي گردد
بين ۳۰ دقيقه تا ۱ ساعت ۴/۱ برابر مدت زمان قطعي از شارژ ماهانه كسر مي گردد
بيش از ۱ ساعت تا ۱۰ ساعت ۵/۱ برابر مدت زمان قطعي از شارژ ماهانه كسر مي گردد
بيش از ۱۰ ساعت تا ۲۴ ساعت ۸/۱ برابر مدت زمان قطعي از شارژ ماهانه كسر مي گردد
بيش از ۱ روز تا ۵ روز ۲ برابر مدت زمان قطعي از شارژ ماهانه كسر مي گردد
بيش از ۵ روز تا ۱۵ روز كل شارژ ماهانه

 

تبصره ۱: توضيح اينكه مبلغ جريمه مثلا ۲۴ ساعت  برابر یک سی ام مبلغ شارژ ماهیانه منظور خواهد شد.

تبصره ۲ : جرايم فقط به ( T.T ( Trouble Ticket و ( T.R ( Trouble Report كه از سوي سيستم NOC گزارش مي شود ، تعلق مي گيرد .

۲ – Packet Loss )P.L) :

۲-۱- تعريف

P.L به مقدار متوسط افت يا گم شدن بسته هاي IP در طول شبكه اطلاق مي شود و مقدار آن در شبكه ملي ديتا حداكثر ۳% مي باشد.

۲-۲- محاسبه P.L :

محاسبه P.L شبكه در فاصله زماني ۲۴ ساعت بصورت ذيل انجام خواهد شد :

ميزان P.L با ارسال پكت هاي ICMP به اندازه ۱۰۰ بايت و به تعداد ۱۰۰۰ عدد پكت از پورت روتر مشترك تا نقاط مندرج در جدول ۲ و بر اساس ميانگين نمونه برداري هاي متوالي Ping Test در طول يك ساعت تعيين مي گردد.

Packet Loss = (( Total Number of Packet sent – Total Number of Packet received) /

Total Number of Packets sent) * 100

 

نقطه تست gateway بعد از HOP اولین IP آدرس
لندن flag ۶۲.۲۱۶.۱۲۸.۱۶۹
نیویورکflag ۶۲.۲۱۶.۱۴۶.۱۳۳
MX ۱۹۵.۲۲۹.۲۹.۲۹

 

تبصره : محاسبه P.L توسط سيستم NOC انجام مي شود .

 

۲-۳- جرايم:

در صورتيكه P.L بيش از ۳% باشد ، قطعي محسوب و مطابق جدول ۱ از صورتحساب كسر خواهد شد.

تبصره :

شرايط تست P.L بايد به گونه اي باشد كه در سمت مشترك ، فقط روتر Gateway مشترك در مدار تست P.L قرار داشته و تجهيزات اضافي در مسير تست وجود نداشته باشد .

۳- (Latency( Round Trip Delay :

۳-۱- تعريف

متوسط زماني كه طول مي كشد ، تا يك بسته IP درطول Backbone شبكه ملي ديتا ، از پورت دسترسي مشترك تا نقاط مندرج در جدول ۲ برسد .

۳-۲- محاسبه Latency :

ميزان Latency بر اساس متوسط تاخير پكت هاي ارسالي به اندازه ۱۰۰ بايت و به تعداد ۱۰۰۰ عدد از پورت روتر مشترك تا نقاط مندرج در جدول ۲ و بر اساس ميانگين نمونه برداري در طول يك ماه تعيين مي شود.

متوسط مقدار Latency در طول Backbone شبكه ملي ديتاي كشور كمتر از ۶۰ ميلي ثانيه و درخارج از شبكه ملي ديتاي كشور (تا نقاط مندرج در جدول ۲) كمتر از ۳۵۰ ميلي ثانيه مي باشد .

۳-۳- جرايم:

در صورتيكه مقدار متوسط Latency محاسبه شده در طول يك ماه از مقادير فوق الذكر بيشتر شود، معادل يك روز از شارژ ماهانه جريمه به مشترك پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ :

شرايط تست بايد به گونه‌اي باشد كه در سمت مشترك ، فقط روتر Gateway مشترك در مدار تست قرار داشته و تجهيزات اضافي در مسير تست وجود نداشته باشد .

تبصره ۲ :

در يك زمان بيش از يك جريمه (قطعي يا P.L و يا Latency ) به مشترك تعلق نخواهد گرفت .

۴- مواردي كه شامل جريمه نمي شود

قطعي هاي ناشي از موارد ذيل شامل جريمه نمي شود :

۴-۱- قطعي هاي مربوط به تعمير و نگهداري و سرويسهاي دوره اي كه مطابق با شرايط ذيل انجام گردد:

الف) حداقل ۳۶ ساعت قبل از طريق E-Mail و Web Site شركت ، به اطلاع مشترك رسيده باشد .

ب ) مدت زمان Down Time هاي مربوط به شبكه حداكثر ۴ ساعت باشد .

ج ) تعداد Down Time هاي مربوط به شبكه حداكثر ۲ بار در ماه باشد .

۴-۲- قطعي هاي ناشي از حوادث قوه قهريه (فورس ماژور) مانند حوادث طبيعي ، در اين حالت مدت زمان قطعي شامل كسر آبونمان مي شود .

۴-۳- قطعي هايي كه داراي هيچ گونه Trouble Ticket تائيد شده از جانب NOC نباشد .

۴-۴- قطعي هائي كه بواسطه خرابي تجهيزات مشترك باشد .

۴-۵- قطعي هائي كه بنا به درخواست مشترك باشد مانند (عمليات انتقال محل، تست شبكه داخلي و غيره).

۴-۶- قطعي هاي ناشي از تخطي مشترك از قوانين يا مقررات مصوب يا قرارداد فيما بين.

۴-۷- قطعي ناشي از عدم پرداخت صورتحساب .

۴-۸- قطعي ناشي از صدور احكام از سوي مراجع قضائي و يا امنيتي كشور (مراجع ذيصلاح) ، در اين حالت مدت زمان قطعي شامل كسر آبونمان مي شود .

۴-۹-در صورتيكه Down Time هاي اشاره شده در بند ۴-۲ به لحاظ زماني و يا تعداد بيش از مقادير فوق باشد ، مازاد آن مطابق جدول ۱ مشمول جريمه خواهد شد.

۴-۱۰- در صورتيكه افزايش P.L ناشي از استفاده بيش از ۸۰% ظرفيت سرويس مشترك باشد ، مشمول جريمه نمي گردد .

۵- در صورت بروز قطعي يا P.L و يا Latency خدمات ارايه شده توسط شركت ، مشترك موظف است خرابي را به مركز NOC گزارش نمايد و مركز NOC پس از بررسي اوليه گزارش ، نسبت به ايجاد Trouble Ticket اقدام خواهد نمود . لازم بذكر است زمان قطعي از لحظه ايجاد Trouble Ticket محاسبه خواهد شد .

خاطر نشان مي سازد شركت تحت هيچ شرايطي Ping ‌ها و ساير تستهاي اجرا شده توسط مشترك را بصورت يكجانبه نخواهد پذيرفت و تمامي تستها و آزمايشها بايد با حضور طرفين انجام و موضوع صورتجلسه شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


درباره ساتیا

 

شرکت مهندسی ساتیاری ارتباط پارس دارنده پروانه سروکو به شماره 65-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد

گروه ساتیا در تاریخ 1381 با هدف توسعه صنعت IT کشور آغاز به فعالیت نمود . که در حال حاضر متشکل از چند شرکت رسمی زیر گروه می باشد . این گروه با در اختيار داشتن کادري مجرب و دارای گواهینامه های معتبر بین المللی در زمینه پیاده سازی سرویسهای شبکه ، و همکاری با چند شرکت خارجی و داخلی فعال در این زمینه، آماده ارائه خدمات می باشد. سياست کلي گروه ­ فراهم آوردن بستري مناسب جهت ارائه راهکارهای جامع شبکه،سیستمهای مدرن زیرساخت و نيز ارائه سرويس هاي مختلف امنيت اطلاعات ، پیشرو در زمینه شبکه های تلفنی و طراحی و پیاده سازی سوئیچ های مخابراتی NGN و همچنین ارائه تجهیزاتی زیر ساختی و مخابراتی ، در سطح کشور مي باشد.

 

چشم انداز

 

 ارائه خدمات تخصصی، بهینه و مستمر در زمینه فناوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی که از یک سو

نیازها و خواسته های سازمانها و شرکتهای تجاری ایرانی را به بهترین وجه برآورده می سازد و از سوی

دیگر هماهنگ با رشد و تحولات تکنولوژیکی روز دنیا پیش می رود.

تماس با ما

ارتباط با ساتیا

دفتر مرکزی : اراک - خیابان شهید رجایی - ابتدای خیابان جنت - کوچه واعظ زاده - ساختمان ساتیا - شرکت رایانکده آپادانا

 

دفتر تهران : سعادت آباد، میدان کتاب، مجتمع اساتید سرو تلفن :(021) 26765642

 

کد پستی : 3813674679

 

تلفن : 33805-086 (10خط)

 

 

ایمیل : info@satiaisp.com

 

سایت :www.satiaisp.com