ثبت دامین

ثبت دامین

شركت ساتيا ری ارتباط  پارس

تعرفه ثبت دامنه

و میزبانی وب

كد فرم:I 751-03

تاریخ:

شماره:

plants

W1

W2

W3

W4

W5

W6

DiskSpace

100MB

200MB

500MB

1000MB

2000MB

5000MB

Monthly Traffic

3GB

6GB

10GB

20GB

30GB

50GB

Subdomains

2

5

10

Unlimited

Unlimited

Unlimited

POP3/SMTP/IMAP4

20

40

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Spam filtering

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Webmail

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Control Panel

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

File Manager

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Web statistics

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Protected Folders

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

.Net1.1/2.5/3.5

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

.Net framework4

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

ASP/PHP/Perl/CGI/..

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

MYSQL(MB)

5

10

15

20

50

100

MSSQL(MB)

No

optional

optional

10

20

100

Price(Rials/Year)

480000

720000

1320000

2040000

3120000

5040000

Minimum Period

Online NIC.com

Extensions

1 Year

268,000

com, net, org

1 year

168000

info

1year

202,000

.ir

1year

Co.ir/org.ir

توضیحات

ا ساله

Extensions

برای شرکت ها

202,000

co.ir /org.ir

برای سازمانها و مراکز دولتی

202,000

gov.ir/ Net.ir

مراکز اکادمیک  و   دانشگا هها

114,000

.ir                  

50        Domains Package

10          Domains Package

Extensions

85.950  Rls/Domain

89.900    Rls/Domain

com, net, org

13.250  Rls/domain

145.500  Rls/Domain

info, biz

نویسنده:satiaisp تاریخ: سه‌شنبه, 13 ژانویه , 15
دسته بندی ها:

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه