ثبت دامینشركت ساتيا ری ارتباط  پارس

تعرفه ثبت دامنه

و میزبانی وب

كد فرم:I 751-03

تاریخ:

شماره:

plants

W1

W2

W3

W4

W5

W6

DiskSpace

۱۰۰MB

۲۰۰MB

۵۰۰MB

۱۰۰۰MB

۲۰۰۰MB

۵۰۰۰MB

Monthly Traffic

۳GB

۶GB

۱۰GB

۲۰GB

۳۰GB

۵۰GB

Subdomains

۲

۵

۱۰

Unlimited

Unlimited

Unlimited

POP3/SMTP/IMAP4

۲۰

۴۰

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Spam filtering

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Webmail

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Control Panel

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

File Manager

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Web statistics

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Protected Folders

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

.Net1.1/2.5/3.5

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

.Net framework4

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

ASP/PHP/Perl/CGI/..

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

MYSQL(MB)

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۵۰

۱۰۰

MSSQL(MB)

No

optional

optional

۱۰

۲۰

۱۰۰

Price(Rials/Year)

۴۸۰۰۰۰

۷۲۰۰۰۰

۱۳۲۰۰۰۰

۲۰۴۰۰۰۰

۳۱۲۰۰۰۰

۵۰۴۰۰۰۰

Minimum Period

Online NIC.com

Extensions

۱ Year

۲۶۸,۰۰۰

com, net, org

۱ year

۱۶۸۰۰۰

info

۱year

۲۰۲,۰۰۰

.ir

۱year

Co.ir/org.ir

توضیحات

ا ساله

Extensions

برای شرکت ها

۲۰۲,۰۰۰

co.ir /org.ir

برای سازمانها و مراکز دولتی

۲۰۲,۰۰۰

gov.ir/ Net.ir

مراکز اکادمیک  و   دانشگا هها

۱۱۴,۰۰۰

.ir                  

۵۰        Domains Package

۱۰          Domains Package

Extensions

۸۵.۹۵۰  Rls/Domain

۸۹.۹۰۰    Rls/Domain

com, net, org

۱۳.۲۵۰  Rls/domain

۱۴۵.۵۰۰  Rls/Domain

info, biz


نویسنده:admin تاریخ: پنج شنبه, ۱۵ خرداد , ۹۹
دسته بندی ها:
دیدگاهها